Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Разрешение на Франция и Италия за дерогация относно общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година

за даване на разрешение на Френската република и Италианската република да въведат специална мярка за дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(2010/582/ЕС)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 291, параграф 2 от него,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) С писма, заведени в Генералния секретариат на Комисията съответно на 19 юни 2009 г. и 19 ноември 2009 г., Италия и Франция поискаха разрешение да въведат специална данъчна мярка във връзка с експлоатацията и действията по поддръжка и осигуряване на безопасност на съществуващия пътен тунел Col de Tende, както и с изграждането, експлоатацията и действията по поддръжка и осигуряване на безопасност на нов тунел, успореден на съществуващия ("мярката").

(2) Съгласно член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО Комисията информира другите държави-членки за исканията, отправени от Франция и Италия, с писмо от 14 декември 2009 г. С писмо от 17 декември 2009 г. Комисията уведоми Франция и Италия, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3) Пътният тунел Col de Tende е постоянна пътна връзка между Франция и Италия. Със споразумение от 12 март 2007 г. между тези две държави-членки отговорността по експлоатацията и действията по поддръжка и осигуряване на безопасност в съществуващия тунел, както и по изграждането, експлоатацията и действията по поддръжка и осигуряване на безопасност в новия тунел, в който, след като бъде завършен, ще се осъществява движението в обратната посока на тази в съществуващия тунел, бе възложена на Италия.

(4) Посредством мярката цялото местонахождение на съществуващия тунел, както и периметърът и мястото на изграждане на новия тунел ще се считат за намиращи се на територията на Италия за целите на доставките на стоки, услуги, вътреобщностни придобивания на стоки и операции по внос, предназначени за целите на изграждането, експлоатацията и действията по поддръжка и осигуряване на безопасност в двата тунела. При липсата на такава мярка би било необходимо, в съответствие с принципа на териториалност, за всяка доставка да се установява дали мястото на облагане се намира във Франция или в Италия.

(5) Следователно мярката има за цел да опрости процедурата по облагане с данък върху добавената стойност на експлоатацията и действията по поддръжка и осигуряване на безопасност в съществуващия тунел, както и експлоатацията и действията по поддръжка и осигуряване на безопасност в новия тунел.

(6) Дерогацията няма отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от данъка върху добавената стойност,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО на Френската република и Италианската република се разрешава да считат цялото местонахождение на съществуващия пътен тунел Col de Tende, както и мястото на изграждане на новия пътен тунел Col de Tende, който ще бъде разположен успоредно на съществуващия тунел, за намиращи се на територията на Италия за целите на доставките на стоки, услуги, вътреобщностни придобивания на стоки и операции по внос, предназначени за целите на изграждането и бъдещата експлоатация и действия по поддръжка и осигуряване на безопасност в новия тунел, както и за целите на експлоатацията и действията по поддръжка и осигуряване на безопасност в съществуващия тунел.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотификацията му.

Член 3

Адресати на настоящото решение са Република Франция и Италианската република.


Съставено в Брюксел на 27 септември 2010 година.

За Съвета

Председател

K. PeetersКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->