Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Дата на Възникване на Данъчното Събитие при Извършване на СМР услуги

Публикувано на: 25.02.2011

Решение на ВАС/резюме/


Датата на възникване на данъчното събитие при извършване на СМР услуги е датата на заверяване на Сертификатите към Протоколи обр. 19 за извършените СМР, със запис „одобрил” от получателя на услугите.


Издаването на процесните сертификати представляват финален етап от приемането на уговореното между страните и в същото време уточнява точната сума, подлежаща на плащане за всяка доставка.

В реквизитите на покупните фактури са описани процесните сертификати. Следователно, получателят на СМР услугите законосъобразно има право на приспадане на ДК по получените доставки.


Фактически обстоятелства по спора:

Българска фирма възлагана друга българска фирма извършване на СМР.

Договорено е, че извършената работа ще се приема от възложителя след издаване на Протоколи обр. 19 за извършените СМР и подписване на сертификат, със запис „одобрил” от получателя на услугите.

Протоколи обр. 19 се издават до април 2007 г. Сертификатите с одобрението са подписани през месец май 2007 г., като в същия месец Доставчикът издава и фактурите.

Съответно получателят приспада данъчен кредит по тези фактури.

В хода на извършена ревизия, приходната администрация констатира, че е нарушено изискването по чл. 93, ал. 2, във вр. с чл. 25, ал. 3 ЗДДС/отм./, тъй като доставчикът не е изпълнил задължението си да начисли ДДС в петдневен срок от възникване на данъчното събитие. Ревизията приема, че данъкът е станал изискуем в предходни данъчни периоди, а именно тогава когато са издадени Протоколи обр. 19.

Въз основа на тези констатации с издадения РА ревизиращият орган доначислява ДДС в размер на приспаднатия данък по покупните фактури. Административният съд – гр. София, като първа инстанция, при повторното разглеждане на делото от друг съдебен състав, приема, че данъчното събитие е възникнало на датите, на които са подписани сертификатите за приемане на работата, чрез полагането на подпис върху сертификата на място, отбелязано с „одобрил”, което в случая е сторено на дати 04, 05 и 08 май 2007г., а фактурите са издадени на 08.05.2007г. Съответно АС отменя изцяло ревизионния акт като незаконосъобраз22222

ВАС, като втора, касационна инстанция намира, че решението на АС е правилно. ВАС обосновава извода, че издаването на процесните сертификати представляват финален етап от приемането на уговореното между страните и в същото време уточнява точната сума, подлежаща на плащане за всяка доставка. Касационната инстанция допълва мотивите на първоинстанционния съд, че в реквизитите на процесните фактури са описани спорните сертификати. Това обстоятелство категорично опровергава тезата на органа по приходите, че протоколите образец 19 са единствените документи, материализиращи предмета на осъществените данъчни събития.


РЕШЕНИЕ № 9053/30.06.2010 по адм. дело№ 3340/2010 г., І отд. на ВАС /Извлечение/


С обжалваното решение на Административен съд София град е уважена жалбата на „11111” ООД против ревизионен акт № 800018/24.03.2008г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. София, потвърден в обжалваната част с решение № 949/19.06.2008г. на директора на дирекция „ОУИ” за гр. София. За да постанови това решение първоинстанционният съд е приел, че с обжалвания ревизионен акт незаконосъобразно не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 202 555,02 лв. за данъчен период м. 05/2007г. по 8 бр. фактури, издадени от „22222”АД гр. Козлодуй. При ревизията правото на данъчен кредит не е признато поради това, че е нарушено изискването по чл. 93,ал. 2, вр.чл. 25,ал. 3 ЗДДС/отм./, тъй като доставчикът не е изпълнил задължението си да начисли ДДС в петдневен срок от възникване на данъчното събитие. Прието е, че данъкът е станал изискуем в предходни данъчни периоди, а не в периода, в който са издадени фактурите.

................................................................

Съдът е приел, че датата на възникване на данъчното събитие е датата на заверяване на сертификати към протоколите обр. 19 за извършените строително-монтажни работи, със запис  „одобрил” от получателя на услугите. Приел е за основателно възражението на жалбоподателя, че данъчното събитие е възникнало на датите, на които са подписани сертификатите за приемане на работата, чрез полагането на подпис върху сертификата на място, отбелязано с „одобрил”, което в случая е сторено на дати 04, 05 и 08 май 2007г., а фактурите са издадени на 08.05.2007г. За да аргументира извода си съдът е тълкувал волята на страните относно начина на приемане на възложените услуги по договора от 08.05.2006г. с предмет изграждане на отоплителна централа на база дървесна биомаса и свързване към топлопреносната система в гр. Банско, съгласно количествено – стойностна сметка за доставките и видове работа по помещения, при уговорено възнаграждение в размер на 1 921 659.71 лв., както и в споразумението от 30.10.2006г.

...............................................................

От фактическа страна по делото е установено, че ревизираното лице „11111”АД и „22222”АД са сключили договор от 08.05.2006г. с предмет изграждане на отоплителна централа на база дървесна биомаса и свързване към топлопреносната система в гр. Банско, съгласно количествено – стойностна сметка за доставките и видове работа по помещения, при уговорено възнаграждение в размер на 1 921 659,71 лв. В т. ІІ.3 от договора е уговорено, че отчитането на извършените строително - монтажни работи /СМР/ по обем, вид, количество и единични цени се осъществява с двустранно подписани подробна количествена сметка, съставена от изпълнител и потвърдена с ИНФО БЮЛЕТИН 2 / 2011

подпис от консултанта, и акт обр. 19, уговорено е също, че разплащанията се извършват от възложителя само за фактически извършените работи и доставки след подписан акт обр.19. В т.ІІ-6 от договора е уговорено, че количествата СМР не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението; за завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само работите, които са приети от възложителя с подписване на двустранен протокол. По делото е представено споразумение от 30.10.2006г. между „11111”ООД и „22222”АД във връзка с договора от 08.05.2006г., в което е уговорено по т. 1, че в случай на констатиране на недостатъци, касаещи качеството на изпълнените СМР, възложителят и изпълнителят могат да подпишат протоколи обр. 19 като изпълнителят се задължава да отстрани констатираните недостатъци при извършения преглед от страна на възложителя в срок до 15.05.2007 г. По т. 2 е уговорено, че приемането на действително извършените СМР по обем, вид, количество, качество и цени се извършва чрез сертификати за отчитане и заплащане на извършена услуга, съставени от изпълнителя, подписани от консултанта и одобрени от възложителя, като за дата на приемането се счита датата, на която възложителя е одобрил извършените СМР, чрез подписването на съответния сертификат. По делото не е било спорно действителното извършване на строително-монтажните работи. За установяване на извършеното и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи са съставени протоколи, както следва № 12/28.11.2006г., 16/12.12.2006г., 17/18.12.2006г., 18/28.12.2006г., 19/31.01.2007г., 20/20.01.2007г., 21/22.01.2007г., 22/20.01.2007г. и 23/31.02.2007г., в които подробно са описани извършените СМР по вид, количество, единица мярка и стойност. Протоколите са подписани от изпълнителя, инвеститора и консултанта. Съставени са сертификати за отчитане и заплащане на извършената услуга

.........................................................................................................................

Всички сертификати са подписани от изпълнител „22222”АД, строителен надзор „33333” и възложител „11111”ООД в съответните графи за подписване в края на сертификатите. Не са посочени датите, на които сертификатите са подписани от всяка от страните. В горната част на всеки сертификат има графа „одобрил” – „11111”ООД. В представените първоначално по делото сертификати тази графа не е попълнена, а в представените с възраженията против ревизионния доклад копия от същите сертификати графата е попълнена, като има подпис и поставени дати, съответно – 04.05.2007г. за сертификати №12 и №13, 05.05.2005г. за сертификати №14 и №15 и 08.05.2007г. – за останалите сертификати. Първоинстнационният съд, при спазване на задължителните указания на отменителното решение на ВАС, е анализирал волята на страните в споразумението от 30.10.2006г. относно начина на приемане на действително извършените СМР. Като е взел предвид и установените от вещото лице при новото разглеждане на делото факти на плащане на строително-монтажните работи в периода 23.05.-12.11.2007г. и на осчетоводяването на разходи в счетоводството на доставчика в размер на 298 421,33лв. в периода 01.01.2007- 31.05.2007г. за същия обект, съдът е направил обоснован извод, че издаването на процесните сертификати представляват финален етап от приемането на уговореното между страните и в същото време уточнява точната сума, подлежаща на плащане за всяка доставка.

Съгласно разпоредбата на чл.25,ал.2 ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена, а според ал. 5 на датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. Според чл.25,ал.1 ЗДДС данъчно събитие е доставката на стоки и услуги, а според чл. 8 ЗДДС, услуга по смисъла на закона е  ИНФО БЮЛЕТИН 2 / 2011 всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. В конкретния случай, предмет на процесните фактурите са извършени строително - монтажни работи, т.е. издадени са за осъществени услуги. За да се приеме, че е възникнало данъчно събитие, следва услугата да е извършена в обема и по начина, по който е уговорена между страните по договора. Това означава, че извършената услуга следва да съответства по вид, количество и качество на уговореното между страните. Това съответствие се установява по начина, който също е уговорен между страните. В конкретния случай страните по договора за СМР от 08.05.2006г. са уговорили, че приемането на извършените СМР се извършва с двустранен протокол, като в допълнителното споразумение от 30.10.2006г. е уточнен начинът на приемане на извършените СМР. Тези уговорки между страните съответстват на естеството на услугите, предмет на договора - изграждане на отоплителна централа на база дървесна биомаса и свързване към топлопреносната система в гр. Банско, който предполага извършване на специфични, значителни по обем и вид СМР, които следва да съответстват и на специални нормативни изисквания. От друга страна, уговорките относно начина на приемане на извършените СМР не противоречат на императивни нормативни разпоредби. Затова, в съответствие със свободата на договаряне, установена в чл. 9 ЗЗД, възложителят и изпълнителят на строително-монтажните работи са уговорили изрично начина на приемане на извършените работи. При тълкуване на действителната воля на страните, в съответствие с чл. 20 ЗЗД, се налага изводът, че страните са се договорили извършените СМР да се приемат окончателно с подписването на сертификат от лицата, посочени в договора и споразумението. Протоколите за установяване на извършеното и за заплащане на натурални видове строително-монтажни работи представляват по естеството си количествено – стойности сметки за извършените СМР, а едва с подписването на сертификатите, възложителят /ревизираното лице/, е приел, че извършените СМР съответстват на възложената работа. Административният съд подробно и задълбочено е обсъдил изискването за приемане на действително извършените СМР по качество, следващо от естеството на договора за извършване на СМР; от разпоредбата на чл.264 ЗЗД, а също така и от изричната уговорка в т.2 от споразумението от 30.10.2006г. Следва да се отбележи и обстоятелството, че в реквизитите на процесните фактури са описани спорните сертификати, което опровергава категорично тезата на органа по приходите, че протоколите образец 19 са единствените документи, материализиращи предмета на осъществените данъчни събития. Косвен аргумент за наличие на право на данъчен кредит в полза на получателя по процесните доставки е и спазването на принципа на данъчен неутралитет по отношение на тях. Към момента на издаване на процесните фактури са били налице и осъществени данъчни събития и данъчни фактури, по които доставчикът е начислил ДДС. Отказът на получателя на данъчен кредит по тези фактури би довело до нарушаване на посочения общ принцип на общностната система на облагане с ДДС.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->