Дафинка Рибникова Дафинка Рибникова счетоводител

Осигуряване на управителЗдравейте,
Може ли управител на дружество да се осигурява на 2 или на 4 часа?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговския закон отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик. Договорът за възлагане на управлението е граждански по своя характер и за него не се прилагат разпоредбите на трудовото законодателство. Задълженията на управителя по договора са да извършва представителството, управлението, контрола, организацията и ръководството на текущата дейност на дружеството.

  Не е възможно управлението на търговско дружество (ООД или ЕООД) да се осъществява въз основа на трудов договор, поради следните причини:

  1. Управителят на дружеството упражнява властта на работодател в дружеството и той представлява дружеството в отношенията с наетите работници и служители. Самият той не е част от тях;
  2. Трудовият договор предполага полагане на труд в рамките на установеното работно време, а това за управителя не е приложимо.

  С оглед на гореизложеното, не съществува законова възможност съдружник/собственик в дружество с ограничена отговорност да осъществява функциите на управление и контрол на дейността на дружеството въз основа на трудов договор. Тъй като не съществува законова възможност управлението на дружеството да се осъществява въз основа на трудов договор и не се прилага трудовото законодателство, управителят и собственик на ЕООД не може да се осигурява на 2 или 4 часа. За осигурителен стаж за тези лица се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход, съгласно Приложение №1 към ЗБДОО за съответната година.


  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->