Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Годишната данъчна декларация на Физически лица

Публикувано на: 15.02.2016В началото на всяка година е кампанията за деклариране на доходите на Физически лица и възникват въпросите кой, какво и в какъв срок трябва да декларира. Тук ще поясним най-съществените изисквания, свързани с това деклариране.

Кои са данъчнозадължените физически лица?

Това са местните физически лица; чуждестранни физически лица,които са придобили доходи от източник в България; еднолични търговци; местни и чуждестранни лица, които за задължени да удържат и внасят данъци върху доходите на физически лица. Местните физически лица са данъчно задължени за световният си доход, т.е. трябва да облагат в България всичките си доходи от чужбина и доходи с източник в България.

Кои доходи се декларират в ГДД от физическите лица са?

 • Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • Доходи от друга стопанска дейност – като земеделски производител, тютюнопроизводители, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии, извънтрудови правоотношения, от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и др.
 • Доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • Доходи от прехвърляне на права или имущество;
 • Други доходи – обезщетения за пропуснати ползи, неустойки, парични и предметни награди, лихви, дивиденти и др.
 • Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък;
 • Доходи от придобити от източник в чужбина от дивиденти, ликвидационни дялове и облагаеми доходи от допълнително осигуряване, застраховки „Живот” и доходи от лихви.

Всички посочени доходи, които се декларират в ГДД се смятат за придобити на датата на плащането на дохода или получаването на престацията, когато дохода е непаричен.

Освен придобити доходи, физическите лица следва да подават ГДД и при наличие на получени или предоставени парични заеми. Задължението е на лице, когато общо непогасената част от получените или предоставените парични заеми през данъчната година надхвърля 10 000лв. или общия размер на непогасените към края на данъчната година получени или предоставени парични заеми, предоставени през отчитаната година и през предходните 5 данъчни години надхвърля 40 000лв. При декларирането на получени кредити от физическите лица не се включват такива, получени от кредитни институции.

Възможно е лицето да няма нито един от посочените доходи, за които следва да подава ГДД, но да има право да ползва някой от данъчните облекчения, които или не са ползвани чрез работодателя, или се ползват само чрез подаване на ГДД.

Къде и кога се подава ГДД?

Данъчнозадължените лица подават своята ГДД в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

С ГДД за 2015г. физическите лица за втори път ще могат да се възползват от облекчението за по-ранно деклариране. Тези ФЛ, които са подали своята ГДД в срок до 31 март 2016г. по електронен път, ще ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по ГДД, но ако нямат публични задължения, които подлежат на принудително събиране.

ГДД и всички приложения към нея се подава на място в съответната НАП или с електронен подпис от данъчнозадълженото лице или упълномощено от него, с препоръчана поща или по електронен път чрез ПИК – персонален идентификационен код, който може да се издаде на физическото лице от НАП, без да е необходимо да се закупува електронен подпис.

Какви данъчни облекчения може да се ползват от физическите лица?

 • За лица с 50 и над 50% намалена работоспособност - данъчното облекчение е в размер на 7920лв. от годишната данъчна основа. (!) Това облекчение може да се ползва в пълен размер за годината през която е настъпила неработоспособността, както и за годината в която изтича. Законодателят допуска облекчението да се ползва и текущо през годината, като тогава данъчната основа за месеца се намалява с 660лв. Ако лицето не е ползвало 12 месеца това облекчение има възможност с годишната си данъчна декларация да ползва пълния размер от 7920лв. на това данъчно облекчение. Тук са допустими и двата варианта на ползване на облекчението – чрез работодателя или чрез подаване на ГДД. Ползването на това данъчно облекчение се документира чрез представяне на актуално решение на ТЕЛК пред работодателя или чрез прилагането му към ГДД.
 • Годишната данъчна основа се намаля с 10% за направени лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и с 10% за вноски за застраховки „Живот” и вноски за допълнително здравно осигуряване. Тези данъчни облекчения също могат да се ползват и текущо през годината на месечна база чрез работодателя или чрез подаване на ГДД. Документирането е чрез представяне на справка от застрахователя за реално внесените суми.
 • За направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – това са вноски, по т.нар. „закупуване на стаж” за времето на обучение, докторантура и др. подобни. В този случай годишната данъчна основа се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски. Това облекчение се ползва само при годишното деклариране, като се доказва с платежните документи за внесените осигурителни вноски.
 • За направени дарения в полза на определени институции и до определени размери – напр. здравни и лечебни заведения, БЧК, детски ясли и градини, учебни заведения, културни институти и др. Данъчните облекчения са в размер от 5 до 50%, като общият им размер не може да превишава 65% от годишната данъчна основа.
 • Облекчение за млади семейства – в размер на направените лихвени плащания по ипотечен кредит за жилище, когато кредитополучателят има сключен граждански брак, не е навършил 35години към датата на сключване на договора за кредит, ипотекираното жилище е единствено за семейството през годината. Облекчението се ползва за лихвите до размер на кредита от 100 000лв. и само от един от съпрузите.
 • Данъчно облекчение деца – в сила от началото на 2015 г. и сега ще се ползва за първи път. Чрез това данъчно облекчение физическите лица ще могат да намалят годишната си данъчна основа с 200 лв. за едно дете, 400 лв. за две деца и 600 лв. за три и повече деца. Това данъчно облекчение се ползва само от единия родител, като той следва да приложи към ГДД писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва това намаление за съответната година.

Какви документи се прилагат към ГДД?

Служебни бележки за доходите от трудови и извънтрудови правоотношения; Копие от валидно решение на ТЕЛК – когато лицето ще ползва това данъчно облекчение; Копия от документи, доказващи направени лични вноски за осигурителен стаж; Документи, доказващи направено дарение, за което ще се ползва облекчение; Документи от банковата институция, удостоверяващи направени плащания и посочени размер на лихвата по ипотечен кредит, за който ще ползват облекчение; Декларация от съпруга/та, че няма да ползва облекчението за млади семейства, Удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издаден от компетентните власти на другата държава, Платежни документи за платените лични осигурителни вноски за пенсия.

Лицата, които извършват стопанска дейност като търговци, по смисъла на Търговския закон, в това число и Едноличните Търговци с годишната си данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността. Освобождават се само онези лица, които през годината не са извършвали стопанска дейност и не са отчели приходи и разходи, съгласно счетоводното законодателство.

Санкции

Когато данъчно задължено физически лице не подаде годишната си данъчна декларация в срок до 30 април на следващата година ес наказва с глоба в размер до 500лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, а при повторно нарушение глобата е в размер до 1 000лв.Коментари

 • Здравейте!Бихте ли ме посъветвали как да се попълни ГДД на Земеделски производител,физическо лице,облагащ се на 60 % НПР,който работи и на трудов договор?
  1.Трябва ли да попълва Приложение 1 доходи от трудови правоотношения или е достатъчна само служебната бележка от работодател?
  2.Трябва ли да попълва Приложение 10 ползване на данъчни облекчения,при положение,че такова е подадено при работодателя?
  3.Попълва ли се Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година?Знам,че изравняване на осигурителните вноски не се прави,но това приложение следва ли да се попълва?
  4.Резултата от дейността трябва да се посочи в Приложение 3 доходи от друга стопанска дейност.
  Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->