Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Разрешение на Република Латвия да удължи срока на прилагането на мярка за дерогация относно общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение за изпълнение на Съвета от 7 декември 2009 година

за предоставяне на разрешение на Република Латвия да удължи срока на прилагането на мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(2009/1008/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. [1], и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) С писмо, заведено в генералния секретариат на Комисията на 3 март 2009 г., Република Латвия (наричана по-долу "Латвия") поиска разрешение да продължи да прилага мярка за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, отнасяща се до лицето — платец на ДДС за данъчната администрация.

(2) В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО с писмо от 22 септември 2009 г. Комисията информира останалите държави-членки за отправеното от Латвия искане. С писмо от 24 септември 2009 г. Комисията съобщи на Латвия, че разполага с пълната информация, която счита за необходима, за да разгледа искането.

(3) На пазара на дървен материал в Латвия преобладават малките местни дружества и индивидуалните доставчици. Естеството на пазара и на действащите на него предприятия е предпоставка за данъчни измами, които трудно могат да бъдат контролирани от данъчните органи. Поради това в латвийския закон за ДДС бе включена специална разпоредба, в съответствие с която по отношение на сделките с дървен материал лице — платец на данъка, е данъчнозадълженото лице, получател на облагаемата доставка на стоки или услуги.

(4) Мярката представлява дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО, по силата на който в съответствие с вътрешната система лице — платец на данъка, е по принцип данъчнозадълженото лице, извършващо доставки на стоки или услуги.

(5) Преди това разрешение за прилагане на мярката е предоставено в Акта за присъединяване от 2003 г. [2], по-специално в глава 7, точка 1, буква б) от приложение VIII към него, както и с Решение 2006/42/ЕО от 24 януари 2006 г. [3] в рамките на прилаганата тогава Шеста директива 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателството на държавите-членки във връзка с данъците върху оборота — обща система на данък върху добавената стойност: единна данъчна основа [4].

(6) Комисията стига до заключението, че правната и фактическата ситуация, която е наложила необходимост от прилагането понастоящем на въпросната мярка за дерогация, не се е променила и продължава да съществува. Следователно на Латвия следва да се предостави разрешение да прилага мярката за допълнителен ограничен период от време.

(7) Дерогацията няма да окаже отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО се дава разрешение на Латвия да продължи да определя получателя като лице — платец на ДДС при сделки с дървен материал.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2012 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Латвия.


Съставено в Брюксел на 7 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

C. MalmströmКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->