Найден Найденов Найден Найденов Потребител

Такса за битови отпадъциМоля да ми обясните какви са новите подходи и практики на Общинския съвет при определяне на таксата за битови отпадъци през 2011 година.Отговори

 • Здравейте,
  В Закона за Местните данъци и такси е дефинирано, че за таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
  1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
  2.събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
  3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;
  4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
  Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
  Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.
  Считам, че всеки Общински съвет, може да прилага индивидуални подходи и практики при определяне на таксата за битови отпадъци за съответната община, но те трябва да са съобразени с изискванията на Закона за местните данъци и такси.
  За по-конкретна информация за подходите и практиките на Общинските съвети може да се обърнете към Общинския съвет във вашата община.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->