Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

04.09.2018 59 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Граждански договори – видове и съдържание; Разлика между трудов и граждански договор; Осигурителни вноски и данъци на работещите по ГД; Деклариране и внасяне на осигуровки и данъци на лица работещи по ГД с Декларации обр.1 и...

Прекратяване на трудово-правно отношение по инициатива на работодателя

04.09.2018 56 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Прекратяване в срока за изпитване Общи основания за прекратяване Прекратяване от страна на работодателя с предизвестие Прекратяване от страна на работодателя без предизвестие Дисциплинарно уволнение Прекратяване срещу уговорено...

Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

04.09.2018 66 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи Основни понятия Защо е необходимо да правим обезценка на активи? Кога е налице задължение за извършване на обезценка? Външни индикатори Вътрешни индикатори Определяне на...

Дискусионен панел

04.09.2018 19 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски, Васил Пантев, Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Работодателят ми предлага три работни заплати, ако подам молба за прекратяване на трудовия си договор по взаимно съгласие на основание чл. 325 от Кодекса на труда. Да приема ли предложението? Какво се случва при прекратяване на...

Непълно работно време, ненормирано работно време, подневно отчитане на работното време

21.08.2018 27 мин

Лектор: Митко Димов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Какво означава понятието „работно време”? Задължителен реквизит на трудовия договор е, работното време? Какви са видовете работно време? Как се отчита работното време? Какви почивки могат да...

Отчитане на имоти, машини и съоръжения

21.08.2018 36 мин

Лектор: Момчил Николов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Особени случаи при признаване на дълготрайни материални активи (ДМА); Първоначална цена на придобиване; Компоненти на цената на придобиване; Какво се включва в преките разходи? Кои разходи не са елемент на цената на придобиване?...

Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

21.08.2018 70 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Какво е стока и услуга по смисъла на Закона за данък добавената стойност (ЗДДС)? Какво представляват Вътреобщностните доставки (ВОД)? Какво представляват Вътреобщностните придобивания (ВОП)? Кога имаме ВОД и...

Внос и износ на стоки, Услуги от и за контрагенти извън Европейския Съюз съгласно ЗДДС

21.08.2018 71 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава понятието „внос”? Кога имаме внос? Какви специфични случаи, можем да имаме при внос, по реда на Закона за данък добавената стойност (ЗДДС)? Кога не е налице внос? Най-често случващи се митнически режими;...

Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори

07.08.2018 20 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Срещу кои рискове се осигуряват осигурените лица? Трябва ли да се полага трудова дейност, за да сме осигурени? Кои лица са осигурени? Как се определя осигурителният доход? Максимален осигурителен доход; Как се осигуряват лицата в...

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

07.08.2018 32 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой правила се прилагат при обжалване? Какво представляват ревизионните актове? Може ли да се обжалва ревизионен доклад? Ожалване на ревизионен акт по административен ред; Как започва процедурата по обжалване на ревизионния акт?...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->