Соня Първанова Соня Първанова Трудотерапевт

Неплатен отпуск за приемен родителРаботя на трудов договор и същевременно канндидатствам за приемен родител с профил от 0 години. Ако ми бъде настанено новородено детенце, ще имам ли право да ползвам неплатен отпуск от настоящата ми работа, при условие, че приемната грижа е на граждански договор? Интересува ме също, ако имам право на такъв отпуск, тои еднократен ли е или мога да полвам такъв за всяко следващо настанено дете, ако е бебе?Отговори

 • Здравейте,

  Всяко лице работник или служител, страна по трудово правоотношение, има право на неплатен отпуск по смисъла на чл. 160 от Кодекса на труда. Неплатеният отпуск е правна възможност, а не лично (субективно) право на работника или служителя. Това означава, че неговото ползване зависи единствено от волята на работодателя. За да може работникът или служителят да иска и да ползва неплатен отпуск, не е необходимо да притежава някакъв трудов стаж. Този отпуск може да бъде разрешен от работодателя и на лице, което е за първи път в трудово правоотношение и до този момент няма нито един ден трудов стаж. Също така, за да ползва неплатен отпуск, законът не изисква работникът или служителят да е ползвал вече платения си годишен отпуск за съответната календарна година. Неплатеният отпуск по чл. 160 КТ се брои в работни дни. До 30 работни дни в една календарна година се зачитат за трудов стаж, а над тридесет - само ако това е предвидено в Кодекса на труда, друг закон или акт на Министерския съвет. Например съг¬ласно Кодекса на труда неплатеният „родителски отпуск“ за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се зачита за трудов стаж. Във всички случаи работодателят може да разреши неплатен отпуск само след като работникът или служителят го е поискал лично при свободно изразена (писмено) от него воля. Само след получаване на разрешение за ползване на неплатен отпуск, издадено от работодателя, работникът или служителят може ефективно да ползва този отпуск в размера и за срока, посочен в разрешението. Работодателят няма право да предоставя едностранно ползването на неплатен отпуск на работника или служителя.

  Съществува и друг вид отпуск по силата на чл. 164а от Кодекса на труда, при който лице притежаващо качеството приемен родител и същевременно е страна по трудово правоотношение да може да ползва плетн отпуск по това правоотношение до навършване на 2-годишна възраст на детето. Лицето, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, подава писмено „3аявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от приемен родител”, съдържащо и декларация, че отпуск на същото основание не се ползва от другия съпруг. Към него се прилага заверен препис от влязлото в сила решение на съда за настаняване на детето, а когато съдът не се е произнесъл по искането за настаняване на детето, се прилага заверено копие от влязлата в сила заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето за временно настаняване по административен ред. Работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това. Отпускът се прекратява, когато:

  • настаняването на детето е прекратено на някое от основа¬нията в Закона за закрила на детето - чл. 29 и 30 от Закона за закрила на детето;
  • заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето за временно настаняване по административен ред е отменена;
  • съдът откаже да уважи искането за настаняване на детето или прекрати образуваното производство;
  • лицето изрази писмено желание за това;
  • детето почине.

  Работникът или служителят, който ползва отпуска, е длъжен незабавно да уведоми писмено работодателя за настъпването на обстоятелствата за прекратяването му. През време на платения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон - чл. 52а и 53 КСО. Тоест условията на които трябва да отговаря лицето, за да му бъде платен отпуска са, че трябва да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено лице във фонд „Общо заболяване и майчинство” (в противен случай отпуска ще бъде неплатен до натрупване на този стаж) и към датата на разрешаването на отпуска, също да е осигурена в този фонд (да работи по трудов договор). А сумата която ще получава за 2016 г. е в размер на 340 лв. на месец. Времето, през което се ползва платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, се признава за трудов и осигурителен стаж. Работничка или служителка, или друго лице, което е започнало ползването на разрешения му отпуск, може да бъде уволнена в някои случаи (чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6) само с предварително разрешение на инспекцията по труда - чл. 333, ал. 1 КТ.

  И за финал е редно да отбележим, че в правната уредба никъде не се споменава правото на този вид отпуск да се ползва еднократно - тоест то ще се разглежда индивидуално и по отделно за всеки следващ случай напред във времето!

  Поздрави,
  Николай Иванов

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->