Гинка Йорданова Гинка Йорданова регистриран одитор

Публикуване в ТР на "нулев" отчетДружество, което няма дейност /без отчетени приходи и разходи/, няма активи, пасиви, а регистрираният капитал е 2 лв., за текущия и предходния период, какъв отчет следва да състави и публикува в ТР?

Финансовите отчети са структурирано представяне на информацията за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятията. В конкретния случай липсва такава информация. Съгласно разпоредбите на СС 1 Представяне на финансови отчети, "Предприятията не посочват балансови статии, за които липсва информация". Следователно в конкретния случай не остава нищо друго освен наименованията- Баланс, ОПР и т.н. Масова практика е да се публикуват т.н. "нулеви" отчети с наименования и празни редове на съставните части на ГФО с цел да се избегне санкция за непубликуване. Мисля, че това е неправилно. В конкретния случай предприятието не изготвя отчет, тъй като няма какво да отчете и следователно няма нищо за публикуване.


Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно новия Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.) Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение, като:
  - Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.
  - Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.
  - Годишният финансов отчет на средните и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно приложимите счетоводни стандарти.

  Всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година, публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган.

  Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността, т.е. те могат да публикуват единствено баланс и приложение.

  Съгласно Чл. 74. (1) Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

  В закона никъде не съществува разпоредба, която да освобождава дружествата без дейност от задължението им да съставят и публикуват годишен финансов отчет при установените условия и срокове.

  За справка в нормативната уредба - Чл. 29, чл. 38, чл. 74 от ЗС

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • Извинявам се, че за втори път задавам един и същи въпрос, който вероятно не е разбран. Става дума не за освобождаване от публикуване на отчети на предприятия без дейност, а за липсата на такива отчети за публикуване, тъй като няма данни за отчитане. Не считам, че следва да се публикуват единствено наименованията- "Баланс", "Отчет за приходи и разходи" и т.н. В качеството си на регистриран одитор, аз не подписвам съставни части на ГФО, в които няма данни, а само заглавия.

  Въпросът е какво следва да публикуват предприятия, които нямат данни за Баланс, ОПР, ОПП, ОСК?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->