Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Разрешение на Полша за дерогация от общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година

за даване на разрешение на Република Полша да въведе специална мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(2010/581/ЕС)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 291, параграф 2 от него,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) С писмо, регистрирано в Генералния секретариат на Комисията на 16 ноември 2009 г., Полша поиска разрешение да въведе специална мярка за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО за уреждане на правото за приспадане на данъчен кредит ("специалната мярка").

(2) Съгласно член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО Комисията уведоми другите държави-членки за искането, отправено от Полша, с писмо от 14 декември 2009 г. С писмо от 17 декември 2009 г. Комисията съобщи на Полша, че разполага с пълната информация, която тя счита за необходима, за да разгледа искането.

(3) Полша прилага ограничение на правото на приспадане на ДДС за пътнически автомобили. При все това някои моторни превозни средства, различни от пътнически автомобили, са така проектирани, че са подходящи за употреба както за лични, така и за служебни нужди.

(4) Съгласно настоящата уредба, когато дадено данъчно задължено лице възнамерява да използва за лични нужди превозното средство, различно от пътнически автомобил, при покупката, вътрешнообщностното придобиване, вноса, наемането или лизинга на което е ползвало пълно или частично право на приспадане на данъчен кредит, то дължи данък върху това ползване. За данъчно задълженото лице обаче е трудно да установи с точност степента на употреба за лични нужди, а за данъчните органи е трудно да проследят тази употреба.

(5) С цел да опрости процедурата по събиране на данъка върху добавената стойност (ДДС) и да предотврати определени форми на избягване и неплащане на данъци, Полша иска дерогация, за да ограничи правото на приспадане на ДДС по отношение на моторни превозни средства, различни от пътнически автомобили които могат да бъдат използвани както за служебни, така и за лични нужди до 60 % от ДДС, дължимо при покупката, вътрешнообщностното придобиване, вноса, наемането или лизинга, най-много до 6000 PLN с цел да се предотврати прекомерното приспадане на ДДС по отношение на луксозни автомобили, които е по-вероятно да бъдат използвани за лични нужди. Така данъчно задълженото лице няма да дължи данък върху ползването на превозното средство за лични нужди.

(6) Специалната мярка следва да се прилага единствено за моторни превозни средства, различни от пътническите автомобили с максимална товароносимост от над 500 kg и максимално тегло до 3,5 тона. Превозните средства, предназначени за изпълняване на определени функции като превозни средства за пътна помощ, погребални коли и товарачи, както и превозни средства за препродажба или отдаване под наем, не следва да бъдат обхванати от дерогацията.

(7) Разрешението следва да бъде с ограничен срок и следователно неговото действие следва да изтече на 31 декември 2013 г. В светлината на натрупания до тази дата опит може да бъде изготвена оценка на това дали основанията за дерогацията продължават да са валидни.

(8) Дерогацията няма отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от данъка върху добавената стойност,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО на Република Полша се разрешава да ограничи до 60 % правото на приспадане на ДДС върху покупката, вътрешнообщностното придобиване, вноса, наемането или лизинга на моторни превозни средства, различни от пътническите автомобили до максимален размер от 6000 PLN.

Това ограничение се прилага единствено за моторни превозни средства, различни от пътническите автомобили с максимално допустима товароносимост над 500 kg и максимално тегло 3,5 тона.

Член 2

Член 1 не се прилага за следните категории превозни средства:

а) превозни средства, закупени за препродажба, отдаване под наем или лизинг;

б) превозни средства, които съгласно критериите, установени в данъчните разпоредби, могат да бъдат считани за превозни средства, предназначени по принцип за превоз на стоки;

в) превозни средства, предназначени да изпълняват специална функция;

г) превозни средства, предназначени за превоз на най-малко 10 души, включително шофьора.

Член 3

Чрез дерогация от член 26, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Република Полша се разрешава да не третира като възмездна доставка на услуги употребата за лични нужни на данъчно задълженото лице или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, на превозно средство, за което се прилага ограничението по член 1 от настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Срокът на действието му изтича на 31 декември 2013 г.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Република Полша.


Съставено в Брюксел на 27 септември 2010 година.

За Съвета

Председател

K. PeetersКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->