Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Предоставянето на стипендии - данъчно облекчение за бизнеса

Публикувано на: 29.02.2016В подготвяните Годишни финансови отчети за 2015 г. и Годишната данъчна декларация, юридическите лица ще имат възможност да приложат разпоредбата на чл. 177а от ЗКПО, съгласно който предоставените суми за стипендии може да бъдат третирани като данъчно облекчение. От 01.01.2014 г. законодателят въведе изцяло ново третиране както на самите разходите за стипендии, така и на условията и изискванията за предоставяне на стипендии към двете страни – стипендиант и данъчно задължено лице, предоставящо стипендията.

За да се третира като данъчно облекчение, стипендията трябва да е учредена. Няма законова дефиниция как точно трябва да се извърши и документира това, но практиката посочва, че трябва да бъдат разписани, приети и общодостъпни условията за получаване на тази стипендия. Данъчно задължените лица могат да учредят и да предоставят неограничен брой стипендии, като спазват следните законодателни изисквания.

  • образование на стипендиантите;
  • задължения на лицата, предоставящи стипендията;
  • данъчно третиране на отчетените разходи за стипендия, при неспазване на законодателните изисквания към двете страни.

До началото на 2014 г. тези разходи бяха третирани като разходи за предоставено дарение с определен лимит за данъчното му признаване – до 10% от счетоводната печалба. След направените промени за данъчното облекчение – предоставяне на стипендия, законодателят не е поставил ограничение в неговия размер. Както по-горе споменахме, няма ограничение към броя на предоставяните стипендии, стига данъчно задълженото лице да има желание и възможност може да предоставя неограничен брой стипендии. Ако обаче това лице желае да ползва тези разходи като данъчно облекчение, ще е необходимо да спази законодателните норми за това.

Изисквания към стипендиантите и тяхното образование

За да има право данъчно задълженото лице да ползва данъчно облекчение за предоставена стипендия е необходимо стипендиантите да сa ученици, които придобиват средно образование, или на студенти в училища в държава членка на Европейския Съюз, или в друга държава – страна по споразумение за Европейското Икономическо Пространство. Докато преди извършените промени законодателят не поставяше изисквания, относно образователната степен, то сега трябва стипендиантът да е ученик в последните два класа от придобиване на средно образование, както и студентът да е в последните две години от придобиването на образователна степен „бакалавър” или „магистър”. С въведените изменения се допълни и още едно изискване към възрастта на стипендиантите, а именно да не са навършили 25 години.

За какъв период се предоставя стипендията?

Законодателят е поставил и тук още едно условие, за да може този разход да се ползва, като данъчно облекчение. Стипендията трябва да се предоставя за период не по-малък от 12 месеца и не повече от 24 месеца. Ако дадено данъчно задължено лице реши да предостави стипендия за период по-кратък от 12 месеца, то в този случай този разход няма да може да се използва като данъчно облекчение.

Задължения на данъчно задълженото лице, предоставящо стипендията

Законодателят изисква да се изготви Договор за стипендия, съгласно който тези лица се задължават да приемат стипендианта на работа за период не по-малък от общия брой на месеците, за които се предоставя стипендията (от 12 до 24 месеца).

Данъчно третиране на разходите за стипендия, ако не се спазят условията по Договора за стипендия

Съгласно разпоредбите на сега действащото законодателство, ако не се спазят изискванията на чл. 177а както от данъчно задълженото лице, така и от стипендианта, с извършените разходи следва да се увеличи данъчния финансов резултат.

Ако данъчно задълженото лице не спази договорените условия за предоставянето на стипендията, например:

  • не приеме стипендианта на работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението му. В този случай следва при определяне на данъчния финансов резултат за годината, в която е установено това обстоятелство счетоводният финансов да се увеличи с размера на предоставената стипендия.
  • приеме стипендианта на работа за период, по-малък от договорения срок за предоставяне на стипендия, респективно за последващо приемане на работа (от 12 до 24 месеца). В този случай в годината на прекратяване на договора при определяне на данъчния финансов резултат ще трябва счетоводният резултат да се увеличава с пропорционална част от предоставената стипендия, съответстваща на неизпълненото задължение за продължителността на приемането  на работа.

Ако стипендиантът не спази договорените условия за получаването на стипендията, например ако откаже започването на предложената работа до края на годината, следваща годината на завършване на обучението си. В този случай данъчно задълженото лице ще трябва да увеличи счетоводния си финансов резултат с всички отчетени разходи за предоставената стипендия. Този отказ на стипендианта не поражда някакви данъчни задължения за него, а щетите са изцяло за лицето, което му е предоставило стипендията. Ако в Договора за стипендия е договорено някакво обезщетение, което е дължимо от стипендианта при неспазване на условията по него, тогава данъчно задълженото лице ще увеличи счетоводния финансов резултат само с разликата между направените разходи за стипендия и получените приходи от обезщетение.

Стипендията, като доход за физическите лица

Съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица, получените стипендии за обучение в страната или в чужбина от местни физически лица са необлагаем доход, следователно дали физическите лица спазват или не изискванията на Договора за стипендия, този доход за него винаги ще бъде необлагаем.

Разлика в данъчното третиране на доходите за стипендии за обучение в страната или в чужбина има относно чуждестранните физически лица. В случай, че местно за Република България предостави стипендия на чуждестранно физическо лице, то следва да обложи доходът за стипендия с окончателен данък в размер на 10%. Разбира се, в такива случаи е задължително да се провери на чия страна е местно данъчно задължено това физическо лице, дали има Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с тази държава и какви са разпоредбите в нея, относно този вид доходи.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->