Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Оотхвърляне на решението тносно изчисляването на компонента за частно ползване на компенсацията за собствената ресурсна база от ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение на Комисията от 26 ноември 2010 година

за отхвърляне на решението, предложено от Австрия съгласно член 10 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета относно изчисляването на компонента за частно ползване на компенсацията за собствената ресурсна база от ДДС, в резултат на ограничението на правото на приспадане на ДДС съгласно член 176 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета


(нотифицирано под номер C(2010) 8206)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2010/719/ЕС, Евратом)


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност [1], и по-специално член 10, параграф 2 от него,

след консултации с Консултативния комитет по собствените ресурси,

като има предвид, че:

(1) Компенсацията за собствената ресурсна база от ДДС се базира на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, който предвижда, че ако държава-членка ограничава или изключва, въз основа на член 176 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [2], правото за приспадане на ДДС, начислен на предходен етап, в този случай собствената ресурсна база от ДДС може да се определи по същия начин, както ако упражняването на правото за приспадане не беше ограничено. Това се прилага само по отношение на закупуването на петролни продукти и пътнически автомобили за бизнес цели и на разходи, свързани с лизинга, наемането, поддръжката и ремонта на такива автомобили. Австрия предложи решение за изчисляването на компонента за частно ползване на подобна компенсация за хармонизираната собствена ресурсна база от ДДС.

(2) Съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 решението, предложено от Австрия, бе разгледано от Консултативния комитет по собствените ресурси на заседанието му на 26 октомври 2010 г. Прегледът на методологията разкри разлика в становището на комитета. Проекторешение за отхвърляне на решението, предложено от Австрия, бе предадено на Консултативния комитет по собствените ресурси, който представи положително становище на 26 октомври 2010 г.

(3) При липса на актуални данни при изчисляването на частното ползване могат да се използват алтернативни методи. За да се гарантира, че тези методи допринасят за унифицирането на изчисляването на компенсацията, те следва да бъдат базирани на общоприети допускания.

(4) Австрия изисква данъчнозадължените лица да отчитат действителни данни за частното ползване на автомобилите, използвани за бизнес цели. При все това, с цел опростяване на административните процедури, Австрия предложи решение за изчисляването на частното ползване, което съвместява общите статистически данни, комбинирани със суми за амортизация, които не са създадени за определяне на частното ползване като такова. Тъй като предложеното решение има за резултат елемент за частно ползване, който е значително по-малък от дела, използван от други държави-членки, то противоречи на изискваната унифицираност при изчисляването на компенсацията. Решението, предложено от Австрия относно изчисляването на дела на частно ползване автомобилите, придобити за бизнес цели, трябва следователно да бъде отхвърлено,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решението, предложено от Австрия относно изчисляването на дела на частно ползване на автомобилите, придобити за бизнес цели, се отхвърля.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Австрия.


Съставено в Брюксел на 26 ноември 2010 година.

За Комисията

Janusz Lewandowski

Член на КомисиятаКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->