penka pencheva penka pencheva Потребител

Данъчна декларация на управителСъдружник в ООД. Не е регистриран като СОЛ. Получава доходи единствено като управител на същото ООД. Необходимо ли е да подава ГДД по чл.50 ЗДДФЛ?Отговори

 • Здравейте,

  Според чл. 50 ал. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
  1) придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
  2) доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
  3) придобитите през годината от източник в чужбина доходи от:
  а) дивиденти;
  б) ликвидационни дялове;
  в) доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13;
  4) притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
  5) предоставените/получените парични заеми, както следва:
  а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
  б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
  в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
  г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

  Също така, ал. 3 на същия член гласи:
  (3) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.

  Но чл. 52 от ЗДДФЛ посочва обстоятелствата, които освобождават физическите лица от подаване на ГДД:
  (1) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
  1) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
  2) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
  б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или
  3) необлагаеми доходи, и/или
  4) доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или
  5) доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а.
  (2) Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 5 и ал. 3.

  Обърнете внимание на чл. 52 ал. 2 от ЗДДФЛ, тъй като става въпрос за съдружник, той е задължен да подава ГДД по чл. 50 за притежаваните от него акции и дялове във Вашето дружество.

  Поздрави,
  Игор Жеков
 • Благодаря!
  При положение, че няма никакви други доходи от дружеството, да разбирам ли че е необходимо да декларира дохода от ДУК на основание чл.50 ал.3?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->