maya emilova maya emilova счетоводител

Доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛЗдравейте!
Медицинско лице е взело участие в научен конгрес, за което не е получило възнаграждение. Фирмата - организатор е поела престоя и транспорта на участника, като сумите за това са платени от организатора директно съответно на хотела и транспортната фирма. Сумите за това явяват ли се за медицинското лице - участник в конгреса доход от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ?Отговори

 • Здравейте,
  Във връзка с описаната фактическа обстановка мога да изразя следното принципно становище:
  ЗДДФЛ урежда облагането на доходите на местните и чуждестранни физически лица. Местните физически лица са носители на задължения за данъци за придобити доходи от източници в страната и чужбина.
  Съгласно разпоредбата на чл. 10 от ЗДДФЛ в зависимост от източника видовете доходи биват:
  1. доходи от трудови правоотношения;
  2. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
  3. доходи от друга стопанска дейност;
  4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
  5. доходи от прехвърляне на права или имущество;
  6. доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци, а именно:
  - обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
  - парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
  - лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13;
  - производствени дивиденти от кооперации;
  - упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
  - всички други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или с окончателни данъци по реда на ЗКПО.
  В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

  В допълнение на горното прилагам становище на НАП с изх. № 26-П-230/16.12.2014 г., в което е описана фактическа обстановка подобна на Вашата. Основната разлика е, че става дума за чуждестранно физическо лице - изпълнител, което е взело участие в проведено у нас събитие. Заплащането по договора с изпълнителя, не е парична сума, а почивка в страната, включваща хотелско настаняване и транспорт, консумация и т.н. Позицията на НАП е следната:
  „………………..Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 26-П-230 от 11.11.2014 г., Ви уведомявам следното:
  В запитването е посочено, че „………” ООД е регистрирано на основание чл. 113-119 по Търговския закон и чл. 10 от Закона за закрила и развитие на културата като културна институция. През 2014 г. е поканен за участие в музикално събитие артист от Швеция. Престацията по договора с изпълнителят за неговото участие в събитието не е парична сума, а почивка в страната, включваща хотелско настаняване и свързаните услуги, транспорт, консумация по време на престоя и др. Към запитването са приложени както копие на договора с чуждестранното физическо лице, така и копие на фактурата за хотелското настаняване.
  Предвид така описаната фактическа обстановка и относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
  На основание чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) обект на облагане са доходите на местни и чуждестранни физически лица. Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България (чл. 7 от ЗДДФЛ).
  Разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от ЗДДФЛ регламентира като доход от източник в България наградите и възнагражденията за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници. Посочените доходи от източник в България, независимо от обстоятелствата по чл. 13, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната се облагат с окончателен данък съгласно чл. 37, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ. Окончателният данък се определя върху брутната сума на начислените/изплатени доходи (чл. 37, ал. 2 от ЗДДФЛ).
  Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ данъчната ставка е 10 на сто, като данъкът се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация на платеца на дохода (чл. 66, ал. 1 от ЗДДФЛ).
  В конкретния случай е важно да се отбележи, че в зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. При непаричните доходи на основание разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит на датата на получаването на престацията. Непаричните доходи се остойностяват в български лева към датата на придобиването им по пазарна цена на основание чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ. В § 1, т. 9 от ДР на ЗДДФЛ е посочено, че „пазарна цена” е пазарната цена по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съгласно който „пазарна цена” е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
  Предвид гореизложеното и описаната от Вас фактическа обстановка в случая на облагане ще подлежи придобитият от чуждестранното физическо лице непаричен доход под формата на поети разходи за пътни, нощувки и храна в съответствие с предвидените клаузи в договора.
  На основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията, платци на доходи, задължени да удържат и внасят окончателния данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица, подават декларация по образец за дължимите данъци. Декларацията се подава в срокът за внасяне на дължимият данък………….”

  Отново обръщам внимание, че казусът касае чуждестранно физическо лице, което има сключен договор с българското дружество, организатор на събитието и в този договор е уговорено възнаграждение.
  Вие не сте посочили дали медицинското лице има договорни отношения с организатора на конгреса. Във всеки случаи това, че не е получило парично възнаграждение не може да бъде достатъчно, за да се приеме, че лицето не е получило доход под друга форма.
  Ако предположим, че са налице договорни отношения, в които е предвидено, че възнаграждението, за участието на лицето, е под формата на поемане на разходи за престоя му там, то същите би следвало да попаднат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->