Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Възстановяване на ДДС за освободени дейности

Публикувано на: 18.02.2011Решение на Комисията от 8 септември 1999 година относно третирането на възстановяване на ДДС за данъчно незадължени единици и за данъчно задължени единици, за техните освободени дейности, за целите на прилагането на Директива 89/130/EИО, Евратом на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

(нотифицирано под номер C(1999) 2533)

(текст от значение за ЕИП)

(1999/622/EО, Евратом)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Директива 89/130/EИО, Евратом на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени [1], и по-специално член 1 от нея,

(1) като има предвид, че Европейската система на интегрирани икономически сметки (ESA, второ издание) не определя изрично третирането на възстановяване на ДДС за единици, които не са данъчно задължени, и за единици, които са данъчно задължени, за техните освободени дейности;

(2) като има предвид, че за целите на изчисляването на брутен национален продукт по пазарни цени (БНПпц) съгласно член 1 от Директива 89/130/EИО, Евратом е необходимо да се изясни третирането на възстановяване на ДДС за единици, които не са данъчно задължени, и за единици, които са данъчно задължени, за техните освободени дейности, за целите на ESA, второ издание;

(3) като има предвид, че Шеста директива 77/388/EИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: уеднаквена основа за оценка [2], последно изменена с Директива 1999/59/ЕО [3], определя понятията за данъчно задължено лице, данъчно незадължено лице, и за освободена от облагане дейност;

(4) като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 6 от Директива 89/130/EИО, Евратом,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

При формирането на националните единни сметки за целите на прилагането на Директива 89/130/EИО, Евратом възстановяването на ДДС, възникнал върху техните покупки, към:

- лица, които не са данъчно задължени,

- лица, които са данъчно задължени, за техните освободени дейности,

се третира съгласно ЕSA, второ издание, като текущи трансфери (в разпределението на приходната сметка — C3) или капиталови трансфери (в капиталовата сметка — C5), а не по начин, приложим за приспадане на ДДС.

За хармонизираното прилагане на настоящото решение лицата, които не са данъчно задължени, са определените в член 4 от Шеста директива 77/388/EИО, Евратом, а предвидените освободени дейности — изброените в член 13 от Шеста директива 77/388/EИО, Евратом.

Член 2

Разпоредбите на член 1 се прилагат за данни на БНП, изпратени съгласно Директива 89/130/EИО, Евратом, за годините след 1988 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 8 септември 1999 година.

За Комисията

Yves-Thibault De Silguy

Член на КомисиятаКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->