Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Третиране на измами с ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение на Комисията от 24 юли 1998 година относно третирането на измами с ДДС (несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС) за целите на националните сметки

(нотифицирано под номер C(1998) 2202)

(текст от значение за ЕИП)

(98/527/EО, Евратом)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Директива 89/130/EИО, Евратом на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно хармонизирането на формирането на брутен национален продукт по пазарни цени [1], и по-специално член 1 от нея,

като има предвид, че Решение 94/168/EО, Евратом на Комисията от 22 февруари 1994 г. за мерките, които следва да се предприемат за прилагането на Директива 89/130/EИО, Евратом на Съвета относно хармонизирането на формирането на брутен национален продукт по пазарни цени [2], се отнася по-специално до данъчна измама, но не описва изрично, как би следвало да бъде третирана измамата с ДДС; като има предвид, че поради това е уместно да се опише, как би следвало да се третира такава измама;

като има предвид, че с оглед да се осигури изчерпателността на прогнозите на техните БВП и БНП в съответствие с Директива 89/130/EИО, Евратом, е необходимо държавите-членки да коригират тези прогнози, така че да отчетат измамата с ДДС;

като има предвид, че такова коригиране се отнася до онзи компонент на несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС, което може да се отдаде на измама, изключваща съучастие на купувача ("без съучастничество");

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета, създаден с член 6 от Директива 89/130/EИО, Евратом,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки изчисляват стойността на измамата с ДДС "без съучастничество" чрез прилагане на методите, изложени в приложението към настоящото решение.

За целите на горепосоченото изчисляване държавите-членки определят теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС и изчисляват несъответствието между тези две суми чрез прилагането на следната формула:

Измама "без съучастничество"

=

теоретичните приходи от ДДС минус действителните приходи от ДДС минус времевите разлики минус несъстоятелност минус липсващи приходи (измама "със съучастничество").

Измама "без съучастничество" = теоретичните приходи от ДДС минус действителните приходи от ДДС минус времевите разлики минус несъстоятелност минус липсващи приходи (измама "със съучастничество"). Държавите-членки коригират, ако е необходимо, сумата на добавената стойност, включена в техните прогнози за БВП и БНП, които са направени в съответствие с Директива 89/130/EИО, Евратом, като добавят към нея стойността на измамата "без съучастничество", изчислена чрез използване на горната формула.

Член 2

С оглед да се направи корекцията, описана в член 1, държавите-членки могат да прилагат метод, който е еквивалентен на този, описан в член 1, първа алинея и който дава съпоставими резултати.

Член 3

Държавите-членки предоставят на Комисията не по-късно от 1 октомври 1998 г. обяснение за източниците и прилаганите методи и посочват стойността на направените корекции. В съответствие с член 19 от Регламент (EИО, Евратом) № 1552/89 на Съвета [3] Комисията проверява валидността на източниците и използваните методи, както и на направените корекции и сравнимостта на получените резултати, по-специално в случаите, когато описаният метод в член 1, първа алинея не е използван в съответствие член 2.

Срокът за новите държави-членки (Австрия, Финландия и Швеция) е фиксиран на 1 октомври 1999 г.

Член 4

Член 1 престава да действа, ако държава-членка може да докаже на Комисията, че еквивалентното изчисление имплицитно вече е включено в нейните сметки. Всяка държава-членка, желаеща да следва този път, предоставя на Комисията пълна документация до 1 октомври 1998 г. (за Австрия, Финландия и Швеция: 1 октомври 1999 г.).

Комисията уведомява Комитета по БНП за резултатите от прилагането на настоящото решение, и по-специално за използваните от държавите-членки методи.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 24 юли 1998 година.

За Комисията

Yves-Thibault De Silguy

Член на Комисията

[1] ОВ L 49, 21.2.1989 г., стр. 26.

[2] ОВ L 77, 19.3.1994 г., стр. 51.

[3] ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 1.

--------------------------------------------------


19980724

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стойността на измамата с ДДС, която не включва съучастие на купувача ("без съучастничество") се изчислява чрез използване на следните две величини:

1. стойността на теоретичните приходи от ДДС;

2. несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действително събраните приходи от ДДС през периода.

Изчисляване на теоретичните приходи от ДДС

Теоретичните приходи от ДДС са сумите от ДДС, които биха били събрани, ако всички единици, обект на облагане с ДДС, са го платили, както се изисква от закона.

С оглед да се изчислят теоретичните приходи от ДДС, първата стъпка е облагаемата основа за ДДС да се приведе в съответствие с текущото законодателство: с други думи, да се идентифицират всички сделки, които са предмет на ДДС, който не се приспада. Крайното потребление на домакинствата се третира изцяло като предмет на ДДС, което не се приспада, докато други категории на потребление следва де се разбият с оглед да се определи каква част не подлежи на приспадане на ДДС. Това изчисление се прави като се използват наличните на най-ниското ниво на натрупване на данни от националните сметки. Облагаемата основа за ДДС е изчислена в съответствие с цялото текущо законодателство и правилата, регулиращи ДДС.

Втората стъпка е да се приложи подходящата ставка на ДДС към всяка сделка, формираща облагаемата основа за ДДС, както е дефинирана в предходния параграф. Прилаганите ставки на ДДС трябва да бъдат действащите през годината, за които е изчислена облагаемата основа за ДДС. Теоретичните приходи от ДДС са изчислени в съответствие с цялото текущо законодателство и правилата, регулиращи ДДС.

Изчисляване на несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действително събраните приходи от ДДС за референтния период

Несъответствията между теоретичните приходи от ДДС (изчислени в светлината на цялото текущо законодателство и правила) и действителните приходи от ДДС се състоят от четири компонента:

1. времеви разлики между данните от бюджета и данните от националните сметки;

2. аd hoc анулиране от данъчните органи на определени искове по ДДС в случаи на несъстоятелност;

3. измама, която включва съучастие на купувача ("със съучастничество") (случаи, в които купувачът не плаща на продавача ДДС);

4. измама, която не включва съучастие на купувача ("без съучастничество") (случаи, в които купувачът плаща на продавача ДДС, но последният не го превежда на данъчните органи).

Като резултат, стойността на измамата "без съучастничество" се получава чрез приспадане на измамата "със съучастничество" и анулиранията, свързани с несъстоятелност, от несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС, като се вземат предвид времевите разлики между сделката, пораждаща задължение за ДДС, и събирането на приходи от ДДС от данъчните органи.

Измама "без съучастничество"

=

теоретичните приходи от ДДС минус действителните приходи от ДДС минус времевите разлики минус несъстоятелност минус липсващите приходи (измама "със съучастничество").

Измама "без съучастничество" = теоретичните приходи от ДДС минус действителните приходи от ДДС минус времевите разлики минус несъстоятелност минус липсващите приходи (измама "със съучастничество").

Действителните приходи от ДДС са сумите, действително събрани от данъчните органи през периода, за който се отнася изчисляването на теоретичните приходи от ДДС.

Корекциите за времевите разлики са предназначени да коригират приходите, така че да вземат предвид факта, че някои от плащанията на ДДС, направени през текущата година (n), се отнасят за предходната година (n -1), и че някои суми ДДС, дължими по отношение на година n, в действителност не са събрани до следващата година (n + 1).

Може да има случаи, когато текущото законодателство разрешава на данъчните органи да извършат ad hoc анулирания на искове по ДДС в случаи на несъстоятелност. В такива случаи, стойността на анулиранията трябва да бъде извадена от разликата между теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС (доколкото вече не е взета предвид при изчисляването на теоретичните приходи от ДДС).

С оглед да се изчисли стойността на измамата "със съучастничество", би следвало да бъдат взети предвид само тези дейности, по отношение на които е била извършена корекция за недекларирана дейност (която не е регистрирана в статистическите досиета на икономически активни единици).

Като се използва този метод, прилагайки корекциите за недекларирана дейност, които са били предварително направени в продукцията на отделни отрасли от икономическата дейност, и мултиплицирайки съответстващите суми за допълнителни продажби (недекларирани продажби) със съответните ставки на ДДС, е възможно да се оцени стойността на "липсващите" приходи от ДДС, от които данъчните органи са лишени поради измама с ДДС "със съучастничество".

Например: ако след коригирането за недекларирана дейност, оценката на потреблението на домакинствата на определен продукт, като се изключи ДДС, е увеличена с 15 %, и ако ставката на ДДС, прилагана към покупките на този продукт е 18,6 %, дължимата на данъчните органи сума може да се изчисли, както следва:

Липсващи приходи от ДДС поради измама "със съучастничество" = стойността на продажбите на продукта преди корекцията × 15 % × 18,6 %.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->