Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar - Потребител

Кратко CV : Магистър по Стратегическо Управление и Бакалавър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

12.03.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно Приключване и Представяне на Разходните Сметки
08.03.2012 в: Счетоводни СтандартиНачисляване на Провизия за Неизползван Платен Годишен Отпуск към Датата на Баланса
05.03.2012 в: Данъчни ЗакониИмуществена Отговорност на Работника или Служителя
02.03.2012 в: Счетоводни СтандартиСчетоводно Третиране на Амортизации на ДМА след Преустановяване на Употребата на Актива
14.02.2011 в: Данъчни ЗакониПромените в ППЗДДС от 01.02.2011 год.
18.01.2011 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗДДС от 01.07.2011 год.
18.01.2011 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗМДТ в сила от 01.01.2011 год.
18.12.2010 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗС от 01.01.2011 год.
27.12.2010 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗКПО от 01.01.2011 год.
26.12.2010 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗДДФЛ от 01.01.2011 год.
28.12.2010 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗДДС от 01.01.2011 год.
27.12.2010 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗАДС от 01.01.2011 год.
02.12.2010 в: Практическо Счетоводство8.1 Пример за Съставяне на ГДД по ЗКПО
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониСлучаи, Когато Не е Задължително Издаването на Фактура по ЗДДС
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониОснования за Не Начисляване на ДДС при Доставка
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониОснования за Начисляване на ДДС със Ставка 0%
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониОснования за Начисляване или Не Начисляване на ДДС в Протокол
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониЗДДС - Резюме
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониСпогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) - Резюме
15.12.2010 в: Данъчни ЗакониРезюме на Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс (ДОПК)
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониРезюме на ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси)
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониЗДДФЛ - Резюме
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониЗКПО - Резюме

10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на алкохолни и безалкохолни напитки
10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДве оборотни ведомости за един период
27.07.2015 в: Счетоводни СтандартиПечалба във вид на стока
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор за продажба
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоБракуване на материални запаси
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоТристранен протокол при сгрешен превод на сума
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеподадена декларация за започване на дейност
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходи за строителство
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за продажба на отпадъци
26.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на финансиране
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоходи от наем на автомобил
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишен доклад за дейността
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсновни средства
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоСтоки на консигнация
05.04.2015 в: Счетоводни СтандартиКомуникация на служители със счетоводството
05.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на софтуерен продукт
05.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
05.04.2015 в: Счетоводни СтандартиРекласифициране на инвестиционен имот
22.03.2015 в: Счетоводни СтандартиСрок на годност на дълготрайни активи
15.03.2015 в: Счетоводни СтандартиЗаприхождаване на ДНА и амортизации
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтговорност на счетоводител
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоКонсервиране на Актив
13.03.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни времеви разлики
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане през ПОС терминал
13.03.2015 в: Счетоводни СтандартиПървоначална оценка на създадени нематериални активи
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на ДМА в процес на придобиване
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на амортизиран актив
07.03.2015 в: Счетоводни СтандартиПървоначална оценка на създадени нематериални активи
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОПР- намаление/ увеличение на продукцията и незавършеното производство
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на частично получени стоки
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНамаляване на капитала
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на вземания
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДА
13.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на ученици
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура, платена през POS терминал
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоЗагуба към 31.12.2014
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДаване на аванс на подотчетни лица
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи свързани с извършена услуга
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на мулти-левъл маркетинг
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФинансов отчет на спортни клубове през 2014
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоАмортизация при финансов лизинг с опция за придобиване на актива
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на изплатена застраховка
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРезервни части за поддръжка на амортизиран актив
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на фирма с две дейности
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапочване и прекъсване на дейност
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПоказатели и критерии за определяне на бална оценка
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДневник с входящи и изходящи номера
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване при закриване на набирателна сметка
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на конна база
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоВременна финансова помощ
10.12.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
08.12.2014 в: Счетоводни СтандартиКомперсируеми отпуски
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизиране на нивомерна система
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане при производство на машина (ДМА) за основна дейност
24.11.2014 в: Данъчни ЗакониДанък печалба и продобиване на ново ДМА
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониПарична глоба за неумишлена грешка на служител
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДублиране на касов бон и пощенски паричен превод
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДемонтаж на ДА
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоВлагане на материали
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на предоставени средства за извършване на сделки
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЕООД в ликвидация
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЗаписване на продажба на част от ДМА
18.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на нетна експозиция
30.06.2014 в: Данъчни ЗакониРазход на фирмата ли е покупката на помещение
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоРемонт на наети ДМА
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на брак
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
30.06.2014 в: Счетоводни СтандартиОсчетоводяване на отстъпка, която е начислена в банково извлечение на клиент на банка по договор за сътрудничество
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониЗаплати от 2012
20.02.2014 в: Практическо СчетоводствоДопълнителни парични вноски
20.02.2014 в: Практическо СчетоводствоСделка между свързани лица
19.02.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране от Бюрото по труда
19.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване на вземания с изтекъл повече от 5 години давностен срок
19.02.2014 в: Практически ЗаплатиВръщане на пари за униформа при напускане
19.02.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизация на дадени под наем активи
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоТърговия с валута и Договор за разлика
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоРазходи за СМР на търговски обект
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране за ДМА и строителство
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониОткрита грешка за минал период, която не оказва влияние на данъчният финансов резултат
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховки
20.01.2014 в: Практически ЗаплатиПровизии неизползвана отпуска
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизации на ДМА при покупка с договор за разсрочено плащане
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на кредит
26.11.2013 в: Данъчни ЗакониЗаприходяване закупен нов апартамент
26.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПредоставен заем
26.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОтносно безвъзмездна помощ от ДФЗ
25.09.2013 в: Данъчни ЗакониФинансова политика
25.09.2013 в: Данъчни ЗакониAвансови вноски по ЗКПО
26.07.2013 в: Данъчни ЗакониПрихващане на загуби от минали години с текуща печалба
26.07.2013 в: Счетоводни СтандартиПридобиване на ДМА по стопански начин
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем между несвързани фирми
26.07.2013 в: Счетоводни СтандартиПризнаване на актив по отсрочен данък
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховка Живот
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоКак се осчетоводява извънреден труд по изборите
26.07.2013 в: Счетоводни СтандартиНематериалните активи
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на ЕООД с основна дейност специализирана медицинска помощ
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на платен, неплатен отпуск и болнични за сметка на работодател
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на ДМА в инвестиционни дружества
26.07.2013 в: Данъчни ЗакониФинансова политика
26.07.2013 в: Данъчни ЗакониВодене на счетоводство
31.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСанкции от СЗОК
31.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСебестойност на интернет услуга
31.03.2013 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на провизии и отразяването им в ГДД
31.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на платежно нареждане
31.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на компенсируемите отпуски в ОПР
31.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПреработване на готова продукция
31.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПренасяне на данъчна печалба
10.03.2013 в: Практическо СчетоводствоВодене на счетоводство на ЕТ като служител на фирмата или като самоосигуряващо се лице
10.03.2013 в: Практическо СчетоводствоНачално салдо кредит гр.70
10.03.2013 в: Практическо СчетоводствоКорекция на счетоводна грешка, установена 2012 година
10.03.2013 в: Практическо СчетоводствоРазход за еко-брикети и пелети машини за производство
10.03.2013 в: Практическо Счетоводствопрактическо счетоводство
05.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на актове за годишното приключване
05.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПрихващане
05.03.2013 в: Данъчни ЗакониСчетоводен казус
05.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСконто
05.03.2013 в: Практическо СчетоводствоКорекции в счетоводни статии
04.03.2013 в: Счетоводни СтандартиТълкуване на националните счетоводни стандарти
04.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на закупени лекарства
04.03.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на апортирани имоти
04.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизионен акт, за който е заведено дело
04.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на земя
04.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на ДМА, произведен във фирмата
04.03.2013 в: Практическо СчетоводствоНеполучена държавна помощ по програма Ново начало от образование към заетост на Агенцията по заетостта
04.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОперативно счетоводство
04.03.2013 в: Данъчни ЗакониСторно
25.02.2013 в: Практическо СчетоводствоБрак на заготовки за продукция
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на апартамент - фактура
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониАвансово внасяне на данък от ЕТ
21.01.2013 в: Практическо СчетоводствоБрак на стоки с изтекъл срок на годност
21.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизионен акт
21.01.2013 в: Данъчни ЗакониДанък при продажба на недвижим имот
21.01.2013 в: Данъчни ЗакониДоходи от наем
21.01.2013 в: Практическо СчетоводствоРазходен касов ордер
14.11.2012 в: Практическо СчетоводствоАнализиране на ГФО
14.11.2012 в: Счетоводни СтандартиПридобиване на ДМА
21.09.2012 в: Практическо СчетоводствоМатериални запаси
27.08.2012 в: Практическо СчетоводствоНамаляване на счетоводен баланс след кражба на стока
27.08.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходи за преустройство на сграда
27.08.2012 в: Практическо СчетоводствоПродажба на друг купувач фактурирана, но неплатена доставка на материали
27.08.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на спонсорство
27.08.2012 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДМА на свързани лица
27.08.2012 в: Данъчни ЗакониПокупка на материали от Чехия
27.08.2012 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на парични средства за работна заплата от Евро проект "Ново начало"
27.02.2012 в: Данъчни ЗакониБракуване на оборудване
27.02.2012 в: Данъчни ЗакониБракуване на оборудване
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониКак се процедира когато ревизия е на минус?
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоОтписване на сметки 468,469,454 от минали години
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониБракуване на оборудване
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониКредитна нота от ЕС
20.02.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на онлайн продажби
20.02.2012 в: Практическо СчетоводствоАмортизация
18.02.2012 в: Практическо СчетоводствоВъпрос за приключване на с/ка 602 в с/ка 123
18.02.2012 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на заплати и осигуровки
18.02.2012 в: Практически ЗаплатиПровизия на отпуски
13.02.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отразяване на финасова помощ
13.02.2012 в: Практическо СчетоводствоПриход от лихва по заем
13.02.2012 в: Практическо СчетоводствоГоляма стокова наличност
29.12.2011 в: Счетоводни СтандартиМСФО въпроси
29.12.2011 в: Счетоводни СтандартиНСС и НСФОМСП
29.12.2011 в: Счетоводни СтандартиСчетоводни записвания при договор за изработка на златни изделия
29.12.2011 в: Практическо СчетоводствоПредсрочно погасяване на лизингов договор
Откраднат служебен лаптоп
29.12.2011 в: Счетоводни СтандартиОпределяне на счетоводна амортизация
27.12.2011 в: Данъчни ЗакониПолучена фактура за комисионна от ЕС
27.12.2011 в: Данъчни ЗакониРазход за бъдещ период
16.05.2011 в: Практическо СчетоводствоФактура проформа
06.05.2011 в: Практическо СчетоводствоInvoice
28.04.2011 в: Данъчни ЗакониПрилагане на ЗОПБ при договори за дистрибуция
27.04.2011 в: Данъчни ЗакониПрилагане на ЗОПБ при договор за наем
26.04.2011 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на транспортна услуга
12.04.2011 в: Практическо СчетоводствоЛиценз за охранител може ли да се заведе като ДНМА
07.04.2011 в: Счетоводни СтандартиПреоценка на валута
06.04.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на банкови такси
06.04.2011 в: Практическо СчетоводствоСъпоставимост на приходи и разходи
24.03.2011 в: Практическо СчетоводствоРазрешен овърдрафт
24.03.2011 в: Практическо СчетоводствоБонус изпълнение
24.03.2011 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура за английска фирма и последващи данъци
24.03.2011 в: Практическо СчетоводствоЗаприхождаване на стока продадена с ф/ра 2010, и върната с КИ 2011г.
23.03.2011 в: Счетоводни СтандартиГрешно заприходен ДМА
22.03.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане с данъци на замеделски производител регистриран по ДДС
07.03.2011 в: Практическо СчетоводствоБрак на основно средство
07.03.2011 в: Практическо СчетоводствоВОП ли е или внос?
25.02.2011 в: Данъчни ЗакониПромени в ЗДДС 2011 при хотелиери
25.02.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчана ставка 9% и 20 % за туристическите услуги
24.02.2011 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура
22.02.2011 в: Данъчни ЗакониКак се определя коефициента за корекция по чл.73 от ЗДДС на ползван данъчен кредит при придобиването актив, когато същият в последствие се ползва както за облагаеми, така и за необлагаеми доставки?
21.02.2011 в: Данъчни ЗакониСанкции при неиздаден протокол по чл.117
17.02.2011 в: Практическо СчетоводствоПреработка на измръзнала готова продукция
17.02.2011 в: Практическо СчетоводствоГодишно приключване
17.02.2011 в: Счетоводни СтандартиНСС 18
17.02.2011 в: Данъчни ЗакониПриспадане на аванс при окончателно фактуриране
17.02.2011 в: Данъчни ЗакониДДС при закупуване на товарен автомобил /който не е нов/от ЕС
03.02.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на Ревизионен Акт
02.02.2011 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС на застрахователен брокер
18.01.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на мостриИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->