ст.счетоводител

Протокол по ЗДДС за възстановена сума от наши служители



Здравейте,

Искам да ме посъветвате какво основание да посоча в протокола за самоначислен ДДС. Издаваме протокол по чл.117 от ЗДДС за възстановена сума от наши служители при изразходени над определения лимит сума за мобилни услуги и въз основа на ежемесечна справка след получаване на фактурата от мобилния оператор удържаме сумите над договорения лимит от нашите служители за тази цел си самоначисляваме ДДС за внасяне с протокол. Той влиза в дневника на продажбите в съответния данъчен период, с което показваме задължението, но в документа пиша за основание - самоначислен ДДС за възстановена сума от служители за моб.услуги , посочвам и номера на ф-рата от моб.оператор. При прочит на ЗДДС за протоколите по чл.117 основанието, което според мен отговаря за за нашия случай е чл.9 ал.3, но все пак моля и за вашето експертно мнение и съвет. При самоначислен ДДС за възстановени разходи някъде преди доста време съм чела писмо с указание от НАП, но не го откривам в момента, може ли вашето мнение по случая.

Предварително благодаря.



Отговори

 • Здравейте,

  Моето мнение е, че основанието на протокола трябва да е чл. 82, ал. 1 от ЗДДС.
  Такива са и насоките на НАП изразени в указание с изх. № 20-00-15/22.01.2016 г. на стр. 16, т. 1.5 "Документиране на начисляването на данъка при използването на стоки за лични нужди", съгласно която:
  "Данъкът за безвъзмездна, приравнена на възмездна, доставка на услуга по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС се начислява, като се издава протокол не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем – чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС. Протоколът следва да съдържа следните реквизити:
  - номер и дата;
  - името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на регистрираното лице –доставчик;
  - количеството и вида на стоката или вида на услугата;
  - датата на възникване на данъчното събитие по доставката;
  - данъчната основа;
  - ставката на данъка;
  - основанието за начисляване на данъка от лицето – чл. 82, ал. 1 от ЗДДС;
  - размерът на данъка."

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->