Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Разрешение на Нидерландия за дерогация от общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година

за даване на разрешение на Кралство Нидерландия да прилага мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(2010/580/ЕС)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 291, параграф 2 от него,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) С писмо, регистрирано в генералния секретариат на Комисията на 29 януари 2010 г., Кралство Нидерландия е поискало разрешение за прилагане на специални данъчни мерки в производството на конфекция, каквото по-рано е било дадено за ограничен срок с Решение 2007/740/ЕО [2].

(2) В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, с писмо от 25 февруари 2010 г. Комисията информира останалите държави-членки за отправеното от Кралство Нидерландия искане. С писмо от 2 март 2010 г. Комисията съобщи на Кралство Нидерландия, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3) Решението би дало право на Кралство Нидерландия да прилага в производството на конфекция схема за прехвърляне на задължението за плащане на ДДС на данъчните органи от подизпълнителя към шивашкото дружество (основния изпълнител). Схемата би представлявала режим на самончисление, ограничен до операциите нагоре по търговската верига, и поради това тя не би се прилагала за оператори, които продават на крайния потребител. Режимът е насочен към борбата с измамите със специфичен характер на местния производствен пазар.

(4) В миналото такива решения доказаха, че представляват ефективна превантивна мярка в един сектор, където събирането на ДДС е затруднено поради проблемите с идентифицирането и контрола над дейността на подизпълнителите. Следователно исканата мярка следва да се смята за мярка за предотвратяване на някои форми на избягване и неплащане на данъци в производството на конфекция.

(5) Локализирането на производството на конфекция е повлияно от ниските разходи за труд и подизпълнителите лесно се местят от една държава в друга. Поради това Решение 2007/740/ЕО изискваше от Кралство Нидерландия да наблюдава и оценява въздействието на посочените фактори върху ефективността на дерогацията и до 31 юли 2009 г. да представи доклад на Комисията.

(6) Във въпросния доклад се посочва, че случаите с измами са намалели значително, а броят на заетите в производството на конфекция дружества, отговарящи на условията за прилагане на механизъм за самоначисляване съгласно Решение 2007/740/ЕО, непрекъснато намалява в резултат на мярката за дерогация и развитието на международния пазар. Следователно производството на конфекция в Кралство Нидерландия постепенно възстановява своята стабилност.

(7) С цел завършване на този процес Кралство Нидерландия поиска удължаване на действието на мярката за ограничен срок и същевременно обяви, че окончателно решение относно евентуална отмяна на мярката ще бъде взето през 2011 г. Поради това е уместно дерогацията да продължи да се прилага до 31 декември 2012 г.

(8) В случай че Кралство Нидерландия счете за необходимо по-нататъшно удължаване на действието на мярката за дерогация след 2012 г., на Комисията следва да се изпрати не по-късно от 1 април 2012 г. нов доклад за оценка заедно със съответното искане за удължаване.

(9) Дерогацията няма да има отрицателен ефект върху собствените ресурси на Европейския съюз, формирани от отчисления от данъка върху добавената стойност, нито ще повлияе на размера на ДДС, начислен на последния етап на потреблението,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО се разрешава на Кралство Нидерландия до 31 декември 2012 г. да прилага в производството на конфекция схема за прехвърляне на задължението за плащане на ДДС на данъчните органи от подизпълнителя към шивашкото дружество (основния изпълнител).

Член 2

Всяко искане за удължаване на действието на мярката след 2012 г. се изпраща не по-късно от 1 април 2012 г., придружено от доклад на Кралство Нидерландия до Комисията — по-специално относно ефективността на мярката и налични данни за преместване на подизпълнители в производството на конфекция към други държави.

Член 3

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

То се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Кралство Нидерландия.


Съставено в Брюксел на 27 септември 2010 година.

За Съвета

Председател

K. PeetersКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->