Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Разрешение на Италия за дерогация от общата система на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение за изпълнение на Съвета от 15 октомври 2010 година

за даване на разрешение на Италианската република да продължи да прилага специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност


(2010/688/ЕС)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета [1], и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) С писмо, регистрирано в генералния секретариат на Комисията на 10 декември 2009 г., Италия поиска разрешение за мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО, за да продължи да освобождава от данък върху добавената стойност (ДДС) някои данъчнозадължени лица. С тази мярка въпросните данъчнозадължени лица биха продължили да се ползват от освобождаване от някои или всички свързани с ДДС задължения, посочени в дял XI, глави 2—6 от Директива 2006/112/ЕО.

(2) С писмо от 11 януари 2010 г. Комисията информира останалите държави-членки за отправеното от Италия искане. С писмо от 12 януари 2010 г. Комисията съобщи на Италия, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3) Съгласно дял XII от Директива 2006/112/ЕО съществува специален режим, който държавите-членки могат да прилагат по отношение на малките предприятия. Мярката, която следва да бъде продължена, представлява дерогация от член 285 от посочената директива в прилагането ѝ към Италия само дотолкова, доколкото прагът на годишния оборот за този режим е по-висок от прага от 5000 EUR.

(4) С Решение 2008/737/ЕО на Съвета от 15 септември 2008 г. относно даване на разрешение на Италианската република да въведе мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност [2] на Италия беше разрешено, в рамките на мярка за дерогация, до 31 декември 2010 г. да освободи от ДДС данъчнозадължените лица, чийто годишен оборот не е по-голям от 30000 EUR. Тъй като този по-висок праг доведе до намалени задължения, свързани с ДДС, на най-малките предприятия, но позволява на последните да изберат все пак да прилагат общия режим за ДДС съгласно член 290 от Директива 2006/112/ЕО, на Италия следва да бъде разрешено да прилага мярката за още един ограничен период.

(5) В предложението си от 29 октомври 2004 г. за директива на Съвета за изменение на Директива 77/388/ЕИО с оглед опростяване на свързаните с ДДС задължения Комисията включи разпоредби, с които на държавите-членки се разрешава да определят тавана за годишния оборот за режима на освобождаване от ДДС, като този таван може да бъде до 100000 EUR или равностойността в национална валута, с възможност за ежегодното му актуализиране. Искането на Италия за удължаване е в съответствие с това предложение.

(6) Съгласно предоставената от Италия информация мярката е довела до приблизително намаление с по-малко от 0,2 % на общия размер на данъчните приходи, събрани на етапа на крайното потребление.

(7) Дерогацията няма въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО се разрешава на Италия да освободи от ДДС данъчнозадължените лица, чийто годишен оборот не е по-голям от 30000 EUR.

Италия може да увеличи посочената горна граница, за да поддържа реалната стойност на освобождаването от данък.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2011 г. до датата на влизане в сила на директива, с която се изменят таваните на годишния оборот, под които данъчнозадължените лица могат да бъдат освободени от ДДС, или до 31 декември 2013 г., която от двете дати настъпи по-рано.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Италианската република.


Съставено в Люксембург на 15 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SchouppeКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->