Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Общ метод за определяне на средните ставки на данъка

Публикувано на: 18.02.2011

Директива на Съвета от 30 април 1968 година относно общ метод за определяне на средните ставки, предвидени в член 97 от Договора


(68/221/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 99 и 100 от него,

като взе предвид решението от 21 юни 1960 г. на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

като има предвид, че след влизането в сила на Договора определянето на средните ставки, предвидени в член 97 от Договора, за компенсиране на трудностите от данъка върху оборота, налаган в съответствие с кумулативната многоетапна данъчна система, постоянно предизвикваше затруднения, които препятстват правилното функциониране на общия пазар; като има предвид, че тези неблагоприятни ефекти се засилват с премахването на митническите задължения в Общността;

като има предвид, че единствената причина за всяко бъдещо коригиране на компенсационните налози и възстановявания би следвало да бъде осигуряването на по-голяма неутралност на съществуващите кумулативни многостепенни системи на данъка върху оборота по отношение на тяхното влияние върху международната търговия, както и улесняването на прехода към обща система на данък върху добавената стойност при възможно най-добри условия; като има предвид, че поради това такова коригиране е в съответствие с критериите, приети в решението от 21 юни 1960 г. на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета;

като има предвид, че горепосочените затруднения са основно в резултат на разлики между методите, използвани от държавите-членки за изчисляване на тези ставки;

като има предвид, че поради това е в интерес на общия пазар, докато данъкът върху добавената стойност бъде въведен във всички държави-членки, тези различни методи на изчисляване да се уеднаквяват чрез приемането на общи приемливи правила, които осигуряват спазването на лимитите, установени в член 97 от Договора, и правят възможен прегледа на средните ставки, получени по този начин;

като има предвид, че за да се вземат предвид, доколкото е възможно, действителните условия, при които е/са произведен/и продукт или група от продукти, тези правила трябва да предвиждат претегляне на данъчните тежести;

като има предвид, че тези правила трябва да запазят възможността за държавите-членки да възстановяват определени фиксирани размери;

като има предвид, че Комисията би следвало да бъде упълномощена чрез директиви, приети след консултации с държавите-членки, да установява процедура за прилагане на общия метод за изчисляване;

като има предвид, че с оглед да се улесни Комисията при осигуряване спазването на лимитите, определени за средните ставки, би трябвало да се предвиди държавите-членки да предоставят на Комисията по тяхна собствена инициатива изчисленията на базата на общия метод преди всякакво въвеждане или изменение на средна ставка,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Когато съгласно член 97 от Договора държава-членка въвежда или изменя средна ставка с оглед да компенсира по отношение на вноса или износа данъка върху оборота, който е пряко или косвено наложен върху производството на продукт или група от продукти, тази ставка се изчислява съгласно разпоредбите на настоящата директива, в светлината на действителните условия на производството.

2. Настоящата директива не се прилага към:

- средните ставки, съществуващи в момента на влизане в сила на настоящата директива, дори ако са използвани за изчисляване на предишни данъчни тежести в съответствие с разпоредбите на член 6;

- корекции на средните ставки, произлизащи единствено от обща промяна на ставката на данъка върху оборота.

Член 2

1. Средната данъчна тежест върху продукта е равна на претеглената осреднена данъчна тежест върху този продукт в различните основни етапи на производството, определени за всеки етап в съответствие с членове от 3 до 6. Среднопретеглената стойност се базира на значимостта на всеки етап във връзка с общото производство на продукта.

2. Средната данъчна тежест върху група от продукти е равна на претеглената осреднена стойност от средните данъчни тежести върху представителните продукти за тази група. Големината на групата от продукти определя броя на представителните продукти, които следва да се вземат предвид. Средната данъчна тежест за всеки представителен продукт се изчислява в съответствие с разпоредбите на параграф 1. Среднопретеглената стойност се базира на значимостта на представителните продукти по отношение на общото производство на групата от продукти.

Член 3

За целите на изчисляване на данъчните тежести върху продукт в последния етап на производството могат да бъдат взети предвид данъчните тежести върху всички фактори в цената на разходите на този етап.

Член 4

1. За целите на изчисляване на данъчната тежест върху продукт в предпоследния етап могат да се вземат предвид тежестите, наложени на този етап върху онези сурови материали, недовършени продукти и завършени продукти, които са използвани в суровите материали, недовършените продукти или завършените продукти, взети предвид при последния етап, или всички други фактори или компоненти, взети предвид при последния етап, ако на този етап те представляват не по-малко от 3 % от продажната цена на завършения продукт преди облагане.

2. За целите на изчисляване на данъчната тежест върху продукт на други етапи могат да се вземат предвид тежестите, наложени на всеки един от тези етапи върху суровите материали, недовършените продукти и завършените продукти, които са предназначени за производството на суровия материал, недовършения продукт или завършения продукт, взети предвид на последния етап.

Член 5

1. Ако за фактор или за компонент, взети предвид на всеки етап, данъчната тежест на предните етапи не е изчислена в съответствие с член 4, тежестта върху този фактор или компонент може да се увеличи до стандартната ставка от 50 %. Ако обаче размерът на данъчната тежест върху този фактор или компонент е получен поради прилагането на специална ставка, този размер трябва да бъде преизчислен преди прилагането на стандартната ставка въз основа на стандартната ставка на данъка върху оборота. Ако тази специална ставка се прилага за един или повече предишни етапи, тежестта, която произтича от прилагането на тази ставка, не се увеличава до стандартната ставка.

2. Тежестта, изчислена за предишните етапи, може да не превишава тежестта, която би произтекла от прилагането на членове 4 и 6 за този фактор или компонент.

Член 6

Ако за фактор или компонент, взети предвид на който и да е етап, е определена средна ставка, последната може да бъде използвана за изчисляването на данъчната тежест на този фактор или компонент на предишното ниво, когато това е в съответствие с член 97. Тази ставка се прилага, ако е подкрепена от изчисленията, предоставени на Комисията в съответствие с член 10.

Член 7

1. Когато в случай на продукт или група от продукти държава-членка не изчислява средната данъчна тежест съгласно членове от 2 до 6, размерът на тази тежест може да бъде определен по стандартна ставка, съответстваща на 100 %, 75 %, 50 % или 30 % от стандартната ставка на данъка върху оборота в зависимост от това, дали факторите и компонентите на продукта или групата от продукти, които могат да бъдат взети предвид на последния етап и подлежат на облагане по стандартна ставка или по увеличена ставка на данъка върху оборота, представляват съответно 65 %, 50 %, 35 % или по-малко от 35 % от продажната цена на продукта или групата от продукти преди облагане.

2. Така изчислената данъчна тежест не може да превишава средната ставка на данъчната тежест, която би била резултат от прилагането на членове 2, 3, 4 и 6.

Член 8

Средните ставки се закръгляват нагоре или надолу към следващата половин единица в зависимост от това, дали получената десетична дроб на ставката достига или не 0,75 или 0,25.

Член 9

След консултации с държавите-членки Комисията определя с директива, ако е необходимо, процедурата за прилагане на членове от 1 до 8.

Член 10

1. Когато държава-членка възнамерява да въведе или да измени средната ставка, тя предоставя на Комисията изчисленията, чрез които е получена средната данъчна тежест в съответствие с членове от 1 до 8.

2. Когато Комисията смята, че получената въз основа на средната ставка данъчна тежест в съответствие с член 5 или член 7 превишава лимитите, установени в параграф 2 от посочените членове, държавата-членка следва да предостави на Комисията при поискване изчислението, чрез което е получена тази тежест съгласно членове 2, 3, 4 и 6.

Член 11

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Люксембург на 30 април 1968 година.

За Съвета

Председател

M. Couve de MurvilleКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->