Нели Консулт ЕООД Нели Консулт ЕООД

Дерегистрация на ЕТ по ЗДДСВ сила ли е изискването на чл. 107 т.4 от ЗДДС за задължителна дерегистрация за ЕТ обявен в несъстоятелност? В Търговския регистър е вписано "прекратена търговска дейност", но същият не е заличен.


Към датата на вписване на обстоятелството "обявяване в несъстоятелност" следва ли едноличният търговец да подаде Данъчна декларация, ако няма задължение за данък върху доходите си за периода от началото до годината до датата на вписване на прекратяването на търговска дейност?Отговори

  • Здравейте,

    ЗДДС обвързва задължителната дерегистрация на ЕТ с неговото заличаване, а не прекратяване. От тази гледнта точка чл. 107, т. 4 е неприложима за ЕТ. Логиката е, че ЕТ е физическо лице, а като такова то също би могло да извършва независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС, дори и без да има регистрирано ЕТ. Именно такива са съображенията и за допънителни условия, вкарани в чл. 107, т. 3, в случаите на заличаване на ЕТ.

    На втория Ви въпрос отговорът е не. Лицето няма задължение за подаване на декларация към момента на вписването на прекратяването на ЕТ (просто този ред е приложим само за юридически лица), но има нормалните задължения за подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->