Ива Андонова Ива Андонова счетоводител

Облагане на доход от комисионен договорИмаме сключени комисионни договори с физически лица (изкупуват билки от наше име и за наша сметка). Удържат ли се авансово осигуровки и ДОД върху комисионната, която за тях е доход и къде се внасят? Фирмата е регистрирана в гр.София.Отговори

 • Здравейте,
  комисионният договор притежава основните характеристики на гражданско-правния договор за поръчка и законодателят указва, че за комисионния договор се прилагат съответно разпоредбите за договора за поръчка (чл. 348, ал. 2 ТЗ).
  Данък се дължи върху всеки облагаем доход, включително и от комисионни, като се удържа авансово – за всяко едно от първите три тримесечия на данъчната година, а след последните промени - и за четвърто тримесечие по желание на лицето получател на дохода.
  Доходите от комисионни се третират като доходи от друга стопанска дейност и по конкретно като доходи от извънтрудови правоотношения, което дава право на приспадане от облагаемата основа на 25% нормативно признати разходи.
  На основание чл.45(4) от ЗДДФЛ ще имате задължение да издадете за изплатените доходи и удържания данък (и осигуровки) сметка за изплатени суми и служебна бележка на лицето получател на дохода.
  Предполага се и удържане на осигурителни вноски заради извършването на трудова дейност. Като лицата извършващи такава и подлежащи на различните видове осигурявания са изчерпателно изброени в чл.4 на КСО (където в ал.3, т.5 и 6 са и гражданските договори).
  Ваш е ангажимента по деклариране и внасяне на данъка и осигурителните вноски, в срок до края на месеца, следващ изтеклото тримесечие. Внасят се по сметките на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.
  Физическите лица комисионери имат ангажимент за подаване на годишна данъчна декларация на основание чл.55 от ЗДДФЛ, за годишното изравняване на дължимия данък.

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->