Cvetan Ivanov Cvetan Ivanov Потребител

Извършване на услуга в СърбияАрхитект извършва услуга в Белград (Сърбия). Пуска invoice фактура без ДДС, нали? При осчетоводяването в коя клетка трябва да я сложа и как се доказва, че тази услуга е извършена на територията на Сърбия, а не в България?Отговори

 • здравейте,
  мястото на изпълнение е данъчна фикция и не следва да се бърка с мястото от което се извършва или фактически се предоставя услугата. Мястото на изпълнение при доставките на услуги е в зависимост от статута на получателя (данъчно задължено или данъчно незадължено лице). Въпреки, че са възможни различни хипотези от практическа гледна точка доставчикът определя като данъчно задължено лице, лице което има ДДС номер, издаден от друга държава членка и респективно като данъчно незадължено лице – контрагент, който няма ДДС номер.
  Мястото на изпълнение се определя както следва:
  - Като основно правило ако получателят е данъчно задължено лице (т.е регистрирано по ДДС), мястото на изпълнение е в държавата, където е установен получателят – така наречените „бизнес към бизнес доставки”. Ако обаче получателят има постоянен обект (напр: склад, цех, офис и т.н.) в друга държава, за целите на който се ползва услугата, то мястото на изпълнение е в държавата на постоянния обект. В такива случаи, когато мястото на изпълнение е извън територията на България, българският доставчик не начислява ДДС, но има право на данъчен кредит за свързаните с доставката покупки. Ако получателят е установен в ЕС, той ще дължи ДДС по ставката в съответната държава чрез метода на самоначисляване на ДДС. Ако получателят е установен извън ЕС, той ще дължи ДДС, ако това е изискване на съответното местно законодателство.
  Ако получателят е данъчно незадължено лице (напр: фондация или физическо лице, което не извършва стопанска дейност), то мястото на изпълнение на услугата е в държавата на доставчика на услугата (така наречените „бизнес към потребител доставки”). Ако услугата се извършва от постоянен обект, разположен извън държавата, в която доставчикът е основно установен, то мястото на изпълнение ще бъде в държавата на постоянния обект. В тези случаи доставчикът начислява ДДС по ставката на държавата, в която е установен (или има постоянен обект), т.е. за получателят няма задължение за самоначисляване на ДДС в неговата си държава.
  Изключение от последното правило са случаите, когато получателят – данъчно незадължено лице е установен извън ЕС и получаваните услуги са от т.нар. интелектуално естество (напр: консултантски, рекламни услуги, прехвърляне на права, патенти, лицензи, изработка на софтуер, обработка на данни и др.). В този случай мястото на изпълнение е в държавата на получателя, т.е. доставчикът не следва да начислява ДДС, а получателят ще се самообложи, ако местното законодателство изисква това.
  За група услуги, обаче, горните правила за определяне на мястото на изпълнение в зависимост от статута на получателя не се прилагат.
  Например мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот, е мястото, където се намира недвижимият имот.
  В допълнение чл.21, ал.4, т.1, буква "б'' от ЗДДС се казва, че при извършване на услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други - мястото на изпълнение е там , където е сградата,което означава, че не следва да начислявата ДДС във фактурата, но трябва да посочите чл. 21, ал.4, т.1, буква "б'', като основание за неначисляване.
  Тъй като такъв тип услуги попадат в обхвата на чл.69, ал.2 от ЗДДС, това означава, че фактурата влиза в Дневник продажби -колона 23 и клетка 18 на СД по ЗДДС за периода.

  Поздрави,

  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->