Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Изявление относно сътрудничество и борбата с измамите в областта на ДДС

Публикувано на: 18.02.2011



Изявление на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета,

относно Eurofisc, създадена съгласно глава Х от Регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност


2010/C 275/06

Представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета на 7 октомври 2010 г., приветстват създаването на мрежата Eurofisc в съответствие със заключенията на Съвета от 7 октомври 2008 г.

Те постигат съгласие по следните организационни и оперативни подробности относно функционирането на мрежата:

1. Длъжностни лица за връзка на Eurofisc

Длъжностните лица за връзка на Eurofisc от държавите-членки ще бъдат избирани сред експерти в борбата с данъчните измами. Постоянният комитет по административно сътрудничество се уведомява за тяхната самоличност.

Длъжностните лица за връзка на Eurofisc ще провеждат обмен на информация на своята държава-членка в областите на дейност, в които участват, и ще проучват, анализират и обменят опит във връзка с различните видовете измами, националния анализ на риска, рисковите области и друга информация от значение във връзка с измамите с ДДС. Те ще имат пълен достъп до обменяната информация в областите на дейност на Eurofisc, в които участват.

2. Координатори на област на дейност на Eurofisc

По правило една държава-членка следва да има само един координатор на област на дейност на Eurofisc.

Координаторът на област на дейност на Eurofisc ще улеснява изпълнението на задачите, които се извършват в областта на дейност, и ще насърчава длъжностните лица за връзка на Eurofisc да изпълняват точно съгласуваните в съответната област на дейност задачи.

3. Групата на Eurofisc

Длъжностните лица за връзка на Eurofisc ще заседават в рамките на група, която ще се нарича група на Eurofisc. Представителите на Комисията ще участват в заседанията на групата на Eurofisc, освен когато се разглеждат въпроси относно данъкоплатци, които могат да бъдат идентифицирани.

Групата на Eurofisc се председателства от длъжностно лице за връзка на Eurofisc, избрано от групата за срок от една година, който може да бъде удължен. В рамките на групата длъжностните лица за връзка на Eurofisc по-специално ще:

а) постигат споразумение относно създаването и заличаването на областите на дейност на Eurofisc в зависимост от ползата от тях;

б) одобряват годишния доклад, който следва да бъде представен на Комитета; и

в) оценяват поне веднъж годишно ефективността на обменяната за целите на борбата с измамите информация във всяка от областите на дейност.

4. Заседания по областите на дейност на Eurofisc

Длъжностните лица за връзка на Eurofisc от държавите-членки, които участват във всяка от областите на дейност, провеждат заседания според необходимостта. Заседанията се свикват от службите на Комисията по предложение на съответния координатор на област на дейност на Eurofisc, който председателства заседанието. По време на заседанията по области на дейност длъжностните лица за връзка на Eurofisc ще:

а) постигат споразумение относно конкретните случаи, които представляват интерес и които ще бъдат предмет на обмена на информация. Те също така ще предоставят съвети относно превантивни мерки, насочени към рисковия сектор, към който е насочена съответната област на дейност на Eurofisc;

б) постигат споразумение относно вида информация, която ще бъде обменяна, както и практическите ред и условия за обмена; и

в) назначават координатор на област на дейност на Eurofisc измежду длъжностните лица за връзка на Eurofisc от участващите в областта на дейност държави-членки за срок от една година, който може да бъде удължен.

5. Първо заседание на групата на Eurofisc

Съответно длъжностно лице за връзка на Eurofisc от държавата-членка, изпълняваща ролята на шестмесечен председател на Съвета, ще поиска от Комисията да свика първото заседание на групата на Eurofisc, което ще се проведе в срок от три месеца от началната дата на прилагане на разпоредбите на глава Х от Регламента на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.

Първият дневен ред на групата на Eurofisc ще включва назначаването на нейния председател, утвърждаването на процедурен правилник, отчитане на настоящото изявление и разискване на предложенията за определяне на областите на дейност.



Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->