Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева счетоводител

Приходи по ОП РЧР и разпоредбите на чл. 26 ал. 2 т.3 от ЗДДСФирмата ни е ООД регистрирано по ЗДДС с икономическа дейност извършване на консултански услуги. Има сключен договор с МТСП по проект Оперативна програма за Развитие на човешките ресурси. Съгласно договор с МТСП, ще имаме авансово финансиране по проекта.

1. Следва ли за получения авансов превод да се състави протокол по чл. 117 и да се самоначисли ДДС в/у получената сума, съгласно чл.26 ал.2 т.3 от ЗДДС.

Съгласно сключения договор фирмата трябва да назначи по трудов договор 8 служителя, които да бъдат обучени за консултанти. По проекта са одобрени закупуването на материали, ДМА и услуги. За изплащането на възнагражденията на назначените служители ще са необходими 70 % от одобрените средства.

2.При получаване на фактури за доставка на материалите, ДМА и услуги можем ли да приспаднем начисленото ДДС.Отговори

 • Здравейте,

  изказвам следното мнение:
  В чл. 26, ал.3, т.2 от ЗДДС се казва, че данъчната основа на дадена доставка се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
  В допълнителните разпоредби на закона, обаче, и по- специално в §1, т.15 се казва, че в данъчната основа се включват единствено субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби или финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
  В конкретният случай доколкото средствата, които получавате са предназначени за покриване на разходите, свързани с персонал, същите не попадат в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и не следва да самоначислявате ДДС.
  Спред мен е препоръчително да отчитате приходите, съгласно СС 20, като приходи от финансирания, тъй като попадате в обхвата на определението за правителствено дарение.

  Поздрави!

  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->