Екатерина Михайлова Екатерина Михайлова счетоводител

Заприходяване на мотоциклет като ДМАЗдравейте,

Във фирмата, която работя ще закупуваме мотоциклет. Фирмата се занимава с услуги и мотоциклета ще се използва, за да се ходи през лятото до нашите клиенти.

Дали ще може да го заприходим като ДМА? Дали има вариант, чрез който може да ползваме ДДС?

Поздрави,Отговори

 • Здравейте,

  Един актив се признава и се отчита като дълготраен материален актив, когато:
  а) отговаря на определението за дълготраен материален актив;
  б) стойността на актива може надеждно да се изчисли;
  в) предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива. (СС № 16 - ДМА)

  Право на данъчен кредит при покупка на леки автомобили имат фирмите извършващи специфични доставки като:
  - препродажба на леки автомобили и мотоциклети;
  - транспортни, таксиметрови, охранителни и куриерски услуги;
  - отдаване под наем на МПС;
  - подготовка на водачи на МПС.
  Право на ползване на данъчен кредит имат и лицата, за които една или повече от по–горе изброените дейности е основна. (Дейността е основна, ако представлява над 50% от общата сума на всички доставки през последните 12 месеца и правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ този, за който е изпълнено изискването за основна дейност.)(чл.70, ал.2, т.1-5 ЗДДС и пар.1, т.18а от ДР на ЗДДС)

  Право на данъчен кредит е налице при наем на автомобил или мотоциклет, както и за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатация на наети активи. Право на данъчен кредит е налице и тези фирми, които ползват транспортни услуги на външни фирми. Те имат право на данъчен кредит само ако използват услугите за своята икономическа дейност. По този начин се получава данъчен кредит, както от транспортните фирми, така и от другите фирми, които ползват транспортните услуги. Право на данъчен кредит е налице и при сделките свързани с покупка на автомобили и мотоциклети, чрез оперативен лизинг, което се третира като наемане за определен период от време. (чл.70, ал.2, т.1 и т.4 от ЗДДС)

  Поздрави,

 • И още,

  Съгласно чл. 50. от ЗКПО,
  Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
  1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
  2. седемстотин лева.

  Поздрави,
 • И още,

  Съгласно чл. 50. от ЗКПО,
  Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
  1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
  2. седемстотин лева.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->