Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Упълномощаване на Португалия да използва данни за години преди предпоследната година за изчисляването на собствената ресурсна база от ДДС

Публикувано на: 18.02.2011Решение на Комисията от 26 ноември 2010 година

за упълномощаване на Португалия да използва данни за години преди предпоследната година за изчисляването на собствената ресурсна база от ДДС


(нотифицирано под номер C(2010) 8209)

(само текстът на португалски език е автентичен)

(2010/720/ЕС, Евратом)


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност [1], и по-специално член 4, параграф 4, втора алинея от него,

след консултации с Консултативния комитет по собствените ресурси,

като има предвид, че:

(1) Португалия поиска упълномощаване от Комисията да използва националните сметки за години преди предпоследната година за изчисляването на собствената ресурсна база от ДДС за финансовата 2009 година.

(2) За целите на разбивката на сделките по статистически категории, предвидена в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, Португалия не е в състояние да използва националните сметки за предпоследната година преди финансовата година, за която трябва да се изчисли ресурсната база от ДДС, тъй като само националните сметки за 2006 г. са достатъчно подробни, за да дадат възможност да се изчисли претеглената средна ставка за финансовата 2009 година. Поради това на Португалия следва да бъде разрешено да използва националните сметки за 2006 г., за да бъде изчислена претеглената средна ставка за финансовата 2009 година,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на разбивката на сделките по статистически категории на Португалия е разрешено да използва данни от националните сметки за 2006 г. за изчисляването на собствената ресурсна база от ДДС за финансовата 2009 година.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Португалската република.


Съставено в Брюксел на 26 ноември 2010 година.

За Комисията

Janusz Lewandowski

Член на КомисиятаКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->