Елив Панова Елив Панова счетоводител

Мостри от страна член на ЕСЗдравейте,
Фирма, регистрирана по ЗДДС, получава безвъзмездно мостри /рекламни пана/ от доставчик от страна членка на ЕС, също регистриран по ЗДДС. За рекламните пана е издадена фактура с количества и единична цена на артикулите и съответно обща стойност на фактурата. Фактурата няма да се плаща на доставчика, като в самия документ е уточнено безплатен трансфер.

От гледна точка на ЗДДС издаваме ли протоколи за ВОП? Начисляваме ли ДДС и върху каква стойност, ако е необходимо?Отговори

 • Безвъзмездното предоставяне на стоки и услуги е данъчно събитие, което по правило е извън предметния обхват на закона. Видно от чл. 2, т. 2 - 4 от ЗДДС, същото важи и за безвъзмездните вътреобщностни придобивания на стоки. Няма да е така само ако събитието е приравнено на възмездна доставка по силата на чл. 6, ал. 3 или чл. 9, ал. 3 от ЗДДС, за която не е налице някое от изключенията, съдържащи се в ал. 4 на чл. 6 или ал. 4 на чл. 9 от ЗДДС. Но точно безвъзмездното предоставяне на мостри е сред изключенията и не е приравнено на възмездна доставка на стока (чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС).
  От казаното следва, че безвъзмездното вътреобщностно придобиване на мостри не подлежи на облагане с ДДС. В този смисъл се е произнесла и приходната администрация с писмо на НАП с изх. № 91-00-241 от 4.06.2009 г. относно правна регламентация на вътреобщностното придобиване (ВОП) по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС (т. 1.3 "Възмездност на придобиването"/II. Условия за прилагане на данъчния режим, установен за вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 1 и ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС/А) Материалноправна регламентация на вътреобщностното придобиване от писмото).
  Ето защо фактурата за мостри с нулева стойност, издадена от контрагент, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, не документира облагаемо данъчно събитие и получаването на мострите в България от държава от Общността не води до възникване на облагаемо вътреобщностно придобиване. Липсва съответно и необходимост от самоначисляване на ДДС на основание чл. 84 от ЗДДС. По силата на изменената ал. 6 на чл. 81 от {#}ППЗДДС от 01.01.2010 г. протокол по чл. 117 от закона трябва да се издава и в случаите, когато доставката е облагаема с нулева ставка, както и когато данък не следва да се начислява. Съставеният протокол не трябва да съдържа на отделен ред начислен ДДС и в него трябва да се посочи основанието за неначисляване на данъка (в случая - необлагаемо съгласно чл. 2, т. 2 от ЗДДС безвъзмездно вътреобщностно придобиване на мостри). И в този случай протоколът се отразява в дневниците за покупки и продажби и във файловете "PRODAGBI.TXT" и "POKUPKI.TXT" на издателя му, но полето, описващо стойност за данъка, се оставя празно (не се попълва) или се записва стойност нула.
  Според упоменатото по-горе писмо на НАП (т. 1.5 "Документиране на ВОП, начисляване на данъка"/III. Режим на вътреобщностно придобиване/А) Материалноправна регламентация на вътреобщностното придобиване) фактурата, издадена от търговец от друга държава членка на българския търговец по повод вътреобщностната сделка, не следва да съдържа размер на данъка и не следва да се отразява в отчетните регистри.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Благодаря за отговора!
  Притесни ме това, че фактурата е със стойност и като коментар е уточнено "безплатен трансфер".
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->