Потребител

Заповеди за сумирано изчисляване на работното времеПри установено СИРВ за период от 1 месец и изтичане на първоначално определения период, за да се продължи да се работи в условията на СИРВ отново за 1 месец, необходимо ли е да са се издаде нова заповед? Възможно ли е цяла година да се работи при условия на СИРВ с период на отчитане от 1 месец, като е била издадена само една заповед?Отговори

 • Здравейте,

  В заповедта за въвеждане на СИРВ обикновено се посочват длъжности или работни места, за които се прилага сумиране на времето, както и периода на отчитане (сумиране) на времето. При така издадена заповед за СИРВ то ще се прилага до издаването на заповед за отмяна на въведеното СИРВ. Периода на отчитане трябва да бъде един и същ и работата при условията на СИРВ може да продължава на практика вечно.
  Нова заповед се издава само когато има промяна в периода на отчитане на времето или при отмяна на въведеното СИРВ.

  Поздрави,
 • Здравейте. Може би едно допълнително тълкуване тук няма да е излишно.
  1.В много от случаите СИРВ се въвежда за законово удължаване на работното време. Периодът на действие на една заповед е до 6 месеца. И след изтичането и, това може да се повтори. Но, законодателят е поставил някои малки ограничения - като това на Чл. 136а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г. от КТ.То гласи "(3) Удължаването на работното време по ал. 1 и 2 се допуска за срок до 60 работни дни през една календарна година, но за не повече от 20 работни дни последователно. В чистия си вид СИРВ има за цел пълно натоварване на работещите при стресово изпълнение на срочни работи и реали-зиране на максимален финансов резултат, като след приключването им, работ-ното време да се разтовари. Да, ама не ! е в България. Целта е максимално/допустимото от КТ/ работно време,като след изтичането на периода е съмнител-но:
  -намалението на компенсиращото работно време;
  -заплащането му като извънреден труд,когато то не е било компенсирано;
  И чест резултат е удължено работно време, но не заплатено по надлежния ред!
  Може да се работи при 1-месечно СИРВ, но не заповедта пази гърба на работодателя и неговия екип !, а нейната добросъвестно прилагане. Освен това в този случай ще е необходимо изготвяне на графици за сумираното време.Бих казал, това трябва да става подневно. И нарушаването и ще възможно най-ясно. Възможност е и приложението на чл.136а (4) В случаите по ал. 1 работодателят е длъжен да компенсира удължаването на работното време чрез съответното му намаляване в срок до 4 месеца за всеки удължен работен ден. Когато работодате-лят не компенсира удължаването на работното време в посочения срок, работни-кът или служителят има право сам да определи времето, през което ще се компенсира удължаването на работното време чрез съответното му намаляване, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->