Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Правила за прилагане на Регламент (EO) № 1798/2003

Публикувано на: 18.02.2011Регламент (EO) № 1925/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (EO) № 1798/2003 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EO) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност и относно отмяна на Регламент (ЕИО) № 218/92 [1], и по-специално членове 18, 35 и 37 от него,

като има предвид, че:

(1) Разпоредбите относно административното сътрудничество във връзка с данъка върху добавената стойност, определени с Регламент (ЕИО)№ 218/92 и Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане, определени акцизи и данъчното облагане на застрахователните премии [2], са обединени и засилени в Регламент (EO) № 1798/2003.

(2) Необходимо е да се посочат точните категории информация, които ще се обменят без предварително искане, а също и честотата, с която ще се извършва този обмен, както и съответните практически процедури.

(3) Трябва да се определят процедури за предоставяне на информацията, обменяна по електронен път съгласно Регламент (EO) № 1798/2003.

(4) И накрая необходимо е да се изготви списък на статистическите данни, необходими за оценката на Регламент (EO) № 1798/2003.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по административно сътрудничество,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на членове 18, 35 и 37 от Регламент (EO) № 1798/2003.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

1. "липсващ търговец" означава търговец, регистриран като данъчнозадължено лице за целите на ДДС, което потенциално, с намерение за измама, придобива или създава впечатление, че придобива стоки или услуги, без да заплаща ДДС и доставя тези стоки или услуги с ДДС, без да превежда дължимото ДДС на съответния национален орган.

2. "присвоена регистрация по ДДС" означава да се използва незаконно регистрационен номер по ДДС на друг търговец.

Член 3

Категории информация, които ще се обменят без предварително искане

Категориите информация, които ще се обменят чрез автоматичен или структуриран автоматичен обмен в съответствие с член 17 от Регламент № 1798/2003, са следните:

1. информация за търговци, които не са установени на територията на Общността;

2. информация за нови превозни средства;

3. информация за дистанционни продажби, които не подлежат на облагане с ДДС в държавата-членка по произхода;

4. информация относно вътреобщностни сделки, за които се предполага, че са нередовни;

5. информация за (потенциални) "липсващи търговци".

Член 4

Подкатегории информация, които ще се обменят без предварително искане

1. По отношение на търговци, които не са установени на територията на Общността, информацията се отнася до следното:

а) разпределение на регистрационните номера по ДДС на данъчно задължените лица, регистрирани в друга държава-членка;

б) възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на страната съгласно Директива 79/1072/ЕИО [3] на Съвета.

2. По отношение на нови превозни средства информацията се отнася до следното:

а) доставки на нови превозни средства, освободени съгласно член 28в, дял А, буква б) от Директива 77/388/ЕИО [4] на Съвета съгласно определеното в член 28а, параграф 2 от лица, считани за данъчнозадължени съгласно член 28а, параграф 4, които са регистрирани по ДДС;

б) доставки, освободени съгласно член 28в, дял А, буква б) от Директива 77/388/ЕИО, на нови плавателни и въздухоплавателни съдове съгласно определеното в член 28а, параграф 2 от данъчнозадължени лица, регистрирани по ДДС, различни от лицата, посочени в буква а), на лица, нерегистрирани по ДДС;

в) доставки, освободени съгласно член 28в, дял А, буква б) от Директива 77/388/ЕИО, на нови моторни превозни средства съгласно определеното в член 28а, параграф 2, от данъчно задължени лица, регистрирани по ДДС, различни от лицата, посочени в буква а), на лица, нерегистрирани по ДДС.

3. По отношение на дистанционните продажби, които не подлежат на облагане с ДДС в държавата-членка по произход, информацията се отнася до следното:

а) доставки над прага, предвиден в член 28б, дял Б, параграф 2 от Директива 77/388/ЕИО;

б) доставки под прага, предвиден в член 28б, дял Б, параграф 2 от Директива 77/388/ЕИО, когато данъчнозадълженото лице избира да бъде облагано с данъци в държавата-членка по местоназначение в съответствие с член 28б, дял Б, параграф 3 от посочената директива.

4. По отношение на вътреобщностни сделки, за които се предполага, че са нередовни, информацията се отнася до следното:

а) случаите на доставки, за които е сигурно, че стойността на вътреобщностните доставки, посочена чрез системата за обмен на информация по ДДС (VIES), се различава съществено от посочената стойност на съответните вътреобщностни придобивания.

б) вътреобщностни доставки на стоки, които не са освободени от ДДС в съответствие с член 28в, дял А от Директива 77/388/ЕИО, на данъчнозадължено лице, установено в друга държава-членка.

5. По отношение на (потенциални) "липсващи търговци": информацията се отнася до следното:

а) данъчнозадължени лица, чийто регистрационен номер по ДДС е прекратен или е невалиден поради липса или симулация на икономическа дейност и които са извършили вътреобщностни сделки;

б) данъчнозадължени лица, които са (потенциални) "липсващи търговци", но чийто регистрационен номер по ДДС не е прекратен;

в) данъчнозадължени лица, които извършват вътреобщностни доставки и клиентите им в други държави-членки, когато клиентът е (потенциален) "липсващ търговец" или използва "присвоена регистрация по ДДС".

Член 5

Уведомяване за участие в обмена на информация

Всяка държава-членка уведомява писмено Комисията в тримесечен срок от влизането в сила на настоящия регламент, за своето решение, взето съгласно член 18, втори параграф от Регламент (EO) № 1798/2003, за това дали ще вземе участие в обмена на конкретна категория или подкатегория информация, посочени в членове 3 и 4, и ако да, дали това ще става по автоматичен или структурен автоматичен начин. Комисията съответно уведомява останалите държави-членки.

Държава-членка, която впоследствие промени категориите или подкатегориите информация, които обменя или начина, по който участва в обмена на информация, съответно уведомява писмено Комисията. Комисията съответно уведомява останалите държави-членки.

Член 6

Честота на предаване на информацията

В случаите, в които се ползва системата за автоматичен обмен, информацията се предоставя в съответствие със следния график:

а) най-късно до три месеца след края на календарната година, през която информацията е станала налична, по отношение на категориите, посочени в член 3, параграфи 1 и 3;

б) най-късно до три месеца след края на календарното тримесечие, през което информацията е станала налична, по отношение на категориите, посочени в член 3, параграф 2;

Информацията, която се отнася за категориите, предвидени в член 3, параграфи 4 и 5, се предоставя веднага след получаването ѝ.

Член 7

Предаване на съобщения

1. Всяка информация, обменяна писмено съгласно член 37 от Регламент (EO) № 1798/2003 се предава, доколкото е възможно, само по електронен път чрез мрежата CCN/CSI, с изключение на следното:

а) молбата за уведомяване, предвидена в член 14 от Регламент (EO) № 1798/2003 и актът или решението, за което се изисква уведомяване;

б) оригиналите на документите, представени съгласно член 7 от Регламент (EO) № 1798/2003.

2. Компетентните органи на държавите-членки могат да се договорят да отменят предаването на хартиен носител на информацията, посочена в параграф 1, букви а) и б).

Член 8

Оценка

Процедурите за административно сътрудничество се оценяват в съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (EO) № 1798/2003 на всеки три години, считано от влизането в сила на настоящия регламент.

Член 9

Статистически данни

Списъкът на статистическите данни съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (EO) № 1798/2003 е посочен в приложението.

Всяка държава-членка до 30 април всяка година и по възможност по електронен път съобщава на Комисията тези статистически данни, като използва образеца, даден в приложението.

Член 10

Съобщаване на национални мерки

Държавите-членки съобщават Комисията текстовете на всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които прилагат в областта, уредена с настоящия регламент.

Комисията съобщава тези мерки на другите държави-членки.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 29 октомври 2004 година.

За Комисията

Frederik Bolkestein

Член на Комисията

[1] ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 885/2004 (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 1).

[2] ОВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Директива 2004/56/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 70).

[3] ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 11.

[4] ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1

--------------------------------------------------

20041029

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец на съобщението от държавите-членки до Комисията, предвидено в член 35, параграф 3 от Регламент (EO) № 1798/2003

Държава-членка:

Календарна година:

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

Част А. Статистически данни, които се класифицират по държави-членки

Клетки № 1 и 2 : Тук се посочва броят на изпратените или получените молби през календарната година от всяка държава-членка. Молбата се счита за изпратена или получена само когато са изпратени или получени всички съпровождащи я приложения. Посочват се всички молби, включително и тези, които не са изпратени от централното звено за връзка.

Клетка № 3 : Тук се посочва колко пъти е изтекъл крайният тримесечен срок през отчетната година, дори ако молбата е изпратена през предходната година или ако няма отговор в края на отчетната година. В случай че няма отговор и след още една година това не трябва да се брои втори път при подаване на данните за следващия отчетен период.

Клетка № 4 : Тук се посочва колко пъти е получен отговор от конкретна държава-членка, когато молбата е изпратена преди по-малко от един месец. Включват се и отговори на молби, изпратени през предходната година, но не и отговори на молби, изпратени през отчетния период и получени през следващата година.

Клетка № 5 : Тук се посочва броят на уведомяванията съгласно член 10, получени през отчетния период.

Клетки № 6 и 7 : Тук се посочва броят на изпратените или получените молби през календарната година от всяка държава-членка. Молбата се счита за изпратена или получена само когато са изпратени или получени всички съпровождащи я приложения.

Част Б. Статистически данни, които се докладват обобщено, без да се класифицират по държави-членки

Клетки № 8 и 9 : Тук се посочва общият брой национални търговци, които са декларирали извършването на такива сделки най-малко веднъж през отчетния период.

Клетки № 10 и 11 : Цифрите, посочени тук трябва да включват проверките, финансирани по програмата Fiscalis 2003—2007, както и всички останали проверки (включително и само двустранните проверки). Паралелните проверки се отчитат в рамките на годината, през която е отправено искането, предвидено в член 13.

Клетки № 12 и 13 : Тези проверки се отчитат в рамките на годината, през която е отправено искането, предвидено в член 5, параграф 3.

Клетка № 14 : Тук се посочва колко пъти е извършен обмен на информация през календарната година без предварителна молба. Тук се включва и обменът на спонтанна, автоматична и структурна автоматична информация.

Част А: Статистически данни по държави-членки:

| Молби за информация (член 5) | Закъснели отговори от други държави-членки (член 8, параграф 1) | Предсрочни отговори от други държави-членки (член 8 параграф 2) | Уведомявания съгласно член 10 | Молби за уведомяване (членове от 14 до 16) |

Брой получени (клетка № 1) | Брой изпратени (клетка № 2) | Брой случаи, при които крайният срок от три месеца е изтекъл (клетка 3) | Брой случаи, при които крайният срок от един месец е спазен (клетка № 4) | Брой получени (клетка № 5) | Брой получени молби (клетка № 6) | Брой изпратени молби (клетка № 7) |

Белгия | | | | | | | |

Чешка република | | | | | | | |

Дания | | | | | | | |

Германия | | | | | | | |

Естония | | | | | | | |

Гърция | | | | | | | |

Испания | | | | | | | |

Франция | | | | | | | |

Ирландия | | | | | | | |

Италия | | | | | | | |

Кипър | | | | | | | |

Латвия | | | | | | | |

Литва | | | | | | | |

Люксембург | | | | | | | |

Унгария | | | | | | | |

Малта | | | | | | | |

Нидерландия | | | | | | | |

Австрия | | | | | | | |

Полша | | | | | | | |

Португалия | | | | | | | |

Словения | | | | | | | |

Словашка република | | | | | | | |

Финландия | | | | | | | |

Швеция | | | | | | | |

Обединено кралство | | | | | | | |

Част Б: Други обобщени статистически данни:

Статистически данни за търговци

Брой търговци, регистрирани по ДДС, които са декларирали вътреобщностни придобивания (клетка № 8) | |

Брой търговци, регистрирани по ДДС, които са декларирали вътреобщностни доставки в тримесечните декларации (клетка № 9) | |

Статистически данни за проверки и разследвания

Брой на организирания едновременен контрол (членове 12 и 13) (клетка № 10) | |

Брой на едновременен контрол, в който е участвала държавата-членка (членове 12 и 13) (клетка № 11) | |

Брой на поисканите административни разследвания (член 5, параграф 3) (клетка № 12) | |

Брой на извършените административни разследвания по молба на друга държава-членка (член 5, параграф 3) (клетка № 13) | |

Статистически данни за информация без поискване

Колко пъти е обменена информация без поискване | |

Статистически данни във връзка с информационната система за обмен на информация по ДДС

Процент на случаите, при които регистрационните номера по ДДС на клиенти не отговарят на правилата за създаването им (неправилни редове/общ брой редове) на датата, на която са събрани данните (клетка № 15) | |

Брой на регистрационните номера по ДДС в получените съобщения O_MCTL (клетка № 16) | |Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->