Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

6.08. Състояние на Сметка

Публикувано на: 22.10.2010

АЛФА ЕООД

СЪСТОЯНИЕ на СМЕТКА 504

за периода от: 01.03.2010 до: 31.03.2010


документ № / дата / вид / контрагент

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

1

Начално салдо 

                            Цени: 1.9558417, 0, 1.9558417

11 814.79

6 040.77

0.0011 814.79

6 040.77

0.00

0

2

40 08.03.2010 Банково извлечение в лева

                 Цени: 1.9558417, 1.9558317, 1.9558394

11 814.79

6 040.77

0.00

0

3 588.56

1 834.80

0.00

0

15 403.35

7 875.57

0.00

0

3

40 08.03.2010 Банково извлечение в лева

                       Цени: 1.9558394, 1.956, 1.9558392

15 403.35

7 875.57

0.00

0

0.00

0

19.56

10

15 383.79

7 865,57

0.00

0

4

41 26.03.2010 Банково извлечение в лева

                 Цени: 1.9558392, 1.9571429, 1.9558396

15 383.79

7 865,57

0.00

0

5.48

2.8

0.00

0

15 389.27

7 868.37

0.00

0

5

41 26.03.2010 Банково извлечение в лева

                 Цени: 1.9558396, 1.9543974, 1.9558402

15 389.27

7 868.37

0.00

0

0.00

0

6.00

3.07

15 383.27

7 865.3

0.00

0

ОБОРОТИ

3 594.04

1 837.60

25.56

13.07 1. Формиране и Предназначение

Справка Състояние на Сметка е вторичен счетоводен документ, в който е отразено движението по салдата и оборотите на една сметка за определен период от време.

Справката Състояние на Сметка се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени отделните операции, а по колоните са представени номера на документа, датата на документа, вида на документа, контрагента, началното салдо, оборотите и крайното салдо по сметката.

Справката Състояние на Сметка има много широко приложение, тъй като тя може да се използва за всички видове сметки и подсметки (крайни, аналитични, партидни или количествени). Справката винаги обхваща само една избраната синтетична сметка или само една аналитичност на синтетична сметка.

Чрез справка Състояние на Сметка се проследява изменението на крайното салдо на сметка след всяка счетоводна операция/запис, в която сметка е участвала (тоест след всеки дебитен или кредитен оборот по сметката).

Ако една сметка се води освен стойностно и количествено, чрез справка Състояние на Сметка може да се проследи и промяната в количествата и тяхната Историческа Цена или Средно Претеглена Цена. С тази си функционалност, справката много често се използва за анализ на сметки, които се водят количествено, като материалните и валутните сметки. Именно от тази справка може да се вземе информация за курса на валутата, който се е формирал в резултат на движенията по валутна сметка и да се преоцени към определена дата.


 2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

За справка Състояние на Сметка важи основното правило, че салдата на активни сметки са дебитни (а не кредитни), а салдата на пасивни сметки са кредитни (а не дебитни).

Често при осчетоводяване на банкови извлечения на предприятия с повече от една разплащателна сметка в лева или във валута се прави грешка движенията по едната банкова сметка да се осчетоводят като движения по другата банкова сметка, като се избере неправилната подсметка или аналитичност.

Например:

Вместо движение по сметка 5032 сме осчетоводили движение по сметка 5031. За да поправим грешката трябва да я открием, а това става като се прегледат въведените статии в справка Състояние на Сметка за съответния период и за съответните сметки.

В края на отчетен период или след осчетоводяването на едно отделно банково извлечение по банкова сметка, крайното салдо в банковото извлечение трябва да съвпада с крайното салдо в справката Състояние на Сметка за счетоводната сметка или подсметка, по която се осчетоводява движението по банковата сметка.

Например:

В горната таблица е разгледано Състоянието на Сметка 504 за периода 01.03.2010-31.03.2010. В началото на периода във валутната разплащателна сметка има 6 040,77 ЕВРО на стойност 11 814,79 лева. От справката виждаме, че на 08.03.2010 год. в сметката са постъпили 1 834,80ЕВРО и са излезли 10 ЕВРО. След тези транзакции на ред 3 от таблицата можем да видим какво е крайното салдо към 08.03.2010 год., т.е. 7 865,57 ЕВРО – това количество трябва да отговаря на крайното салдото в полученото банково извлечение от 08.03.2010 год.Коментари

-->