Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Препоръка относно процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника

Публикувано на: 18.02.2011Препоръка на Комисията от 19 октомври 2009 година относно процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника


(текст от значение за ЕИП)

(2009/784/ЕО)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1) Много държави-членки налагат данък, удържан при източника, върху доходите от ценни книжа. Данъкът, удържан при източника, се приспада от емитента на ценните книжа или от финансовия посредник, който участва при плащането на дохода.

(2) В много случаи данъчните права се поделят между държавата на източника на дохода и държавата на постоянно местожителство и следователно инвеститорите нерезиденти могат да се възползват от по-нисък размер на удържания при източника данък или освобождаване в държавата на източника на дохода съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или съгласно националното законодателство, но процедурите за намаляване на размера на данъка, удържан при източника, или за искане на възстановяване на удържания данък са често сложни и се различават значително в зависимост от държавата-членка.

(3) Много държави-членки разрешават само на финансови посредници, установени на тяхна територия, да извършват услуги, свързани с удържане на данък при източника.

(4) Произтичащото от това усложняване затруднява функционирането на капиталовите пазари и увеличава разходите за трансграничен сетълмент. Според докладите Giovannini "Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union" [1] (Споразумения за трансграничен клиринг и сетълмент в Европейския съюз) от 2001 г. и "Second Report on EU Clearing and Settlement" [2] (Втори доклад относно клиринга и сетълмента в ЕС) от 2003 г. това възпрепятства ефикасните трансгранични инвестиции в ценни книжа.

(5) В два доклада на Експертната група за фискално съответствие (Fiscal Compliance Experts’ Group — FISCO) [3] — "Fact-Finding Study on Fiscal Compliance Procedures Related to Clearing and Settlement within the EU" (Констативно проучване относно процедурите за фискално съответствие, свързани с клиринга и сетълмента в ЕС) от 2006 г. и втори доклад от 2007 г. "Solutions to Fiscal Compliance Barriers Related to Post-Trading within the EU" (Преодоляване на пречките пред фискалното съответствие, свързани със следборсовите операции в ЕС) — се разглеждат съществуващите процедури за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника, и се предлагат начини за подобряване на тяхната ефикасност.

(6) Както е посочено в тези доклади, предоставянето на данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника, вместо използването на процедура за възстановяване би било важна крачка към опростяване на процедурите относно данъка, удържан при източника.

(7) Доходът от ценни книжа, който попада в приложното поле на друго законодателство на Общността, по-специално на Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки [4] и на Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки [5], следва да не бъде обхванат от тези опростени процедури. Не се изисква опростяване на процедурите и в случай на данък, удържан при източника, който е прилаган от някои държави-членки вместо обмен на информация през преходния период съгласно член 11 от Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания [6].

(8) Ако в изключителни случаи не са възможни данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника, държавите-членки на източника на дохода могат да подобрят сегашното положение, като създадат бърза процедура за възстановяване.

(9) С цел да се гарантират равностойни условия на конкуренция между финансовите посредници от Общността, е целесъобразно да се позволи на финансовите посредници, установени в държави-членки, различни от държавите-членки на източника на дохода, които свързват емитента на ценни книжа с бенефициера, да участват в процедурите, свързани с данъка, удържан при източника, като информационни агенти или агенти, удържащи данъка.

(10) Финансовите посредници, които са установени в държави, членуващи в ЕАСТ, следва да бъдат третирани по същия начин като финансовите посредници, установени в държавите-членки, доколкото тези държави предвиждат равнище на административна помощ, еквивалентно на предоставеното съгласно Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане и облагане на застрахователните премии [7] и Директива 2008/55/ЕО на Съвета от 26 май 2008 г. относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки [8].

(11) Държавите-членки имат законното право да защитават своите приходи от данъци и по тази причина следва да им бъде позволено да изискват финансовите посредници да се сдобият с предварително разрешение или одобрение преди да могат да действат като информационен агент или агент, удържащ данъка.

(12) Позволяването на финансовите посредници да предават само групирана информация относно размера на удържания при източника данък на следващия финансов посредник по веригата на попечителските услуги би довело до значителни икономии за всички заинтересовани страни и би премахнало проблемите в областта на защитата на данните и конкуренцията, свързани с предаването на информация за клиента между финансови посредници.

(13) Опростяването би могло да бъде задълбочено, като се разрешат алтернативни доказателства за правото на инвеститорите на данъчни облекчения, като освен удостоверенията за местни лица се приемат и автосертифициране и идентификационната информация, притежавана от финансовите посредници съгласно задълженията, определени от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти [9].

(14) На финансовите посредници следва да се позволи да архивират документацията в електронен формат с цел да се намали административната тежест.

(15) Държавите-членки следва да използват възможностите за обмен на информация съгласно законодателството на Общността и двустранните данъчни спогодби и да извършват съвместни или индивидуални проверки, за да контролират спазването от страна на финансовите посредници на техните задължения. Те следва също да използват Директива 2008/55/ЕО и всички по-нататъшни еквивалентни инструменти за възстановяване на данъчни постъпления от други държави-членки или от държави, членуващи в ЕАСТ.

(16) Представителите на държавите-членки в Работна група IV на Комисията по въпросите на прякото данъчно облагане и в Европейския комитет по ценни книжа подробно обсъдиха тази тема. По опростяването на процедурите относно данъка, удържан при източника, се работи успоредно и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),


ПРЕПОРЪЧВА:

1. Предмет и обхват

1.1. Настоящата препоръка засяга подобрения на процедурите на държавите-членки за предоставяне на данъчни облекчения във връзка с удържания при източника данък върху трансграничните доходи от ценни книжа, придобити от инвеститори, които са лица, местни на Общността, съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или съгласно разпоредби на националното законодателство.

1.2. Настоящата препоръка се прилага за доходи от ценни книжа, придобити в държава-членка и платени чрез един или повече финансови посредници, установени в Общността или в държави, членуващи в ЕАСТ, които осигуряват равнище на административна помощ, еквивалентно на онова, предоставено съгласно Директива 77/799/ЕИО и Директива 2008/55/ЕО.

1.3. Настоящата препоръка не се прилага за доходи от ценни книжа, които попадат в приложното поле на Директива 90/435/ЕИО или Директива 2003/49/ЕО, или за удържан при източника данък, който е налаган от някои държави-членки през преходния период съгласно член 11 от Директива 2003/48/ЕО.

2. Определения

За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:

а) "доходи от ценни книжа" означава дивидентите, лихвите или други доходи, които ценните книжа могат да генерират и които подлежат на данък, удържан при източника, в държавата-членка на източника на дохода,

б) "държава-членка на източника на дохода" означава държавата-членка, в която емитентът на ценните книжа, генериращи доходите, е установен за данъчни цели,

в) "държава-членка на постоянно местожителство" означава държавата-членка, за която бенефициерът на доходите от ценните книжа, е местно лице за данъчни цели,

г) "финансов посредник" означава централен депозитар на ценни книжа, кредитна институция или всеки друг оторизиран или наблюдаван икономически субект по веригата на попечителските услуги между емитента и бенефициера,

д) "бенефициер" означава инвеститор, който получава доходи от ценни книжа в своя собствена полза,

е) "информационен агент" означава финансов посредник, който е бил оторизиран от държавата-членка на източника на дохода да поеме отговорности за проверка дали инвеститорът има право на данъчни облекчения и за съобщаване на тази информация на следващия финансов посредник по веригата на попечителските услуги, така че тя в крайна сметка да стигне до агента, удържащ данъка,

ж) "агент, удържащ данъка" означава информационен агент, който също така е оторизиран от държавата-членка на източника на дохода да поеме отговорности за приспадане на подходящия размер на данъка при източника и за плащането на този данък на съответния данъчен орган на държавата-членка на източника на дохода,

з) "групирана информация относно размера на удържания при източника данък" означава информация, предоставена във формат, при който се групират доходите от ценни книжа в съответствие с приложимия размер на данъка, удържан при източника, без да се посочва самоличността на собствениците на ценните книжа.

3. Данъчни облекчения при източника

Държавите-членки на източника на дохода се приканват да предоставят данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника, в момента на плащане на доходите от ценни книжа, при условие че е налице цялата необходима информация.

4. Стандартизирани и бързи процедури за възстановяване

Ако в извънредни случаи данъчните облекчения във връзка с данъка, удържан при източника, не са възможни, държавите-членки на източника на дохода се приканват да установят стандартизирани и бързи процедури за възстановяване. Такива процедури следва да включват следното:

а) разрешение информационните агенти и агентите, удържащи данъка, да подават заявления за възстановяване до данъчните органи на държавите-членки на източника на дохода от името на инвеститорите;

б) използване на единна точка за контакт за въвеждане и обработката на всички заявления за възстановяване и публикуване на съответната информация относно процедурите за възстановяване на уебсайт на поне един от езиците, използвани обичайно в международната финансова сфера;

в) използване на общи формати за заявленията за възстановяване, които да могат да бъдат попълвани по електронен път;

г) възстановяване в приемлив срок и обикновено поне в рамките на 6 месеца от получаване на заявлението за възстановяване от съответния данъчен орган, при условие че е налице цялата необходима информация.

5. Роля на информационните агенти и на агентите, удържащи данъка

5.1. Най-близкият до инвеститора информационен агент следва по принцип да бъде в най-добра позиция да действа и като агент, удържащ данъка.

5.2. Когато случаят не е такъв и съществува верига на попечителските услуги, включваща няколко информационни агенти:

а) най-близкият до инвеститора информационен агент следва да провери дали инвеститорът има право на данъчни облекчения и следва да съхранява получената документация;

б) най-близкият до инвеститора информационен агент следва да докладва специфичната за инвеститора информация на държавата-членка на източника на дохода ежегодно или при поискване;

в) всеки информационен агент по веригата на попечителските услуги следва да предаде групираната информация относно размера на удържания при източника данък на следващия информационен агент по веригата, така че информацията да стигне до агента, удържащ данъка; и

г) агентът, удържащ данъка, следва да приложи данъчни облекчения при източника въз основа на получената групирана информация относно размера на удържания при източника данък.

6. Условия за финансовите посредници

6.1. Държавите-членки на източника на дохода се приканват да определят пропорционални и недискриминационни условия и задължения, съгласно които даден финансов посредник да бъде оторизиран да действа като информационен агент или агент, удържащ данъка.

6.2. Държавите-членки на източника на дохода се приканват да оттеглят предоставеното разрешение за такава дейност, в случай че информационният агент или агентът, удържащ данъка, не отговаря на тези условия или не спазва тези задължения.

7. Документация, доказваща правото на данъчни облекчения

7.1. Държавите-членки на източника на дохода се приканват да позволят алтернативни доказателства за правото на инвеститора на данъчни облекчения, а не единствено удостоверения за местни лица, издадени от държавата-членка на постоянното местожителство. Тези алтернативни доказателства могат да включват автосертифициране от бенефициера и документация, събрана от информационните агенти съгласно задълженията, определени от Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти.

7.2. Когато определят алтернативните доказателства, посочени в точка 7.1, държавите-членки на източника на дохода могат да вземат предвид равнището на риска, като например определят по-либерални правила в случай на искове за суми, по-малки от 1000 EUR.

8. Информация и документация в електронен формат

Държавите-членки на източника на дохода се приканват да позволят на информационните агенти и на агентите, удържащи данъка, да предават и архивират информация и документация в електронен формат.

9. Надзор

Държавите-членки се приканват да определят процедури за проверка на спазването от страна на информационните агенти и на агентите, удържащи данъка, на задълженията, предвидени в съответствие с настоящата препоръка. Това може да включва самостоятелни или съвместни одити от страна на данъчния орган на държавата-членка на източника на дохода, на данъчния орган на държавата-членка, в която е установен информационния агент или агента, удържащ данъка, или на външни одитори.

10. Последващи действия

10.1. Държавите-членки се насърчават да приемат по-гъвкави правила от предвидените в настоящата препоръка по отношение на опростяването на процедурите за предоставяне на данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника, върху трансграничните доходи от ценни книжа.

10.2. Държавите-членки се приканват да използват рамката, предоставена от настоящата препоръка, за да реализират нови опростени канали за обмен на информация, целящи да осигурят на държавите-членки на източника на дохода и на държавите-членки на постоянното местожителство специфичната информация за инвеститора. Това може да бъде осъществено, като се вземат за пример процедурите в законодателството на Общността, и по-специално Директива 2003/48/ЕО.

10.3. Държавите-членки се приканват да проучат възможността и условията да се позволи на агентите, удържащи данъка, да приспадат данъчното възстановяване от размера на данъците, платими на данъчните органи на държавата-членка на източника на дохода.

10.4. Държавите-членки се приканват да разработят общи условия и задължения, от които да зависи одобрението на финансовите посредници за целите на настоящата препоръка.

10.5. Държавите-членки се приканват да продължат да работят върху възможните начини за подобряване на процедурите за данъчни облекчения в съответните работни групи на Комисията и да приемат координирана позиция при дискусиите по тези въпроси в ОИСР.

11. Адресати

Настоящата препоръка е адресирана до държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 19 октомври 2009 година.

За Комисията

Charlie McCreevy

Член на КомисиятаКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->