Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Разрешаване на Чешката република и на ФРГ да прилагат мерки в отклонение от общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение на Съвета от 10 февруари 2009 година

за разрешаване на Чешката република и на Федерална република Германия да прилагат мерки в отклонение от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(само текстовете на чешки и немски език са автентични)

(2009/118/ЕО)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) С писма, регистрирани в генералния секретариат на Комисията на 19 май 2008 г., Чешката република и Федерална република Германия, въз основа на Споразумението, сключено между Чешката република и Федерална република Германия относно отговорността за изграждането и поддръжката на презгранични мостове("споразумението"), поискаха разрешение за прилагане на специални данъчни мерки във връзка с изграждането и поддръжката на определени гранични мостове между двете държави.

(2) В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, с писмо от 2 октомври 2008 г. Комисията информира другите държави-членки за отправеното искане от страна на Чешката република и Федерална република Германия. С писмо от 7 октомври 2008 г. Комисията уведоми Чешката република и Федерална република Германия, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3) Целта на специалната мярка е за доставки на стоки и услуги и вътреобщностно придобиване на стоки, предназначени за изграждане или поддръжка на презграничните мостове, и които според правилата за ДДС следва да бъдат извършени в държавата-членка, където е разположен мостът, да се прилага данък върху добавената стойност на държавата-членка, която е отговорна за изграждането или поддръжката на моста в съответствие със споразумението, което урежда разпределението на отговорността.

(4) При липса на специални мерки би било необходимо, според принципа на териториалност, за всяка доставка на стоки и услуги и вътреобщностно придобиване на стоки, да се установява дали мястото на данъчно облагане е било Чешката република или Федерална република Германия. Дейности по изграждане и поддръжка на граничен мост, извършени на чешка територия, биха подлежали на облагане с данък върху добавената стойност в Чешката република, докато дейностите, извършени на германска територия, биха подлежали на облагане с прилаганата в Германия ставка на данъка върху добавената стойност.

(5) Целта на дерогацията следователно е опростяване на процедурата по налагане на данъка върху добавената стойност върху изграждането и поддръжката на въпросните мостове, като се приеме, че всеки мост се намира единствено на територията на държавата-членка, която е отговорна за изграждането или поддръжката в съответствие със споразумението.

(6) В приложението към настоящото решение са посочени съществуващите или планирани презгранични мостове в момента на приемане на споразумението. Освен това в бъдеще с размяна на дипломатически ноти може да се предвиди включването на допълнителни мостове в приложното поле на споразумението, като в тези случаи дерогацията следва да се прилага и към тези допълнителни мостове, в съответствие с по-широкото приложно поле на споразумението.

(7) Дерогацията няма да има никакво отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Общността, получени от данъка върху добавената стойност,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Чешката република и Федерална република Германия се разрешава при условията, установени в членове 2 и 3 от настоящото решение, да прилагат мерки в отклонение от Директива 2006/112/ЕО във връзка с изграждането и последващата поддръжка на един планиран граничен мост и поддръжката на двадесет и два съществуващи гранични моста, от които всички се намират частично в рамките на територията на Чешката република и частично в рамките на територията на Федерална република Германия, въз основа на Споразумението, сключено между Чешката република и Федерална република Германия относно отговорността за изграждането и поддръжката на презгранични мостове("споразумението"). Подробностите относно въпросните мостове са дадени в приложението към настоящото решение. Настоящото разрешение се прилага също и по отношение на изграждането и поддръжката на всеки допълнителен мост, включен в приложното поле на споразумението с размяна на дипломатически ноти.

Член 2

Чрез дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО, по отношение на граничните мостове, за чието изграждане и поддръжка е отговорна Чешката република, и по отношение на граничните мостове, за чиято поддръжка е отговорна единствено Чешката република, тези мостове се считат за част от чешката територия за целите на доставките на стоки и услуги и вътреобщностното придобиване на стоки, предназначени за тяхното изграждане или поддръжка.

Член 3

Чрез дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО, по отношение на граничните мостове, за чието изграждане и поддръжка е отговорна Федерална република Германия, и по отношение на граничните мостове, за чиято поддръжка е отговорна единствено Федерална република Германия, тези мостове се считат за част от германската територия за целите на доставките на стоки и услуги и вътреобщностното придобиване на стоки, предназначени за тяхното изграждане или поддръжка.

Член 4

Адресати на настоящото решение са Чешката република и Федерална република Германия.


Съставено в Брюксел на 10 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

M. Kalousek

[1] ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мостове, посочени в член 1:

1. Федерална република Германия отговаря за изграждането и поддръжката на следния граничен мост:

а) граничен мост над река Načetínský potok/Natzschung между Brandov и Olbernhau в граничен сектор XIII между гранични камъни 10/5 и 10/6.

2. Федерална република Германия отговаря за поддръжката на следните гранични мостове:

а) граничен мост над река Zlatý potok/Goldbach между Český Mlýn и Rittersgrün в граничен сектор XVII между гранични камъни 10 и 10/1;

б) граничен мост над река Polava/Pöhlbach между Loučná и Oberwiesenthal в граничен сектор XVI между гранични камъни 9 и 10;

в) граничен мост над река Polava/Pöhlbach между České Hamry и Hammerunterwiesenthal в граничен сектор XVI между гранични камъни 5 и 6;

г) граничен мост над река Načetinský potok/Natzschung между Brandov и Olbernhau/Grünthal в граничен сектор XIII между гранични камъни 9 и 10;

д) граничен мост над река Svídnice/Schweinitz между Hora sv. Kateřiny и Deutschkatharinenberg в граничен сектор XIII между гранични камъни 2/8 и 3;

е) граничен мост над река Svídnice/Schweinitz между Nová Ves v Horách и Deutschneudorf в граничен сектор XII между гранични камъни 17 и 18;

ж) граничен мост над Flájský potok/Flöha между Český Jiřetín и Deutschgeorgenthal в граничен сектор XII между гранични камъни 1 и 1/1;

з) граничен мост над река Mohelnice/Weiße Müglitz между Fojtovice и Fürstenau в граничен сектор X между гранични камъни 5/29 и 6;

и) граничен мост над река Křinice/Kirnitzsch между Zadní Jetřichovice и Hinterhermsdorf/Raabensteine в граничен сектор VII между гранични камъни 1 и 2;

й) граничен мост над река Křinice/Kirnitzsch между Zadní Doubice и Hinterhermsdorf в граничен сектор VI между гранични камъни 23/21 и 24;

к) граничен мост над река Čertova voda/Teufelsbach между Bučina и Finsterau в граничен сектор XI между гранични камъни 9 и 10;

л) граничен мост над река Údolský potok/Ruthenbächle между Stožec-Nové Údolí и Haidmühle в граничен сектор XII между гранични камъни 9/1 и 9/2;

м) граничен мост над река Černice/Bayerischer Schwarzbach между Rybník-Švarcava и Stadlern в граничен сектор VII между гранични камъни 11 и 12;

н) граничен мост над река Lomnička/Helmbach между Zadní Chalupy и Helmhof в граничен сектор IX на граничен камък 17/2.

3. Чешката република отговаря за поддръжката на следните гранични мостове:

а) граничен мост над река Komáří potok/Mückenbach между Český Mlýn и Rittersgrün (Zollstraße) в граничен сектор XVII между гранични камъни 11 и 12;

б) граничен мост над река Polava/Pöhlbach между Vejprty и Bärenstein в граничен сектор XVI между гранични камъни 1 и 2;

в) граничен мост над река Schweinitz/Svídnice между Mníšek и Deutscheinsiedel в граничен сектор XII между гранични камъни 13 и 14;

г) граничен пътен мост (път II/267 и път S 154) над река Vilémovský potok/Sebnitz между Dolní Poustevna и Sebnitz между гранични камъни 19 (в граничен сектор V) и 1 (в граничен сектор VI);

д) граничен пешеходен мост над река Vilémovský potok/Sebnitz между Dolní Poustevna и Sebnitz между гранични камъни 19 (в граничен сектор V) и 1 (в граничен сектор VI);

е) граничен мост над река Hraniční potok/Rehlingbach между Rozvadov и Waidhaus в граничен сектор VI между гранични камъни 1 и 2;

ж) граничен мост над река Prášilský potok/Marchbach между Prášily и Scheuereck в граничен сектор X между гранични камъни 11/26 и 12;

з) граничен мост над река Mechový potok/Harlandbach между České Žleby и Bischofsreut/Marchhäuser в граничен сектор XII между гранични камъни 5/4 и 5/5.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->