Angelina Galcheva Angelina Galcheva Потребител

Самоосигуряващо се лицеЗдравейте,

Управител на ЕООД, към момента е на ДУК. Осигуровките, обаче са твърде скъпи и би искал да започне да се осигурява като самоосигуряващо се лице. Има ли някакви специфики при прекратяването на договора за управление и контрол?

Когато лицето е самоосигуряващо се и получава възнаграждение по граждански договор за личен труд, би ли следвало фирмата да подава някакви данни в Д1 и Д6? Когато се осигурява на минималният облагаем доход, например 550лв., ако предходната година е имал 7500лв. облагаем доход и облагаемият доход за текущата година е, например 8500, тогава извършва ли се доплащане на осигуровки или само на данък? Дивидентите попадат ли в обхвата на облагаемият доход, след като дружеството удържа и внася данък от името на длъжника?Отговори

 • Здравейте,

  ДУК не е договор по смисъла на КТ и при прекратяването му не следва да уведомявате НАП чрез подаване на уведомление по чл.62, ал. 5 от КТ, обстоятелството за прекратяване на ДУК се вписва в ТР.
  За да се осигурява едно лице като самоосигуряващо се и да попада в обхвата на лицата в чл.4 от КСО, в 7-дневен срок от започване на дейност или друго условие, лицето е длъжно да подаде ОкД-5 до ТД на НАП по постоянен адрес на лицето. Декларацията може да се подаде, както на хартия, така и с валиден ПИК - код.
  Важно е да се отбележи, че СОЛ се осигуряват между МОД за СОЛ в размер на 420 лева и максималния осигуритекен доход, който за 2016г. е 2600 лева. Като сумата, върху която ще внасят осигурителните си вноски за 2016г. се определеня на база декларирания доход през 2014год. (2 години назад, а не една година, както сте посочили).
  Когато СОЛ решава да полага и личен труд в дружеството си (т.е. дейност, различна от административната) лицето попада в хипотезата на §1, т.26, буква ''и'' от ДР на ЗДДФЛ, в която се казва, че приравнени на трудови правоотношения са правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери. Това оазначава, че когато едно лице е СОЛ, но полага и личен труд, освен вноските за социално и здравно осигуеяване, то следва да плаща и авансово ДОД в размер на 10% до 25-то число на месеца, следващ полагането на труда. От казаното следва, че за лицето следва да се подава и справка декларация образец 1 и справка декларация образец 6 с код 8, с която да се декларира авансово удържания по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, ДОД.
  В края на годината лицето следва да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, както и приложенията за окончателния размер на социалните и здравните осигуровки.
  По последния Ви въпрос - дивидентите не попадат в обхвата на облагаемия доход, те се облагат с оконачтелен данък в размер на 5% по редна на чл. 38 от ЗДДФЛ, като дружеството има задължение да удържи авансово този данък и да го декларира с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ до края на месеца, следващ тримесечието, в което е взето решението за разпределяне на дивидент.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->