Kreston BulMar Kreston BulMar - Експерт

Кратко CV : Колектив експерти от консултантска организация Kreston BulMar

25.03.2013 в: Данъчни ЗакониПарахронизми в  корпоративното облагане
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониЗДДФЛ - Резюме
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониЗКПО - Резюме
23.02.2013 в: Данъчни ЗакониЗДДС - Резюме
10.12.2012 в: Данъчни ЗакониБезвъзмездни доставки в полза на държавата и общините
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониНамален ДДС за нови жилища
23.10.2012 в: Данъчни ЗакониПостановление на МС за определяне нов размер на минималната работна заплата
15.10.2012 в: Данъчни ЗакониОблагане на лихвите по депозити на  граждани
14.09.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит по ЗДДС - условия за ползване
08.08.2012 в: Данъчни ЗакониНякои налож(ени)-ителни ДДС промени през новата година
31.01.2012 в: Данъчни ЗакониСИДДО - Резюме
31.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗакон за Счетоводството - Резюме
31.01.2012 в: Данъчни ЗакониДОПК - Резюме
31.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗДДФЛ - Резюме
31.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗКПО - Резюме
31.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗДДС - Резюме
31.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗМДТ - Резюме
06.06.2011 в: Данъчни ЗакониСчетоводна, данъчна и правна концепция за лизинг
06.06.2011 в: Данъчни ЗакониСчетоводни и данъчни ефекти от напускане на съдружник в ООД
06.06.2011 в: Данъчни ЗакониИздаване на протоколи за самоначисляване на ДДС с нулева ставка на данъка
25.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчни ефекти от отчетени разходи за публични задължения, установени с Ревизионен акт
25.05.2011 в: Данъчни ЗакониСчетоводни и данъчни ефекти от придобиване на дълготрайни активи, финансирано със средства от европейски фондове
19.04.2011 в: Счетоводни СтандартиМСФО История и Развитие
08.04.2011 в: Счетоводни СтандартиМСС 32 - Резюме
30.03.2011 в: Практически ЗаплатиГрафик за отпуски – примерен формуляр и процедура за съставяне
25.01.2011 в: Данъчни ЗакониДДС Терминология
13.01.2011 в: Практически ЗаплатиДефиниции и Определения от Нрмативните Документи Свързани с Обработката на Заплaти
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО - Обща Рамка
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО 8 – Оперативни Сегменти – резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване – резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО 6 – Проучване и Оценка на Минерални Ресурси – резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО 5 – Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности – резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО 4 – Застрахователни Договори - резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО 3 – Бизнес Комбинации – резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО 2 – Плащане на Базата на Акции - резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСФО 1 – Прилагане за Първи Път на МСФО – резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 41 – Земеделие – резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 40 – Инвестиционни Имоти – резюме
07.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 38 – Нематериални Активи – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 37 – Провизии, Условни Пасиви и Условни Активи – резюме
20.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 36 – Обезценка на Активи
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 34 – Междинно Финансово Отчитане – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 31 – Дялове в Съвместни Предприятия - резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 29 – Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 28 – Инвестиции в Асоциирани Предприятия – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 27 – Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 26 – Счетоводно Отчитане на Пенсионни Планове – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 24 – Оповестяване на Свързани Лица – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 23 – Разходи по Заеми – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 21 – Ефекти от Промените в Обменните Курсове – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 20 – Отчитане и Оповестяване на Правителствена Помощ – резюме
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 19 – Доходи на Наети Лица – резюме
21.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 18 – Приходи
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиМСС 17 – Лизинг – резюме
22.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 16 – Имоти, Машини и Съоръжения
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 12 – Данъци Върху Дохода
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 11 – Договори за Строителство
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 10 – Събития след Края на Отчетния Период
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 8 – Счетоводни Политики, Промени в Счетоводните Оценки и Грешки
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 7 – Отчет за Паричните Потоци
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 2 – Материални Запаси
06.12.2010 в: Счетоводни СтандартиРезюме на МСС 1 – Представяне на Финансови Отчети
03.12.2010 в: Практическо Счетоводство9.4. Дефиниции и Определения в Данъчни и Счетоводни Закони
03.12.2010 в: Практическо Счетоводство9.3. Определения и Дефиниции в МСС
03.12.2010 в: Практическо Счетоводство9.2. Определения и Дефиниции в НСС
03.12.2010 в: Практическо Счетоводство9.1. Счетоводни Принципи
03.12.2010 в: Практическо Счетоводство8.2.4 Приложение № 3 за печалби (доходи) - Образец 1013 - формуляр
03.12.2010 в: Практическо Счетоводство8.2.3 Приложение № 2 за преотстъпване и намаление на корпоративен данък - Образец 1012 - формуляр
02.12.2010 в: Практическо Счетоводство8.2.2 Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат - Образец 1011 - формуляр
02.12.2010 в: Практическо Счетоводство8.2.1 Годишна Данъчна Декларация 2009
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.7.5. Отчет за Паричните Потоци (пряк метод) по МСС
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.7.4. Отчет за Паричните Потоци (косвен метод) по МСС
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.7.3. Отчет за Промени в Собствения Капитал по МСС
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.7.2. Отчет за Доходите и Всеобхватния Доход по МСС
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.7.1. Отчет за Финансовото Състояние по МСС
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.10. Застрахователна Полица – карго – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.99. Застрахователна Полица – гражданска отговорност – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.98. Застрахователна Полица – каско на МПС – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.97. Застрахователна Полица – имущество на юридически лица – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.96. Нотариален Акт за Продажба на Стара Сграда с УПИ – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.95. Нотариален Акт за Продажба на Нов Апартамент – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.94. Нотариален Акт за Продажба на Земеделска Земя – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.93. Нотариален Акт за Продажба на УПИ – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.92. Договор за Безвъзмездно Финансиране на Услуга – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.91. Договор за Безвъзмездно Финансиране на ДМА – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.90. Договор за Продажба на Вземане (Договор за Цесия) – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.89. Договор за Насрещно Прихващане на Вземания – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.88. Договор за Прехвърляне на Дялове – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.87. Договор за Покупко-Продажба – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.86. Договор за Дарение – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.85. Договор за Банков Кредит – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.84. Договор за Оперативен Лизинг – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.83. Договор за Финансов Лизинг – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.82. Договор за Заем – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.81. Договор за Наем – кратък пример
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.80. Данъчен Ревизионен Акт
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.79. Приложение №3 към Годишна Данъчна Декларация
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.78. Приложение №2 към Годишна Данъчна Декларация
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.77. Приложение №1 към Годишна Данъчна Декларация
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.76. Годишна Данъчна Декларация
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.75. Опис на Активи по ЗДДС
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.74. VIES – Декларация по ЗДДС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.73. Справка Декларация по ЗДДС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.72. Дневник за Покупките по ЗДДС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.71. Дневник за Продажбите по ЗДДС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.70. Отчет за Паричните Потоци (пряк метод) по МСС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.69. Отчет за Паричните Потоци (косвен метод) по МСС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.68. Отчет за Промени в Собствения Капитал по МСС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.67. Отчет за Доходите и Всеобхватния Доход по МСС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.66. Отчет за Финансовото Състояние по МСС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.65. Справка за Нетекущите (Дълготрайните) Активи по НСС
29.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.64. Отчет за Паричните Потоци по НСС
21.11.2010 в: Практическо СчетоводствоОповестявания към Финансовите Отчети по МСС
21.11.2010 в: Практическо СчетоводствоОповестявания към Финансовите Отчети по НСС
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.5.7. Справка за Нетекущите (Дълготрайните) Активи по НСС
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.5.6. Отчет за Паричните Потоци по НСС
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.5.5. Отчет за Собствения Капитал по НСС
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.5.4. Отчет за Приходите и Разходите (едностранен) по НСС
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.5.3 Отчет за Приходите и Разходите (двустранен) по НСС
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.5.2. Баланс (съкратен) по НСС
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.5.1 Баланс по НСС
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.63. Отчет за Собствения Капитал по НСС
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.6 Базова Счетоводна Политика
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.5 Счетоводни Папки
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.4 Номенклатура на Операциите
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.3 Номенклатура на Документите
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2.8. Сметки за Условни Активи и Пасиви
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2.7. Сметки за Приходи
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2.6. Сметки за Разходи
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2.5. Сметки за Финансови Средства
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2.4. Сметки за Разчети
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2.3. Сметки за Стоково Материални Запаси
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2.2. Сметки за Дълготрайни Активи
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2.1. Сметки за Капитал и Заеми
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство2.2 Сметкоплан
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.62. Отчет за Приходите и Разходите (едностранен) по НСС
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.61. Отчет за Приходите и Разходите (двустранен) по НСС
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.60. Баланс (съкратен) по НСС
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.59. Баланс по НСС
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.58. Решение за Допълнителни Парични Вноски
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.57. Решение за Увеличаване на Капитал
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.56. Решение за Разпределение на Печалба
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.55. Ведомост за Заплати, Рекапитулация и Суматор
19.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.54. Данъчен Амортизационен План
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.53. Счетоводен Амортизационен План – за производствени цикли
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.52. Счетоводен Амортизационен План
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.51. Запис на Заповед
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.50. Счетоводна Справка / Мемориален Ордер
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.49. Протокол за Безвъзмездна Сделка
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.48. Протокол/Акт за Извършени СМР (Акт Образец 19)
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.47. Протокол за Оценка на Материални Запаси
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.46. Протокол за Преоценка на Активи
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.45. Протокол за Резултата от Ликвидация на Активи
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.44. Протокол за Брак на Активи
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.43. Протокол за Заприхождаване на Активи
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.42. Протокол за Липси/Излишъци
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.41. Опис на Пари в Каса
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.40. Инвентаризационен Опис на Активи/Запаси
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.39. Протокол за Изразходвани Суровини/Материали за Собствени Нужди
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.38. Протокол за Брак на Материални Запаси
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.37. Протокол за Фира
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.36. Протокол за Брак в Производство
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.35. Протокол за Незавършено Производство
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.34. Справка за Вложени Суровини
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.33. Протокол за Произведена Продукция
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.32. Поръчка за Производство
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.31. Искане за Отпускане на Суровини
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.30. Складов Картон за Артикул
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.29. Складова/Стокова Разписка
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.28. Приемо-Предавателен Протокол
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.27. Банково Извлечение
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.26. Незабавно Инкасо
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.25. Бюджетно Нареждане
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.24. Платежно Нареждане
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.23. Нареждане Разписка
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.22. Вносна Бележка
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.21. Бордеро за Обмяна на Валута
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.20. Пътен Лист
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.19. Заповед за Командировка в Чужбина
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.18. Заповед за Командировка в Страната
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.17. Авансов Отчет
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.16. Разписка за Получена Сума
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.15. Разходен Касов Ордер
18.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.14. Приходен Касов Ордер
17.11.2010 в: Практическо Счетоводство3.10. Справка за Продадени Стоки на Дребно
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониЗакон за Независимия Финансов Одит - Резюме
21.10.2010 в: Данъчни ЗакониЗакон за Счетоводството - Резюме

16.10.2014 в: Счетоводни СтандартиПрекратяване на безсрочен трудов договор, без уведомление
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониНаемодател, самоосигуряващо се лице
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуги от Европейски съюз
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуги от Европейски съюз
07.10.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време с променливи граници и сумирано отчитане
02.10.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.70 ал.1
24.09.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на заплата при напускане на работа
18.09.2014 в: Практически ЗаплатиОпределяне на прослужено време
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоБългарска фирма наема техника от румънска фирма с договор за наем
09.09.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса при съкращение
09.09.2014 в: Данъчни ЗакониМайчинство при договор по заместване
05.09.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на майчинство след фалит на фирмата
05.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на майчинство
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при съкращение по чл. 331
27.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болничен лист
27.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтчислителна бележка, за какво се издава
25.08.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при неизползван платен годишен отпуск 1993-2009 г.
25.08.2014 в: Данъчни ЗакониДанък на чуждо физическо или юридическо лице с периодична дейност в България
25.08.2014 в: Данъчни ЗакониОтдаване под наем на автомобил на фирма от ЕС
22.08.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура от спедиторска фирма
19.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на безсрочен трудов договор с предизвестие
29.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПопълване на данъчна декларация за земеделски производител с европейска субсидия
15.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране разходите за презентации и семинари
15.03.2013 в: Данъчни ЗакониАвансово плащане преди регистрация по ЗДДС и доплащане на регистрирано в последствие ЮЛ по ЗДДС
15.03.2013 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура в момент на дерегистрация по ДДС
15.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дългосрочен заем
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоВъпрос за сметка 125
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производител ФЛ регистриран по ДДС
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.201 от ЗКПО
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСамолетни превози
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаповед за съставяне на протокол за фира
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониТристранна операция
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониИзбягване на двойно облагане на наследство България - Белгия
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоФирма извън Европейски Съюз
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониПреотстъпване на корпоративен данък
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониЗемеделски стопанин- деклариране на доход от субсидия
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоДарение - осчетоводяване и данъчни аспекти
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни операции при продажба на ДМА със загуба
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониЧуждестранно физическо лице
12.03.2013 в: Счетоводни СтандартиОбезценка на активи
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониМестни данъци и такси при преобразуване на търговски дружества чрез вливане
12.03.2013 в: Счетоводни СтандартиПромяна в счетоводната политика
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на валута
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониСъвместна стопанска и нестопанска дейност
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониБългарски туроператор продава пакет на ТО извън ЕС
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДвустранно счетоводство за земеделски производител
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на субсидиите на пчеларите
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДата на изискуемост на задължение
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоВъзстановена сума от работник за курс професионална квалификация
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанък при намаляване на уставен капитал
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение по инвойс поради върната стока
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на заплата от трудов договор с друга фирма на собственик на ЕООД
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 от ЗДДС
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за провеждане на семинар
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране при отдаване на персонал под наем
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на мостри и експериментални модели
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане при продажба на имот в държава извън ЕС
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за продажба на автомобили в Македония
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониДвойно данъчно облагане с Германия
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на субсидия на пчеларите
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни ефекти при продажба под себедстойност
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на нова сграда
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на безплатен обяд за служителите
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониРазходи за транспорт и поддръжка на автомобил
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на отпадъчен продукт от производство
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоБланка за сборна фактура
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониГрешен идентификационен номер в Дневник за продажби
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониОблекчение от ДОД за родител на лице с ТЕЛК
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на европейски субсидии на земеделски производител
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоЗемеделски производители
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанък върху природи от субсидии в земеделието
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на имот от сдружение с нестопанска цел
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоИдентификационен шифър във фактура
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоИзнос на стоки в трета страна
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на внос на гориво
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониСтоки на българско дружество в логистичен склад в Гърция
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанък върху субсидии за земеделски производител
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоФактури от минала година
11.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни операции при продажба на ДМА със загуба
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониИзискване за стаж за оперативен счетоводител
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониВземане от фирма на починал ЕТ
22.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на съдебни разноски
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на етаж от сграда
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониДАНС-Мерки срещу изпиране на пари
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониСчетоводство на строително предприятие
22.02.2013 в: Счетоводни СтандартиМСС 8 Счетоводна политика,промени във счетоводните приблизителни оценки и грешки
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране и документиране на доставки на стоки или услуги, платени от българска транспортна фирма чрез ШЕЛ карта в чужбина
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониЕТ с две дейности
22.02.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДМА в Македония
22.02.2013 в: Практическо СчетоводствоСубсидии в земеделието
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониВлагане на лични средства на собственик в ЕООД
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане върху дарение
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на надплатена сума за ДДС в единната сметка
22.02.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на материали
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанък върху доход от продажба на УПИ
22.02.2013 в: Практически ЗаплатиВисоки осигуровки и ниска заплата
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходи на физическо лице от продажба на акции
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 от ЗДДС за фериботна такса
13.02.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на имот чрез публична продан
30.01.2013 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на туристически услуги
30.01.2013 в: Данъчни ЗакониОтдаване под наем на имот на физическо лице за жилище
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на субсидии
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходи от участие в изборна кампания 2011
12.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на субсидии
12.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване
12.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на прихидоте от субсидия
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на дивиденти
12.01.2013 в: Практическо СчетоводствоПечалба на ООД
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на новооткрита фирма
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения при дарение или спонсорство
16.11.2012 в: Практическо СчетоводствоПокупка на златни кюлчета
16.11.2012 в: Данъчни ЗакониДарение към БЧК отразява ли се във финансовия резултат
16.11.2012 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на иделани части под данъчна оценка
16.11.2012 в: Практическо СчетоводствоДДС за услуга в ЕС
16.11.2012 в: Данъчни ЗакониИзвършени СМР за обезщетение на собственици съгласно експертна оценка
16.11.2012 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на ваучери за храна
16.11.2012 в: Данъчни ЗакониПраво на приспадане на ДДС?
16.11.2012 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на застраховка в дневник Покупки
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониСИДДО Гърция
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониОсигурителни и данъчни задължения на чуждестранно лице с ЕООД
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониДДС казус с коригирана фактура
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониНеустойка по договор и нейното спиране
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониЗа ДДС в туризма
09.11.2012 в: Практическо СчетоводствоЩе се подава ли Данъчна декларация след облагане на лихви по депозити
09.11.2012 в: Практическо СчетоводствоПридобиване на ДМА в следствие на намерените при инвентаризация излишъци
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониДанъци и осигуровки за Земеделски производител
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониДанък при източника за немска марка
09.11.2012 в: Практическо СчетоводствоКорекции на осчетоводяване след промяна в лизингов план
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониДарение на парична сума
02.11.2012 в: Данъчни ЗакониПолзване на частичен данъчен кредит
29.10.2012 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на данък върху хонорар от САЩ
29.10.2012 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на лизингов автомобил
29.10.2012 в: Практическо СчетоводствоПреустройство на сграда по проект към ДФЗ
29.10.2012 в: Данъчни ЗакониЗакупен компютър от физическо лице
29.10.2012 в: Данъчни ЗакониДвойно данъчно облагане - България и Австралия
29.10.2012 в: Практическо СчетоводствоДата на фактура
29.10.2012 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на материален запас
29.10.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за покупка на оръжие
29.10.2012 в: Данъчни ЗакониПолзване на частичен данъчен кредит
29.10.2012 в: Практическо СчетоводствоДавностен срок за брак на МЗ
29.10.2012 в: Данъчни ЗакониРазваляне на договор за наем след изтичане на 3 г.
29.10.2012 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура
29.10.2012 в: Практическо СчетоводствоЧиста стойност на имуществото
16.10.2012 в: Данъчни ЗакониДанък за МПС
16.10.2012 в: Практическо СчетоводствоЧиста стойност на имуществото
16.10.2012 в: Данъчни ЗакониДДС на членски внос на холандска асоциация
16.10.2012 в: Данъчни ЗакониДавностен срок за погасяване на задължения
16.10.2012 в: Счетоводни СтандартиЛиквидация на търговско дружество
11.10.2012 в: Практическо СчетоводствоПокупка на недвижим имот
11.10.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ишлеме
11.10.2012 в: Счетоводни СтандартиЛиквидация на търговско дружество
11.10.2012 в: Практическо СчетоводствоПлащане в брой при покупка на стоки в Турция
05.10.2012 в: Данъчни ЗакониОблагане с данък на получени приходи от ликвидационни дялове
05.10.2012 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на разходи за автомобил
05.10.2012 в: Данъчни ЗакониДДС за дистанционни продажби чрез Amazon
05.10.2012 в: Данъчни ЗакониКорекция на двойно фактуриран приход
05.10.2012 в: Данъчни ЗакониДДС при износ за ЕС
29.09.2012 в: Практическо СчетоводствоДМА или не?
28.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОтдаване под наем на машини
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониТретиране на разходи във връзка със сертифициране по ISO
28.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на произведена ел. енергия
28.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на маржа
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониДанък върху ликвидационен дял
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС на услуга по сметопочистване и сметоизвозване
28.09.2012 в: Практическо СчетоводствоРегистриране на филиал на фирмата в друга държава от ЕС
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониПротокол за ДДС в туризма
28.09.2012 в: Практическо СчетоводствоПрихващане на по-голяма сума
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониДДС кредитно известие внос от Турция
28.09.2012 в: Практическо СчетоводствоКонсултантска дейност за клиент от Швейцария през свободното време
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониПодлежат ли на задължителен финансов одит застрахователните брокери
28.09.2012 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на застраховка на МПС
25.09.2012 в: Практическо СчетоводствоАвансово плащане и издаване на фактура без да са налице плащане и завършена работа по услуга
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониДДС при спедиторска дейност
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониДанък върху премии по застраховка Живот
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на чуждоезични документи при командировка в чужбина
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониМясто на стопанска дейност
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоАвансово плащане и издаване на фактура без да са налице плащане и завършена работа по услуга
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите на превозно средство
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране стоки
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоВлагане на материали в производството, изписани в предходни години
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониНеначислено ДДС
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоИздаване на разписка вместо касова бележка
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониПриключване на финансов лизинг с тристранно споразумение.
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониДокументиране на спонсорство и признаване като разход
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоФактура за покупка на имот
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоГрешно осчетоводяване на банков превод
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчно трериране на разходите за командировка
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониРевизионно производство чл. 122 ДОПК
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на съдебни такси в ЮЛНЦ
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониОписва ли се в ГДД получена сума от застраховка от чужбина
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониТранспорт на стоки за износ
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониОпрощаване на заем от едноличен собственик на капитала
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на подаръци за клиенти
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура на чуждестранно лице, регистрирано по ДДС в България
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониДанък при дарение на земя
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОценка на дълготрайните активи след първоначалното им признаване.
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониАвансов данък
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на преодстъпен данък на земеделски поизводител ЕТ с два вида дейност
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониСчетоводство на лекар по дентална медицина
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоТранспортни разходи за пътуване на служител до работа
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониМеждународен транспорт в ЕС
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на продажби чрез ваучери
17.09.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на балирана слама
17.09.2012 в: Данъчни ЗакониПокупка на поземлен имот със сграда
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониДДС за услуги от хотел туроператор
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониАкциз
13.09.2012 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на продажби към офшорна фирма
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониНеосчетоводени фактури от 2011г.
13.09.2012 в: Практическо СчетоводствоПрактическо осчетоводяване на ревизионен акт
13.09.2012 в: Практическо СчетоводствоГрешна фактура
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониВнос на услуги
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониДДС за ремонт на машина
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониНеоблагаеми доставки по ЗДДС на доставчиците на обучение за професионална квалификация и ключови компетентности
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониСИДДО
13.09.2012 в: Практическо СчетоводствоНезавършено производство в предприятие
13.09.2012 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониДанък дивидент във Финландия
13.09.2012 в: Практическо СчетоводствоПроцедура за дарения
13.09.2012 в: Практическо СчетоводствоБезвъзмездна сделка
13.09.2012 в: Данъчни ЗакониДДС в ЕС
13.09.2012 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на разходи за ползване на офис
12.07.2012 в: Практическо СчетоводствоПроблем с отчитането на бракувана стока
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониЕфективно плащане на ДДС
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониЗДДС
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при покупка на гориво от ЕС
12.07.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на липса
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на стоки с нулева ставка
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониОтносно регистрация ДДС
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониДоход от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониДоход от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване
12.07.2012 в: Практическо СчетоводствоИздаване на дебитни и кредитни известия
12.07.2012 в: Практическо СчетоводствоВОП на автомобили втора употреба
12.07.2012 в: Счетоводни СтандартиРазлика между МСС и СС
12.07.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна и данъчна амортизация
12.07.2012 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на получена услуга от физическо лице извън ЕС
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониДанък върху получена допълнителна сума
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониПридобиване на софтуер от Швейцария
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производител като търговец на продукцията си
12.07.2012 в: Данъчни ЗакониСИДДО със САЩ относно доходи от студентски бригади
11.07.2012 в: Данъчни ЗакониНеиздаване на фактури при получени плащания
11.07.2012 в: Практическо СчетоводствоЗадължителни реквизити на Invoice
11.07.2012 в: Практическо СчетоводствоДоговор за финансов лизинг с отсрочено плащане на главници и лихви
11.07.2012 в: Практическо СчетоводствоДоговор за консигнация
11.07.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчното третиране на депозита по реда на ЗДДС
11.06.2012 в: Практическо СчетоводствоСанкции поради грешка в ГДД
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониПлащане на такса смет
07.06.2012 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС за услуги между свързани фирми в ЕС
01.06.2012 в: Практическо СчетоводствоПогасяване на задължения чрез плащане към служители
01.06.2012 в: Практическо СчетоводствоБланка за Отчет за вложени суровини
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониДвойно облагане с Гърция
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониДанък дивидент
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоПрихващания между фирма и частно лице
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониКооператива
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоКупуване на дяловете на ЕООД
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониОттегляне на подадена декларация за необлагаем доход за физическо лице
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоАмортизация на сграда - паметник на културата
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоКалкулиране на себестойност на изделие
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониФактури без ДДС и кредитни известия с ДДС
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоФактура за закупуване на сграда с идеални части
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоФактура при спонсорство
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониТристранна операция
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоНачин и форма на водене на счетоводство
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоНачин и форма на водене на счетоводство
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоДанъчно третиране на разходите за даден коктейл във връзка с представяне на продуктите на фирмата
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониФизическо лице с доходи от Швейцария
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоКоефициент на разпределение на постоянните общи разходи
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоИздаване на данъчна фактура
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониЗадължителна регистрация по ДДС
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониОблагане на дивиденти в Дания
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите за автобусен транспорт
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоПолучени авансови вноски при продажба
31.05.2012 в: Данъчни ЗакониВОП с начислено ДДС
31.05.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при преобразуване на ООД
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи и осигуровки за земеделски стопанин
27.04.2012 в: Практическо СчетоводствоКасата в кредита преди приключване
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониДеклариране на замяна на поземлен имот в данъчна декларация на ФЛ
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от чужбина при липса на СИДДО
27.04.2012 в: Практическо СчетоводствоРегулиране на слабата капитализация
27.04.2012 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура от предходен период
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониДанък смет
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониАвансов данък по ЗКПО
27.04.2012 в: Практическо СчетоводствоДанък за Рента кар
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониДДС при представителство по ТЗ
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониНачисляване на данък при източника
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониНе Начисляване на ДДС и VIES Декларация
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на покупката на домейн от трети страни
27.04.2012 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на продажби с голям процент отстъпка
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за автомобил под наем
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение
27.04.2012 в: Счетоводни СтандартиИнвестиционни имоти по СС40
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониСИДДО - България - Белгия
27.04.2012 в: Данъчни ЗакониПодаване на Годишна декларация за 2011г. съгласно ЗДДФЛ
02.04.2012 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация на ЕТ без дейноост
02.04.2012 в: Данъчни ЗакониЗаем от собственик на ЕООД
29.03.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчна основа на недвижим имот
28.03.2012 в: Практическо СчетоводствоПлатен депозит по договор за наем
28.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на неплатен отпуск
27.03.2012 в: Практическо СчетоводствоАвансова фактура от Европейския Съюз
27.03.2012 в: Данъчни ЗакониОблагане на стока с ДДС за фирмено и лично ползване
27.03.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчна основа на недвижим имот
27.03.2012 в: Данъчни ЗакониДекл. по чл.142, ал.5 от ДОПК
27.03.2012 в: Практическо СчетоводствоКорекция
27.03.2012 в: Практическо СчетоводствоБракуване на хранителни стоки
27.03.2012 в: Данъчни ЗакониВодене на счетоводството на ЕТ
27.03.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на заложна къща
27.03.2012 в: Данъчни ЗакониДДС при прехвърляне на УПИ
27.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОтписване на несъбираеми вземания
27.03.2012 в: Практическо СчетоводствоДДС за продаден лизингов автомобил
27.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизионен акт
27.03.2012 в: Данъчни ЗакониКасов апарат - Земеделски производител
27.03.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на дейност на земеделски производител
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОтсрочен данък
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на мостра
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониДопълнителни вноски от собственик на ООД по чл. 134 от ТЗ
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоУвеличаване на капитала на ЕООД
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониДанък при източника при разпределяне на дивидент
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 от ЗДДС за заредено гориво в чужбина
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОборотна ведомост
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониПриходи от трета страна
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониОграничения за ползване на преотстъпен данък по чл. 189 б ЗКПО
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоЗабавено кредитно известие
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоПромяна в амортизации
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониПродажба на фирмен автомобил на физическо лице гражданин на Украйна
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониМитнически казуси и ДДС
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна сметка 503
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониНамаляване на финансовия резултат
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване ДРА
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониОблагане с данък по ЗКПО на комисионна на оператор с ваучери
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 за внос от Турция
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на собственик
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на продажба през Ebay
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 от ЗДДФЛ
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониОтносно дължи ли ни НАП връщане на ДДС и в какъв срок
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониАвансов данък от наем
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониАвансов данък
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на софтуер от САЩ
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониФактура с дебитно и кредитно известие
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониДоставка на стока от Германия внесена от Турция
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоВОП със собствен транспорт
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоПопълване на Данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на автомобил от лизингодател на трето лице - Продължение
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на автомобил от лизингодател на трето лице
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоПогиване на отдаден под наем ДМА
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоБезвъзмездно получени стоки за мостри
26.03.2012 в: Практическо СчетоводствоУведомяване за промяна на адрес
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониДДС извън България
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониМеждународни транспортни услуги
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониДанък върху изплатени суми на ФЛ по повод покупко-продажба
26.03.2012 в: Данъчни ЗакониВъпрос относно неначисляване на ДДС
28.02.2012 в: Практическо СчетоводствоПлатени данъци от наемател ЕТ на 6 месеца
24.02.2012 в: Практическо СчетоводствоПлатени данъци от наемател ЕТ на 6 месеца
24.02.2012 в: Практическо СчетоводствоЦена на придобиване на земя
24.02.2012 в: Данъчни ЗакониРегистрация на чуждестранно лице
24.02.2012 в: Данъчни ЗакониНачисляване ДДс при настаняване в хотел
24.02.2012 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК
24.02.2012 в: Данъчни ЗакониДеклариране на данък при източника
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоНеобходими документи за внос и износ
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониДеклариране на допълнителни доходи
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониДеклариране на необлагаем доход
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС за фирма с две отделни дейности
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониДепозит наем
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониПолучаване на услуги при регистрация по чл.97а от ЗДДС
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониПреотстъпване на данък на ЗП
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониАмортизации
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониЧуждестранно лице с постоянен адрес в България
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоНеотразен аванс при окончателно плащане
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоЗавишена данъчна оценка на сгради
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоПодобрение на ДМА
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониТранспорт в Общността, фактуриран от трета страна
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане на едноличен търговец като земеделски производител
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоДанък при първоизточника
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоПреобразуване на ООД в ЕООД
23.02.2012 в: Данъчни ЗакониДължат ли се данъци и осигуровки за доставчици на обекти на авторски права, които са чуждестранни граждани?
23.02.2012 в: Практически ЗаплатиКомандировки на собственик на ЕООД-чуждестранно лице
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоДоставка на една услуга към двама клиенти
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоЛихви по заем между две фирми
23.02.2012 в: Практическо СчетоводствоАктив и пасив по отсрочени данъци
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоСчита ли се за дейност, ако дружеството е направило през годината само разходи за БОП
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на ДМА по пазарна или данъчна оценка
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоПътни листи издадени от софтуер
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониПраво на строеж
22.02.2012 в: Счетоводни СтандартиИнвестиционни имоти
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониЗадължителна регистрация по чл.132(1) ЗДДС
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониУпражняване правото на данъчен кредит от туроператор
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоРазходи за транспорт
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониРазходи без приходи
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоПодаване на VIES декларация
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониКасов апарат за продажба на замеделска продукция
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоВключване на начислени лихви по заеми в дневника на продажбите
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониДружествен дял данъци
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоПродажба към свързано лице под отчетната стойност
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно завеждане на ДМА
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониНачисляване ДДС на налични активи при дерегистрация
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на ф-ра със ставка 9%
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетения
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониФактура и кредитно известие от ЕС
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит за леки автомобили предназначени за Рент а кар
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониКасов апарат за всяка дейност на фирмата
22.02.2012 в: Данъчни ЗакониДДС за земеделски производител
22.02.2012 в: Практическо СчетоводствоГодишна премия и ГДД за 2011
18.01.2012 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС при туристически услуги
18.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗДДФЛ за движима вещ
18.01.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за товарен автомобил на консултантска фирма
18.01.2012 в: Данъчни ЗакониКога закръгляме към всеки пълен лев
18.01.2012 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл 117 от ЗДДС
18.01.2012 в: Данъчни ЗакониСчетоводно отчитане на дърводобива
17.01.2012 в: Данъчни ЗакониРазходи за гориво за данъчни цели
17.01.2012 в: Практическо СчетоводствоЗамяна на недвижими имоти - земеделски земи
17.01.2012 в: Данъчни ЗакониПродажба на книги в света през бг сайт
17.01.2012 в: Практическо СчетоводствоПреводаческа услуга извършена на физическо лице от САЩ
17.01.2012 в: Практическо СчетоводствоДоговор за заем за послужване
17.01.2012 в: Практическо СчетоводствоДати на протокол и фактура
16.01.2012 в: Практическо СчетоводствоНевъзстановено в срок ДДС
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониДопусната грешка в месечната декларация
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониФактури без нужните реквизити
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производител длъжен ли е да има касов апарат и да води счетоводство
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производител длъжен ли е да има касов апарат и да води счетоводство
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производител длъжен ли е да има касов апарат и да води счетоводство
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониВключване на фактури без право на ДК в Дневник покупки
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчна проверка върху чужденец
16.01.2012 в: Практическо СчетоводствоРазходни норми за зъболекар
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониКорекция на ДДС при финансов лизинг
16.01.2012 в: Практическо СчетоводствоДата за издаване на фактура
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониТретиране на разход за карти за градски транспорт
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониДДС при дарение на имот
16.01.2012 в: Данъчни ЗакониРегистрация на туроператор по ДДС по чл.97а от ЗДДС
16.01.2012 в: Практическо СчетоводствоИзкупуване на земеделска продукция
16.01.2012 в: Практическо СчетоводствоГФО
09.01.2012 в: Данъчни ЗакониПокриване на текуща загуба
09.01.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при финансиране
09.01.2012 в: Данъчни ЗакониГодишно изравняване при ЕТ
09.01.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчно трениране на ЗП в годината на регистрация по ЗДДС
03.01.2012 в: Практическо СчетоводствоДанъчна декларация
03.01.2012 в: Практическо СчетоводствоДекларация 50 - приложения за патент и наем
03.01.2012 в: Данъчни ЗакониНадвнесен данък по ЗКПО
16.12.2011 в: Практическо СчетоводствоФактури и USA
02.12.2011 в: Практическо СчетоводствоНеобходими документи за признаване на право за данъчен кредит
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониИзвършване на услуги в Италия
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониДанък върху изплатена сума по изпълнителен лист
02.12.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на консултантски услуги при концесия
02.12.2011 в: Практическо СчетоводствоПътни листи за коли да 3 тона
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за товарен автомобил със сертификат N1
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониОбороти за ДДС от комисионна
02.12.2011 в: Практическо СчетоводствоМеждинно приключване
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за комисионна за недвижим имот
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониСрок за смяна на касов апарат на ЕТ
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за услуги на българска фирма в Германия
02.12.2011 в: Практическо СчетоводствоФактури и USA
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
02.12.2011 в: Практическо СчетоводствоПреоценка на ДМА
02.12.2011 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на фирмена кредитна карта
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за стока, която ще се изнася за неевропейска страна
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчни декларации за физически лица
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчни декларации за физически лица
02.12.2011 в: Данъчни ЗакониПродажба на поименни налични акции от ЮЛ на свързано ФЛ
02.12.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване при закриване на ЕТ
10.11.2011 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДМА
10.11.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на прилежащ терен към сграда
10.11.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на неизискан данъчен кредит
10.11.2011 в: Данъчни ЗакониЗадължителна регистрация на земеделски производител като ЕТ
10.11.2011 в: Практическо СчетоводствоВнос на техника от САЩ
10.11.2011 в: Данъчни ЗакониДоговор за правна защита и съдействие
04.11.2011 в: Практическо СчетоводствоОснования за Начисляване или Не Начисляване на ДДС в Протокол - чл.163а
03.11.2011 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни операции при продажба на стоки в магазин през ПОС терминал и с ваучери за храна
03.11.2011 в: Практическо СчетоводствоЗаприхождаване на материали
03.11.2011 в: Данъчни ЗакониТрансформиране на привлечен капитал в резерви в ЕАД
03.11.2011 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на получени пари при гаранционен депозит
03.11.2011 в: Практическо СчетоводствоЛиценз за менажиране на обекти и за преотдаване на пероснал
01.11.2011 в: Данъчни ЗакониТуристически услуги и VIES декларация
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване при закриване на ЕТ
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоСконто по фактура за продажба
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоЗаприхождаване на земя
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на ел. енергия
01.11.2011 в: Данъчни ЗакониИздаване на протоколи за самоначисляване на ДДС с нулева ставка
01.11.2011 в: Данъчни ЗакониОбезценка на стоки
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоПроцедурите на отчитане на предлаганите талони с намаление за козметични и други услуги
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни опрерации при установена кражба на стоки
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоФактура за минал период
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоБанкова такса със знак минус
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване в държава - членка от ЕС
01.11.2011 в: Практическо СчетоводствоСубсидия на ЕТ ЗП за 2010 год.
31.10.2011 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на стоки
31.10.2011 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на платена фактура за аванс
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониАмортизациии
31.10.2011 в: Практическо СчетоводствоСконто по фактура за продажба
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на услуги по дърводобив в страна от ЕС
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониДанък земя
31.10.2011 в: Счетоводни СтандартиПриблизителни оценки
31.10.2011 в: Счетоводни СтандартиОдиторски доказателства
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониЕТ с дейност направа на надгробни паметници
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониДанък за наем между две физически лица
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониДължи ли се ДДС в Италия
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониРев. акт по ЗДДС
31.10.2011 в: Практическо СчетоводствоРазписка
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониЧл.66 от ЗДДС при услуги само по "нощувки"
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониДДС на услуги, извършвани в ЕС - Белгия
31.10.2011 в: Практическо СчетоводствоЗастрахователни полици, издадени на името на служител/управител
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при покупка на нов лек автомобил от ЕС
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониПлащания при сделки с недвижими имоти
31.10.2011 в: Практическо СчетоводствоВнос на техника от САЩ
31.10.2011 в: Данъчни ЗакониНеобходими документи при изплащане на дивиденти
05.10.2011 в: Данъчни ЗакониРазходи на собственик
05.10.2011 в: Данъчни ЗакониФактура за акредитация
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоАбонаментни карти за превоз на служители
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на транспортни разходи от фирма без транспортна дейност
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на такса за битови отпадъци
05.10.2011 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ДДС и налични активи от ВОП
05.10.2011 в: Данъчни ЗакониДанък за наем от ЕТ
05.10.2011 в: Данъчни ЗакониДивидент при ООД, в което съдружници са ЮЛ
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоПродажба на дялове
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоФранчайзинг при ВОП
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоКорекция на грешно отразена фактура
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоАбонаментни карти за превоз на служители
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоАктивни счетоводни сметки
05.10.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на банков заем
03.09.2011 в: Данъчни ЗакониСделка по чл. 21/4 от ЗДДС
02.09.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване покупка на имот
02.09.2011 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажба на УПИ
02.09.2011 в: Практическо СчетоводствоПротокол от самолетен билет
02.09.2011 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ДДС
02.09.2011 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС с протокол по чл.117 за получена услуга за международен транспорт
02.09.2011 в: Данъчни ЗакониФактура при продажба на сграда
02.09.2011 в: Данъчни ЗакониАвансов данък за наем
02.09.2011 в: Данъчни ЗакониТърговия по интернет
02.09.2011 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на субсидия на нерегистриран зем. производител
02.09.2011 в: Практическо СчетоводствоПраво на строеж
02.09.2011 в: Данъчни ЗакониДДС при дарение
02.09.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на Договор за финансов лизинг прехвърлен на поемател
29.08.2011 в: Практическо СчетоводствоСрок за новите касови апарати за не-регистрирани по ДДС
29.08.2011 в: Практическо СчетоводствоФактура продажба на апартамент
29.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС при дивидент
29.08.2011 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от инвойс
09.08.2011 в: Практическо СчетоводствоТристранни операции
09.08.2011 в: Практическо СчетоводствоДанъчни фактури към сайт
09.08.2011 в: Практическо СчетоводствоДублирано плащане по банкова път от клиент и връщането му за сметка на клиента
08.08.2011 в: Данъчни ЗакониСтоки които не влизат на територията на България
08.08.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура с отстъпка
08.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за износ на стока към Корея
08.08.2011 в: Практическо СчетоводствоПолагане на личен труд от съдружник с 5 % участие в собственото си дружество
08.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС от доставчик от Италия
08.08.2011 в: Практическо СчетоводствоПреоценка на недвижима собственост на фирма
08.08.2011 в: Практическо СчетоводствоДублирано плащане по банкова път от клиент и връщането му за сметка на клиента
08.08.2011 в: Практическо СчетоводствоПриходи регистрирани с ПОС-терминал в обект-офис за бизнес услуги
08.08.2011 в: Данъчни ЗакониДанък върху внесена сума от чужда държава
08.08.2011 в: Данъчни ЗакониДекларация по ДДС
08.08.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лизингов автомобил
08.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за транспортна услуга до трета страна
03.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на имот на груб строеж
03.08.2011 в: Данъчни ЗакониПроверка на валидността на ИН на фирма в ЕС
03.08.2011 в: Практическо СчетоводствоДанъчни фактури към сайт
01.08.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на подаръци
01.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за покупка на товарен автомобил втора употреба от ЕС
01.08.2011 в: Практическо СчетоводствоДанъчни фактури към сайт
01.08.2011 в: Практическо СчетоводствоПрихващане на задължения и вземания
01.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за гориво на лек автомобил
01.08.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лизингов автомобил
01.08.2011 в: Практическо СчетоводствоДанъчни фактури към сайт
01.08.2011 в: Данъчни ЗакониКорекция по чл.126 ал.3 т.2 ЗДДС
01.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за транспортна услуга до трета страна
01.08.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лизингов автомобил
01.08.2011 в: Практическо СчетоводствоЧастично възстановен акциз
01.08.2011 в: Практическо СчетоводствоДанъчни фактури към сайт
01.08.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за транспортна услуга до трета страна
01.08.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на дарение
01.08.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лизингов автомобил
01.08.2011 в: Данъчни ЗакониЕТ в несъстоятелност
25.07.2011 в: Данъчни ЗакониКорекция по чл.126 ал.3 т.2 ЗДДС
25.07.2011 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на оперативна печалба по счетоводни книги
15.07.2011 в: Практическо СчетоводствоПокупка на работещ бизнес
15.07.2011 в: Счетоводни СтандартиПокупка на дялове
13.07.2011 в: Данъчни ЗакониПродажба на актив
13.07.2011 в: Данъчни ЗакониПътни разходи
13.07.2011 в: Практическо СчетоводствоОсновни средства при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоОсновни средства при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоПраво на приспадане на ДДС
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоФискален бон от такси може ли да служи за изплащане на разходи при командировка
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на субсидия от ДФЗ по програма за развитие на селските райони
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоБракуване на плодове и зеленчуци
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоСлужебна бележка за пред съда
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоИзвършване на услуги от земеделски производител
Гаранционен срок
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоЦена на придобиване на дялове
11.07.2011 в: Данъчни ЗакониИзнос на стока извън ЕС /Турция/ върната обартно поради несъответствие
11.07.2011 в: Счетоводни СтандартиПостоянни и променливи разходи
11.07.2011 в: Счетоводни СтандартиОтдаване на сума на фирма от чуждо лице
11.07.2011 в: Данъчни ЗакониСчетоводно отчитане на клон на чуждестранно лице в BG
11.07.2011 в: Данъчни ЗакониФотоволтаична ел централа
11.07.2011 в: Данъчни ЗакониДДС - възстановяване
11.07.2011 в: Данъчни ЗакониДДС във фактура за услуга от германска фирма
04.07.2011 в: Практическо СчетоводствоКак се определя цена на придобиване на дялове
04.07.2011 в: Данъчни ЗакониИзискване за надпис върху касов апарат
04.07.2011 в: Практическо СчетоводствоЗъболекар - данъчно облагане
04.07.2011 в: Данъчни ЗакониДанък за тераса
04.07.2011 в: Данъчни ЗакониДоговор за дарение - облагане по ЗДДФЛ
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониИзвършване на услуги в ЕС
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониИзадени фактури с нулева стойност
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониКорекция на неправилно начислен ДДС 20 % за освободени доставки
24.06.2011 в: Практическо СчетоводствоПромяна на собствениците в ООД
24.06.2011 в: Данъчни ЗакониИзвършване на услуги в ЕС
24.06.2011 в: Практическо СчетоводствоЛизинг автомобил с пехвърляне на трето лице
20.06.2011 в: Данъчни ЗакониФинансов лизинг
20.06.2011 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на автомобил от лизингодател на трето лице
20.06.2011 в: Данъчни ЗакониЗавеждане на актив извзет от лизинг като служебен
20.06.2011 в: Данъчни ЗакониПроверка за име на фирма по ИН
20.06.2011 в: Данъчни ЗакониДанък сгради
20.06.2011 в: Данъчни ЗакониПокупка на стоки от ЕС
16.06.2011 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуга от трета страна
15.06.2011 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци при продажба на дялови вноски
15.06.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за ваучери за храна
15.06.2011 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуга от трета страна
15.06.2011 в: Практическо СчетоводствоДоставка на стока от ЕС, която е платена към фирма производител извън ЕС
15.06.2011 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл. 117 от ЗДДС
14.06.2011 в: Данъчни ЗакониInvoice
14.06.2011 в: Данъчни ЗакониЮЛНЦ - ДДС
14.06.2011 в: Данъчни ЗакониПротоколи по чл. 117 за международен транспорт
01.06.2011 в: Практическо Счетоводство97а или доброволна по ддс
01.06.2011 в: Данъчни ЗакониПродажба на дружествени дялове
31.05.2011 в: Практическо СчетоводствоФирмата ми ще извършва реклама онлайн. Трябва ли ми касов апарат?
31.05.2011 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от Италия
31.05.2011 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при купуване на смартфон от чужд доставчик
31.05.2011 в: Практическо СчетоводствоДопълнителни парични вноски
31.05.2011 в: Данъчни ЗакониОблагат ли се подаръците в пари, получени от младоженците?
31.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчни временни разлики
31.05.2011 в: Данъчни ЗакониДДС 21%
31.05.2011 в: Данъчни ЗакониМаркетингова услуга на новрвежка фирма
31.05.2011 в: Данъчни ЗакониАвансов данък върху доходи от наем
31.05.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на чуждестранно лице
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониИнвойс услуга Русия
20.05.2011 в: Данъчни ЗакониПроверка от НАП на физическо лице
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониИнвойс услуга Русия
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на чуждестранно лице
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за самоосигураващо се лице
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониЗП - облагане на производство за собствени нужди
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониНеактивен VAT номер
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчното третиране на депозита по реда на ЗДДС
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит при хотелиерство и ресторантьорство
19.05.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на допълнителни парични вноски
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация от физическо лице, регистрирано в Бюрото по труда
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация след работа на граждански договор
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за лек автомобил на земеделски производител
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация от физическо лице регистрирано в Бюрото по труда.
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониАкциз върху гориво на земеделски производител
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна регистрация на фирма-износител в държава-членка на ЕС след 183 дни
19.05.2011 в: Практическо СчетоводствоАгенция за недвижими имоти - счетоводство
19.05.2011 в: Практическо СчетоводствоСрок за издаване на фактура за вътреобщностен транспорт
19.05.2011 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура на румънска фирма в RON
19.05.2011 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга от ЕС за Съветските републики
10.05.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на чуждестранно лице
10.05.2011 в: Данъчни ЗакониКомандировки с лек автомобил
10.05.2011 в: Данъчни ЗакониИздаване на Протокол по чл. 81, ал.6 от ППЗДДС
10.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация
10.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна ставка за мероприятие от хотелиер или туроператор
10.05.2011 в: Практическо СчетоводствоИздаване на кредитно и дебитно известия към фактури със 7% ДДС след 01.04.2011 г.
29.04.2011 в: Данъчни ЗакониПродажба на дялове придобити чрез апортна вноска
29.04.2011 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи от частни уроци
29.04.2011 в: Данъчни ЗакониГодишна декларация от земеделски производител
29.04.2011 в: Данъчни ЗакониДанъци за земеделски производител
29.04.2011 в: Данъчни ЗакониДМА на земеделски производител, регистриран като физическо лице
26.04.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за гориво за лек автомобил
26.04.2011 в: Практическо СчетоводствоПотребителска промоция
21.04.2011 в: Данъчни ЗакониОблага ли се е ДДС туристическия данък
20.04.2011 в: Практическо СчетоводствоНе ми излиза банката заради закръгляния
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониДеклариране на субсидии от земеделски производител 2010
20.04.2011 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на вземане
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониПроцедура по коригиране на ДДС по авансови фактури
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на самоосигуряващ се ЕТ
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониДДС в туризма
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониПриложение на преференциална ставка 9 % в туризма
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониСубсидиране на фирма без да се плащат данъци
20.04.2011 в: Практическо СчетоводствоКак се изчислява патентен данък
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониПризнава ли се за ДМА мрежа за интернет
20.04.2011 в: Практическо СчетоводствоПреоценка на недвижимо имущество
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за физически лица
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониКорегираща ГДД за грешно подадена декларация за отминала година
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на чуждестранно лице
20.04.2011 в: Данъчни ЗакониДоговор за правна защита и съдействие
18.04.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на разходи за транспорт на работници с лек автомобил
18.04.2011 в: Данъчни ЗакониДДС за внос на химични стандарти за научно-изследователски цели
18.04.2011 в: Практическо СчетоводствоСамолетен билет с фактура без ДДС
18.04.2011 в: Данъчни ЗакониАвансови и окончателни вноски по ЗОДФЛ
18.04.2011 в: Практическо СчетоводствоЛиквидация на дружество
18.04.2011 в: Практическо СчетоводствоКапитал на дружество
18.04.2011 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на съдружие в ООД
18.04.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактури без БУЛСТАТ
12.04.2011 в: Данъчни Закони Промени ЗДДС 2011 Туризъм
12.04.2011 в: Данъчни ЗакониДеклариране на субсидии от земеделски производител 2010
12.04.2011 в: Данъчни ЗакониКак да тълкувам СИДДО в моя случай
12.04.2011 в: Практическо СчетоводствоНе ми излиза банката заради закръгляния
11.04.2011 в: Данъчни ЗакониДДС и услуги в ЕО
11.04.2011 в: Данъчни ЗакониЛихва за забавено плащане на ДДС
11.04.2011 в: Практическо СчетоводствоСамоначисляване на ДДС при покупка на употребяван микробус от ЕС
11.04.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на средства по европейски програми за развитие на селските райони
08.04.2011 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на обучаваща организация
08.04.2011 в: Практическо СчетоводствоГодишна данъчна декларация на ЕТ
08.04.2011 в: Данъчни ЗакониУдържан авансов данък
08.04.2011 в: Практическо СчетоводствоДДС 9%
08.04.2011 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2010
07.04.2011 в: Данъчни ЗакониСтавка при нощувки с краен потребител данъчно задължено по ЗДДС лице
07.04.2011 в: Данъчни ЗакониДанъци за земеделски производител - пенсионер
07.04.2011 в: Данъчни ЗакониЗДДФЛ чл. 35
07.04.2011 в: Данъчни Закони Промени ЗДДС 2011 Туризъм
07.04.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна ставка за туроператор
07.04.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на субсидии
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониФирма майка - префактуриране, спиране на основната дейност
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на ревизионен акт - необжалван!
31.03.2011 в: Практическо СчетоводствоООД без дейност води дело
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониШвейцарец - пенсионер, живущ в България дължи ли данък
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониРазходи по данъчен акт
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
31.03.2011 в: Практическо СчетоводствоРевизионен акт лихви и лихви банков кредит
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониСтавка при нощувки с краен потребител данъчно задължено по ЗДДС лице
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониСтавка при нощувки с краен потребител данъчно задължено по ЗДДС лице
31.03.2011 в: Практическо СчетоводствоПридобиване на ДМА чрез съфинансиране
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на рента
31.03.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от продажба на движимо имущество
30.03.2011 в: Практическо СчетоводствоБартерна сделка със самолетни билети
30.03.2011 в: Данъчни ЗакониТълкуване на понятието "помощи" съгл. чл.13 от ЗДДФЛ
30.03.2011 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на дивидент в ООД без дейност
30.03.2011 в: Практическо СчетоводствоГодишно приклчючване
30.03.2011 в: Практическо СчетоводствоКомисионна услуга извън ЕС
30.03.2011 в: Практическо СчетоводствоИнтернет покупки и продажби
30.03.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане с данък при източника на чуждестранно лице за доходи от счетоводни и правни услуги
30.03.2011 в: Данъчни ЗакониДерегистрация на ЕТ по ЗДДС
30.03.2011 в: Данъчни ЗакониОблагане на печалба от игра по смисъла на ЗДДФЛ
16.03.2011 в: Счетоводни СтандартиДМА
11.03.2011 в: Счетоводни СтандартиМСС 41
07.03.2011 в: Счетоводни СтандартиРазликата между МСС 41 и НСС 41 по отношение на амортизациятаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->