Предприятия, Прилагащи Облекчена Форма на Финансова Отчетност

Публикувано на: 08.03.2011

Писмо от Министерството на Финансите № 93-04-37 от 24.03.2009 год.


Относно: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните Разпоредби от Закона за Счетоводството Относно Предприятия, Прилагащи Облекчена Форма На Финансова Отчетност

Главен счетоводител бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.


Предвид разнородната практика и постъпили многобройни запитвания, касаещи обхвата на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, бихме искали да ви уведомим за следното:


Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от посочените критерия в § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби (ДР) от Закона за счетоводството (ЗСч). Следователно, за да бъде предприятие, прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, достатъчно условие е за поне една от текущата (например 2009 г.) или предходната (2008 г.) година да не надвишава два от посочените в § 1, т. 15 от ДР на ЗСч критерии. В случай че това е изпълнено за поне една от посочените години, то за текущата (2009 г.) съответното предприятие няма да подлежи на независим финансов одит.Коментари

Свързани документи със ЗС

-->