Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Rазрешаване на ФРГ и на Република Полша за дерогация относно общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение на Съвета от 22 януари 2008 година

за разрешаване на Федерална република Германия и на Република Полша да въведат мерки в дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(само текстовете на немски и полски език са автентични)

(2008/84/ЕО)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) С писма, регистрирани в генералния секретариат на Комисията на 22 октомври 2007 г. и 27 юли 2007 г., Федерална република Германия и Република Полша поискаха разрешение за прилагане на специални данъчни мерки във връзка с изграждането и поддръжката на определени гранични мостове между двете страни.

(2) В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО Комисията информира другите държави-членки с писмо от 24 октомври 2007 г. за направените искания от страна на Федерална република Германия и Република Полша. С писмо от 25 октомври 2007 г. Комисията нотифицира Федерална република Германия и Република Полша, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3) Целта на специалната мярка е за доставките на стоки или услуги и вътреобщностното придобиване на стоки, предназначено за изграждане или поддръжка на трансграничните мостове, мостовете и техните строителни площадки в случай на строеж, да се разглеждат като изцяло разположени на територията на една от държавите-членки в съответствие със споразумението, сключено между тях относно разпределението на отговорностите за изграждане или поддръжка на тези трансгранични мостове.

(4) При липса на специална мярка би било необходимо, за всяка доставка на стоки или услуги или вътреобщностно придобиване на стоки, да се установява дали мястото на данъчно облагане е било Федерална република Германия или Република Полша. Работи по граничен мост, извършени на германска територия, биха били обект на данък добавена стойност в Германия, докато работите, извършени на полска територия, биха били обект на полски данък върху добавената стойност.

(5) Целта на дерогацията следователно е опростяване на процедурата по налагане на данъка върху изграждането и поддръжката на въпросните мостове.

(6) Дерогацията няма да има отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Общността, получавани от данъка върху добавената стойност,


РЕШИ:

Член 1

Разрешава се на Федерална република Германия и Република Полша, при условията установени в членове 2 и 3, да прилагат мерки в дерогация от Директива 2006/112/ЕО, във връзка с изграждането и последващата поддръжка на един граничен мост над река Oder (Odra) и един граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), както и поддръжката на два съществуващи моста над река Oder (Odra) и девет съществуващи моста над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), от които всички са частично в рамките на територията на Федерална република Германия и частично в рамките на територията Република Полша. Подробностите относно въпросните мостове са дадени в приложението към настоящото решение. Настоящото разрешение се прилага също и по отношение на всеки допълнителен мост, включен в обхвата на споразумението между Федерална република Германия и Република Полша относно отговорността за изграждане или поддръжка на трансграничните мостове, сключено чрез размяна на дипломатически ноти.

Член 2

Чрез дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО, по отношение на граничните мостове, за чието изграждане и поддръжка отговаря Федерална република Германия, и по отношение на граничните мостове, за които Федерална република Германия отговаря само за поддръжката, тези мостове и, когато е уместно, строителните площадки, доколкото са в рамките на полска територия, се считат за част от германската територия за целите на доставките на стоки и услуги и вътреобщностното придобиване на стоки, предназначени за изграждането или поддържането на тези мостове.

Член 3

Чрез дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО, по отношение на граничните мостове, за чието изграждане и поддръжка отговаря Република Полша, и по отношение на граничните мостове, за които Република Полша отговаря само за поддръжката, тези мостове и, когато е уместно, строителните площадки, доколкото са в рамките на германска територия, се считат за част от полската територия за целите на доставките на стоки и услуги и вътреобщностното придобиване на стоки, предназначени за изграждането или поддържането на тези мостове.

Член 4

Адресати на настоящото решение са Федерална република Германия и Република Полша.


Съставено в Брюксел на 22 януари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. Bajuk

[1] ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/75/ЕО (ОВ L 346, 29.12.2007 г., стр. 13).

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мостове, посочени в член 1:

1. Федерална република Германия отговаря за изграждането на следния граничен мост:

а) граничен мост над река Oder (Odra) между Frankfurt (Oder) и Kunowice на точка 580,640.

2. Република Полша отговаря за изграждането на следния граничен мост:

а) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Horka и Węgliniec на точка 130,470.

3. Федерална република Германия отговаря за поддръжката на следните гранични мостове:

а) граничен мост над река Oder (Odra) между Neurüdnitz и Siekierki на точка 653,903;

б) граничен мост над река Oder (Odra) между Küstrin Kietz и Küstrin Kostrzyn на точка 615,102;

в) граничен мост над река Oder (Odra) между Frankfurt (Oder) и Kunowice на точка 580,640;

г) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Hagenwerder и Ręczyn на точка 169,611;

д) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Hirschfelde и Trzciniec Zgorzelecki на точка 186,281.

4. Република Полша отговаря за поддръжката на следните гранични мостове:

а) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Guben и Gubin на точка 13,375;

б) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Guben и Gubinek на точка 17,625;

в) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Forst и Tuplice на точка 51,935;

г) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Bad Muskau и Łęknica на точка 80,530;

д) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Horka и Węgliniec на точка 130,470;

е) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Görlitz и Zgorzelec на точка 153,885;

ж) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Krzewina Zgorzelecka и Trzciniec Zgorzelecki на точка 184,220;

з) граничен мост над река Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) между Krzewina Zgorzelecka и Trzciniec Zgorzelecki на точка 184,780.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->