Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Въвеждане на данък върху добавената стойност в държавите-членки

Публикувано на: 18.02.2011Трета директива на Съвета от 9 декември 1969 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъка върху оборота – въвеждане на данък върху добавената стойност в държавите-членки


(69/463/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 99 и 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

като има предвид, че Италианската република и Кралство Белгия уведомиха Комисията съответно на 14 юли и 12 септември 1969 г., че не са в състояние да спазят крайния срок 1 януари 1970 г. за въвеждане на данъка върху добавената стойност, както е предвидено в член 1, втори параграф от Първа директива на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъка върху оборота [3]; като има предвид следователно, че посочените държави-членки поискаха допълнителен период от две години и съответно от една година за въвеждането на този данък;

като има предвид, че Кралство Белгия счита, че не е в състояние да прилага от установената дата данък върху добавената стойност главно поради конюнктурни и бюджетни причини, характерни за Белгия;

като има предвид, че Италианската република подчерта, че понастоящем се планира за разглеждане и приемане от Парламента предложение за общата данъчна реформа, който все още не е разглеждал този проблем; като има предвид, че съгласно това предложение съответното законодателство трябва да бъде прието преди 31 октомври 1970 г.; като има предвид, че поради това тази държава-членка не е в състояние да прилага данъка върху добавената стойност от установената дата;

като има предвид, че може да бъде предоставен допълнителен период, само ако е минимален;

като има предвид, че при тези обстоятелства въвеждането на данъка върху добавената стойност не може да бъде отложено след 1 януари 1972 г.;

като има предвид, че една от основните цели на горепосочената Първа директива е чрез въвеждането на данък върху добавената стойност от 1 януари 1970 г. да се установят условия, които да направят възможно избягването на нарушаването на конкуренцията от данъка върху оборота;

като има предвид, че тази цел не може да бъде постигната до 1 януари 1970 г., по-специално по отношение на търговията, тъй като тези държави-членки ще продължат да прилагат чрез данъка върху оборота средни ставки за изравняването на вътрешната данъчна тежест;

като има предвид, че държавите-членки, които не са в състояние да въведат данъка върху добавената стойност до 1 януари 1970 г., не би следвало да увеличават средните си изравнителни ставки, които са в сила на 1 октомври 1969 г.,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Датата 1 януари 1970 г., установена в член 1 от Първа директива от 11 април 1967 г., се заменя с датата 1 януари 1972 г.

Член 2

За целите на настоящата директива "средни ставки" означава ставките на изравнителните налози върху вноса и възстановяванията върху износа, въведени за осигуряване на равнопоставеност, що се отнася до националните продукти, на тежестта вследствие на кумулативния многостепенен данък върху оборота на различните етапи на производство, с изключение на данъка върху продажбите на крайния производител.

Член 3

Средните ставки, които са в сила от 1 октомври 1969 г., не могат да бъдат увеличавани.

Въпреки това, средните ставки, които са в сила на тази дата, се адаптират към всички по-късни промени в ставките на данъка върху оборота.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 9 декември 1969 година.

За Съвета

Председател

H. J. De KosterКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->