Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Упълномощаване на Австрия да сключи споразумение с Швейцария относно общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение на Съвета от 10 юли 2007 година за

упълномощаване на Австрия да сключи споразумение с Швейцария, в което са включени разпоредби за дерогация от член 2, параграф 1, буква г) от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(2007/485/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 396 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) Съгласно член 396, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО, Съветът може с единодушно решение по предложение на Комисията да разреши на всяка държава-членка да сключи с трета държава споразумение, което може да съдържа дерогации от тази директива.

(2) С писмо, регистрирано в Генералния секретариат на Комисията на 13 септември 2005 г., Австрия поиска разрешение да сключи споразумение с Швейцария за изграждане на трансгранична електрическа централа на река Ин между Пруц (Aвстрия) и Члин (Швейцария).

(3) В съответствие с член 396, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, на 1 март 2007 г. Комисията информира другите държави-членки за отправеното заявление. С писмо от 6 март 2007 г. Комисията нотифицира Австрия, че разполага с пълната информация, считана за необходима за разглеждане на заявление.

(4) Споразумението ще съдържа разпоредби относно данък добавена стойност (ДДС) за дерогация от член 2, параграф 1, буква г) от Директива 2006/112/ЕО за внасяните в Австрия стоки във връзка с трансграничната електрическа централа. Вносът на стоки от Швейцария в Австрия от данъчно задължени лица с пълно право на приспадане няма да се облага с ДДС, за да се получи подобна привилегия и от Швейцария за стоки, внасяни от Австрия в Швейцария.

(5) Следователно дерогацията няма да има неблагоприятни последици върху собствените ресурси на Европейските общности, които се натрупват от ДДС,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото Австрия се упълномощава да сключи споразумение с Швейцария, което включва разпоредби за дерогация от Директива 2006/112/ЕО, отнасящи се до изграждането, поддръжката, обновяването и функционирането на гранична електрическа централа на река Ин между Пруц (Австрия) и Члин (Швейцария).

Разпоредбите за дерогация относно ДДС, предвидени от споразумението, са изложени в член 2.

Член 2

Чрез дерогация от член 2, параграф 1, буква г) от Директива 2006/112/ЕО, стоки, внасяни от Швейцария в Австрия от данъчно задължени лица с пълно право на приспадане и предназначени за изграждането, поддръжката, обновяването и функционирането на упоменатата в член 1 гранична електрическа централа, няма да бъдат облагани с ДДС.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.


Съставено в Брюксел на 10 юли 2007 година.

За Съвета

Председател

F. Teixeira dos Santos

[1] ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/138/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->