Boris Georgiev Boris Georgiev инженер

ДДС при продажба на апатрамент придобит чрез замянаАз съм физическо лице. Наскоро придобих апартамент чрез замяна за земя. Сградата още не е с акт 16. Апартаментът също беше собственост на физическо лице.

Дали ако реша да продам апартамента дължа ДДС?Отговори

 • Здравейте,
  по приложението на ЗДДС следва да имате предвид, че данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение на резултатите от нея. Легално определение на понятието "независима икономическа дейност" е дадено в чл. 3 ал. 2 от ЗДДС, според което това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

  Извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти (в т. ч. и еднократната доставка на движимото имущество и имота) няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, само ако се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. Сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС и няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС. В случаите, когато физическо лице, макар, че не е регистрирано по ЗДДС, извършва множество подобни сделки за получаване на редовен доход, считаме че е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Благодаря Ви за отговора господин Колев.
  Във връзка с това бих искал да попитам, дали има уточнен период между две сделки за да не е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС? И дали две сделки в рамките на 1 година се считат за упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС?
 • Здравейте,
  в ЗДДС липсва легална дефиниция на понятието “дейност, извършвана редовно или по занятие”. “Редовно или по занятие” предполага, че лицето има намерение да превърне тази дейност в източник на постоянен доход. Това намерение е видно, ако лицето системно, с цел придобиване на доход, извършва определени дейности в свой частен интерес. Системността може да се проявява както чрез системно (регулярно) получаване на доход, така и чрез продължителност и/или многократност на действията/дейностите, при което дали фактически такъв доход е реализиран от лицето от гледна точка на ЗДДС е правно ирелевантно. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, като с оглед на закона са без значение целите и резултатите от нея.
  По този въпрос има становище на НАП, в което се дава разяснение, кога продажбата на недвижими имоти от ФЛ се счита за независима икономическа дейнсот - "Когато при продажба на недвижими имоти физическо лице предприема активни действия за продажбата им, надхвърлящи обикновеното управление на личното имущество, като използва средства, подобни на тези, използвани от търговец, същата се счита за независима икономическа дейност."

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Отново Ви благодаря господин Колев. В тази сложна юридическа материя е наистина трудно човек да се ориентира и Вашите коментари са ми от голяма полза.
  Късмет,
  Борис Георгиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->