Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

20.11.2018 24 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Право на платен годишен отпуск; Право за ползване на платен годишен отпуск; Размер на платен годишен отпуск; Видове платен годишен отпуск; Упражняване на правото за ползване на ПГО; Прекъсване на ползването на ПГО; Отлагане на...

Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

20.11.2018 71 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е Бизнес Комбинация? Основни понятия Обхват и изключения Обекти на БК и оценката им Репутация – оценка, тестове за обезценка Счетоводно отчитане и данъчни ефекти Одиторска проверка при БК По-важни оповестявания

Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО

20.11.2018 24 мин

Лектор: Салих Асанов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои са обектите на облагане Кои са данъчно задължените лица Видове данъци Как се определя данъчната основа Какви са сроковете за деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО Санкции

Дискусионен панел

20.11.2018 14 мин

Лектор: Димона Стоянова, Доника Маринова, Салих Асанов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Детето ми прави 2 години на 20 април. Може ли да си взема платения отпуск за тези 2 години веднага, без да се връщам на работа, т.е. от 21 април? Ако започне да посещава детска градина от 1 април, аз няма да получавам майчинство, но...

Запор върху трудово възнаграждение

06.11.2018 44 мин

Лектор: адв. Анелия Батлева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява изпълнителният процес? Какви вземания се събират по ДОПК и ГПК? Как може да се образува изпълнителен процес? Начини за удовлетворяване на парично вземане? Принцип за секвестируемост на имуществото на длъжника;...

Отчитане на материалните запаси

06.11.2018 52 мин

Лектор: Мануела Чонкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какъв е обхватът ма МСС 2 Материални запаси (МЗ)? Какво представляват материалните запаси? Какво представлява нетната реализируема стойност? Какво представлява справедливата стойност? Как се изчислява себестойността на МЗ? Какви...

Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи

06.11.2018 60 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Пример за признаване на провизия преди приемането на международния счетоводен стандарт 37 Провизии, условни пасиви и условни активи; Какво е провизия? Какви са критериите, за да признаем провизия? Какво е правно задължение? Какво...

Дискусионен панел

06.11.2018 20 мин

Лектор: Мануела Чонкова, Александър Стоймиров, адв. Анелия Батлева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Върху заплатата на мой служител е наложен запор от ЧСИ. До месец октомври 2018г. правих месечни удръжки от неговата заплата съгласно разпоредбите на закона. От месец ноември служителят минава на 4-часов работен ден и неговото...

Обезщетения по Кодекса на Труда за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други

16.10.2018 30 мин

Лектор: Момчил Николов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица имат право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск? Има ли обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при гражданските договори и договорите за управление и контрол? Кога едно лице има право на обезщетение...

Обезщетения при съкращения и оставане без работа

16.10.2018 29 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при невиновност от страна на работник и работодател; Кои лица имат право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение? Уволнение при закриване на предприятие;...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->