Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Разрешение на ФРГ и Люксембург за дерогацияотносно общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година

за даване на разрешение на Федерална република Германия и на Великото херцогство Люксембург да приложат мярка за дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(2010/579/ЕС)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 291, параграф 2 от него,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) С писма, регистрирани в Генералния секретариат на Комисията съответно на 15 октомври и 18 ноември 2009 г., Федерална република Германия и Великото херцогство Люксембург поискаха разрешение да приложат мярка за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО във връзка с ремонта и поддръжката на граничен мост.

(2) В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО Комисията информира другите държави-членки с писмо от 25 февруари 2010 г. за направените искания от страна на Федерална република Германия и Великото херцогство Люксембург. С писмо от 2 март 2010 г. Комисията информира Федерална република Германия и Великото херцогство Люксембург, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на исканията.

(3) Целта на мярката е по отношение на доставките на стоки и услуги, вътреобщностното придобиване на стоки и вноса на стоки, предназначени за ремонта и последващата поддръжка на граничен мост над река Мозел, този мост и строителната площадка към него да се разглеждат като изцяло разположени на територията на Великото херцогство Люксембург в съответствие със споразумението, сключено между двете страни.

(4) При липсата на подобна мярка, ще е наложително установяване дали мястото на данъчно облагане е било Федерална република Германия или Великото херцогство Люксембург. Работата по граничния мост, извършена на германска територия, би била облагана с данък върху добавената стойност в Германия, докато работата, извършена на територията на Великото херцогство Люксембург, би била облагана с данък върху добавената стойност в Люксембург. В допълнение, мостът минава през територия под съвместно управление (кондоминиум) и работата в тази зона не може да се определи като извършена изключително на територията на една от двете държави-членки за да се определи единно място за изпълнение.

(5) Следователно целта на мярката е опростяване на процедурата по начисляване на данъка върху добавената стойност за ремонта и поддръжката на въпросния мост.

(6) Дерогацията няма да има никакво отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, получавани от данъка върху добавената стойност,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО се разрешава на Федерална република Германия и Великото херцогство Люксембург да разглеждат съществуващият граничен мост над река Мозел, свързващ германското шосе Bundesstrasse B 419 и люксембургското Luxembourg N1 между Велен и Гревенмахер, заедно със строителната площадка към него, като изцяло разположен на територията на Великото херцогство Люксембург за целите на доставките на стоки и услуги, вътреобщностното придобиване на стоки и вноса на стоки, предназначени за ремонта и последващата поддръжка на този мост.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Федерална република Германия и Великото херцогство Люксембург.


Съставено в Брюксел на 27 септември 2010 година.

За Съвета

Председател

K. PeetersКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->