Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Увеличаване на допустимите суми за пътници от трети страни и на лимитите за освободените от данъци покупки при вътреобщностни пътувания

Публикувано на: 18.02.2011Директива 94/4/ЕО на Съвета от 14 февруари 1994 година за изменение на Директиви 69/169/ЕИО и 77/388/ЕИО и относно увеличаване на допустимите суми за пътници от трети страни и на лимитите за освободените от данъци покупки при вътреобщностни пътувания


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 99 от него;

като взе предвид предложението на Комисията [1];

като взе предвид становището на Европейския парламент [2];

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3];

като има предвид, че член 1, параграф 1 от Директива 69/169/ЕИО на Съвета от 28 май 1969 г. относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при вноса при международни пътувания [4] предвижда допустими суми за стоките, пренасяни в личния багаж на пътници от трети страни, при условие че този внос няма търговски характер;

като има предвид, че общата стойност на стоките, отговарящи на условията за освобождаване, не може да превишава 45 ECU на човек; като има предвид, че в съответствие с член 1, параграф 2 от Директива 69/169/ЕИО държавите-членки могат да намалят размера на допустимата сума на 23 ECU за пътниците под 15-годишна възраст;

като има предвид, че следва да бъдат взети предвид препоръките за мерки в полза на пътниците, направени от специализирани международни организации, и в частност мерките по приложение Е.3 към Международната конвенция относно опростяване и хармонизиране на митническите процедури;

като има предвид, че тези цели биха могли да бъдат постигнати чрез увеличаване на допустимите суми;

като има предвид, че е необходимо за ограничен период да се предостави дерогация на Германия предвид икономическите трудности, които вероятно могат да бъдат породени от размера на допустимите суми, особено що се отнася до пътниците, влизащи на територията на тази държава-членка през сухопътните граници, свързващи Германия със страни, които не са членки и страни членки на ЕАСТ, или посредством крайбрежното корабоплаване от същите страни;

като има предвид, че съществуват специални връзки между континентална Испания и Канарските острови, Сеута и Мелила;

като има предвид, че е необходимо по време на периода, през който тези продажби са разрешени съгласно разпоредбите на член 28к от Директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота — обща система за данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа [5], да бъде направено необходимото за поддържане на реалната стойност на стоките, които вероятно биха били продавани в безмитните магазини на пътници по вътреобщностни полети или плавания,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 69/169/ЕИО се изменя, както следва:

1. В член 1, параграф 1 думите "45 ECU" се заменят с думите "175 ECU";

2. В член 1, параграф 2 думите "23 ECU" се заменят с думите "90 ECU";

3. Член 7б се заменя със следния текст:

"Член 7б

1. Чрез дерогация от член 1, параграф 1 Испания може да прилага до 31 декември 2000 г. допустима сума от 600 ECU за вноса на въпросните стоки от пътници от Канарските острови, Сеута и Мелила, които влизат на територията на Испания, както е определена в член 3, параграфи 2 и 3 от Директива 77/388/ЕИО.

2. Чрез дерогация от член 1, параграф 2 Испания може да намали тази допустима сума на 150 ECU за пътници под 15-годишна възраст."

Член 2

В член 28к от Директива 77/388/ЕИО, от точка 2, първа алинея, буква а) се заменя със следния текст:

"а) чиято обща стойност на човек на пътуване не превишава 90 ECU.

Чрез дерогация от член 28м държавите-членки определят равностойността на посочената по-горе сума в национална валута в съответствие с член 7, параграф 2 от Директива 69/169/ЕИО."

Член 3

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 1 април 1994 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за позоваване се определят от държавите-членки.

2. Чрез дерогация от параграф 1 на Федерална република Германия се разрешава да въведе мерките, необходими за постигане на съответствие с директивата, не по-късно от 1 януари 1998 г. за стоките, внасяни от пътниците, влизащи на територията на Германия през сухопътните граници, свързващи Германия със страни, които не са страни членки и страните от ЕАСТ, или посредством крайбрежното корабоплаване от същите страни.

3. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 14 февруари 1994 година.

За Съвета

Председател

Y. PapantoniouКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->