Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества

Публикувано на: 09.03.2011Четвърта Директива на Съвета от 25 юли 1978 година

приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества

(78/660/ЕИО)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 54, параграф 3, буква ж) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

като има предвид, че съгласуването на националните разпоредби относно съставянето и съдържанието на годишните счетоводни отчети и на годишните доклади за дейността, методите за оценка, както и обнародването на тези документи, отнасящо се до акционерното дружество и дружеството с ограничена отговорност, са от особена важност за защитата на съдружниците и третите лица;

като има предвид, че се налага едновременно съгласуване в тези области за споменатите видове дружества, тъй като, от една страна, дейността на тези дружества често надхвърля границите на националната територия и че, от друга страна, те не предлагат на трети лица други гаранции, освен чистите си активи; като има предвид, че наред с това нуждата и неотложността на подобно съгласуване бяха признати и потвърдени в член 2, параграф 1, буква е) от Директива 68/151/ЕИО [3];

като има предвид, че освен това е нужно в Общността да бъдат установени и минимални равностойни правни изисквания за обема на финансовата информация, предоставяна на обществеността от конкурентни дружества;

като има предвид, че годишните счетоводни отчети трябва вярно и честно да представят имуществото, финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството; като има предвид, че за тази цел трябва да бъдат предвидени структури със задължителен характер за съставянето на баланса и за отчета на приходите и разходите и че трябва да бъде установено минимално съдържание на приложението към отчета и на годишния доклад за дейността; като има предвид, че за някои дружества с по-малко икономическо или социално значение трябва да бъдат предоставени дерогации;

като има предвид, че различните начини на оценяване трябва да бъдат съгласувани до нужната степен, за да се гарантира, че годишните счетоводни отчети съдържат сравнима и равностойна информация;

като има предвид, че годишните отчети на всички дружества, към които се прилага настоящата директива, трябва да бъдат публикувани в съответствие с Директива 68/151/ЕИО; като се има предвид обаче, че и в тази област могат да се предоставят някои дерогации в полза на малки и средни дружества;

като има предвид, че годишните счетоводни отчети трябва да бъдат проверявани от правоспособни лица, чиято минимална квалификация ще бъде предмет на последващо съгласуване и че от задължението за проверка могат да бъдат освободени само малките дружества;

като има предвид, че когато едно дружество участва в група, е желателно да бъдат публикувани счетоводните отчети на групата, които дават вярна и точна представа за дейността на групата като цяло; като има предвид обаче, че до влизането в сила на директива на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети се налагат дерогации от някои разпоредби на настоящата директива;

като има предвид, че за да бъдат преодолени трудностите, които произтичат от сегашното състояние на законодателствата в някои държави-членки, срокът за прилагане на отделни разпоредби на настоящата директива трябва да бъде по-дълъг от срока, поначало предвиждан в такива случаи,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Мерките за съгласуване, предвидени в настоящата директива, се прилагат към законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно следните видове дружества:

- в Германия:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- в Белгия:

la société anonymede naamloze vennootschap,la société en commandite par actionsde commanditaire vennootschap op aandelen,la société de personnes à responsabilité limitéede personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- в Дания:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

- във Франция:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- в Ирландия:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

- в Италия:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

- в Люксембург:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- в Нидерландия:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- в Обединеното кралство:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

2. До по-нататъшното съгласуване държавите-членки не са длъжни да прилагат настоящата директива към банки и други финансови институции или към застрахователни дружества.

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 2

1. Годишните счетоводни отчети се състоят от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение към отчета. Тези документи съставляват неразделно цяло.

2. Годишните счетоводни отчети се съставят разбираемо и в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

3. Годишният счетоводен отчет трябва да дава вярна и точна представа за имуществото, за финансовото състояние, както и за резултатите от дейността на дружеството.

4. Ако прилагането на разпоредбите на тази директива не е достатъчно за получаването на вярна и точна представа по смисъла на параграф 3, трябва да бъде предоставена допълнителна информация.

5. Ако в изключителни случаи прилагането на разпоредба от настоящата директива е несъвместимо със задължението по параграф 3, тази разпоредба може да се дерогира, за да се получи вярна и точна представа по смисъла на параграф 3. Подобна дерогация се посочва и обосновава в приложението към отчета, като се разяснява влиянието му върху имуществото, финансовото състояние и резултатите от дейността. Държавите-членки могат да уточнят изключителните случаи и да въведат съответните особени правила.

6. Държавите-членки могат да разрешат или да изискват посочване в годишните счетоводни отчети и на други данни наред с информацията, която трябва да бъде дадена в съответствие с настоящата директива.

РАЗДЕЛ 2

Общи разпоредби относно баланса и отчета за приходите и разходите

Член 3

Структурата на счетоводния баланс и на отчета за приходите и разходите и по-специално формата на представянето им за определена финансова година не може да се променя през различните финансови години. Отклонения от този принцип се допускат в изключителни случаи. Когато са направени такива отклонения, те се посочват и обосновават в приложението към отчета.

Член 4

1. В счетоводния баланс, както и в отчета за приходите и разходите, перата по членове 9 и 10, както и по членове от 23 до 26 се представят отделно в посочената поредност. По-подробно подразделяне на перата се допуска при условие че се спазва структурата. Нови пера могат да се добавят при условие че съдържанието им не е отразено в никой раздел, включен в структурата. Такова подразделяне или добавяне може да бъде наложено от държавите-членки.

2. Структурата, номенклатурата и терминологията на перата в баланса и в отчета за приходите и разходите, които са означени с арабски цифри, задължително се приспособяват, ако това се налага поради особения характер на предприятието. Държавите-членки могат да въведат изискване за такова приспособяване при предприятия в определен стопански отрасъл.

3. Перата в баланса и в отчета за приходите и разходите, които са означени с арабски цифри, могат да се групират, когато:

а) са незначителни по стойността си с оглед на целите на член 2, параграф 3;

б) групирането води до по-голяма яснота при условие че групираните пера са отразени поотделно в приложението към отчета. Държавите-членки могат да изискват такова групиране.

4. При всяко перо в баланса и в отчета за приходите и разходите задължително се посочва записът от съответното перо за предходната финансова година. Държавите-членки могат да предвидят, че когато тези записи не са сравними, записът за предходната финансова година се коригира. Липсата на сравнимост и всяка корекция в записите във всички случаи се посочват в приложението към отчета със съответния коментар.

5. В баланса или в отчета за приходите и разходите не се посочват перата, за които няма записи, освен ако съществува съответно перо за предходната финансова година по смисъла на параграф 4.

Член 5

1. Чрез дерогация от член 4, параграфи 1 и 2 държавите-членки могат да въведат специална структура за годишните счетоводни отчети на инвестиционните дружества и на финансовите холдингови дружества, при условие че тази особена структура дава за съответните дружества представа, равностойна на предвидената в член 2, параграф 3.

2. По смисъла на настоящата директива "инвестиционни дружества" означава само:

а) дружествата, чийто единствен предмет на дейност е влагане на средствата им в различни ценни книжа, недвижими имоти и други активи с единствената цел да бъдат разпределени инвестиционните рискове и акционерите им да се възползват от управлението на техните активи;

б) дружествата, свързани с инвестиционни дружества с постоянен капитал, ако единственият предмет на дейност на така свързаните дружества е да придобият изцяло изплатени акции, емитирани от тези инвестиционни дружества, без да се засягат разпоредбите на член 20, параграф 1, буква з) от Директива 77/91/ЕИО [4].

3. По смисъла на настоящата директива "финансови холдингови дружества" са само онези дружества, които имат за предмет на дейност единствено придобиване на участия в други дружества, управление и оценка на тези участия и извличане на печалба от тях, без те самите пряко или непряко да участват в управлението на предприятията, без да се засягат права, които финансовите холдингови дружества притежават в качеството им на акционери. Спазването на ограниченията, наложени върху дейността на тези дружества, трябва да може да бъде контролирано от административен или съдебен орган.

Член 6

Държавите-членки могат да разрешат или да изискват приспособяване на структурата на баланса и на отчета за приходите и разходите с цел отразяване на разпределението на резултатите.

Член 7

Забранява се всяко прихващане между перата от активите и пасивите, както и между перата от приходите и разходите.

РАЗДЕЛ 3

Структура на баланса

Член 8

За съставянето на баланса държавите-членки задължително предвиждат една от двете структури или двата вида структура, съдържащи се в членове 9 и 10. Ако една държава-членка предвиди и двете структури, тя може да разреши на дружествата да избират между тези две структури.

Член 9

Активи

А. Записан невнесен капитал

от който изискуем капитал

(освен ако националното законодателство не предвижда записване на изискуемия капитал в пасивите. В този случай частта от капитала, която е изискуема, но още не е внесена, се записва или като актив в група А или в група Г, II 5).

Б. Разходи за учредяване

както са определени от националното законодателство и доколкото то допуска записването им като активи. Националното законодателство може също да предвиди записване на разходите за учредяване като първо перо в раздел "Нематериални активи".

В. Дълготрайни активи

I. Нематериални активи

1. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност, ако националното законодателство допуска записването им като активи.

2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, както и аналогични права и активи, ако те са:

а) придобити възмездно и не трябва да бъдат записани в група В I 3;

б) създадени от самото предприятие, доколкото националното законодателство допуска записването им като активи.

3. Репутация, ако тя е придобита възмездно.

4. Плащания по сметка.

II. Материални активи

1. Земя и сгради.

2. Машини и съоръжения.

3. Други приспособления и движими вещи, инструменти и оборудване.

4. Плащания по сметка и материални активи в процес на изграждане.

III. Финансови активи

1. Дялове в свързани предприятия.

2. Вземания към свързани предприятия.

3. Дялови участия.

4. Вземания към предприятия, в които дружеството има дялово участие.

5. Права, имащи характер на дълготрайни активи.

6. Други заеми.

7. Собствени акции или дялове (с означение на номиналната им стойност, а ако такава липсва — счетоводната им стойност), ако националното законодателство допуска записването им в баланса.

Г. Краткотрайни активи

I. Материални запаси

1. Суровини и консумативи.

2. Продукти с незавършено производство.

3. Готова продукция и стоки за продажба.

4. Плащания по сметка.

II. Вземания

(Вземания, които стават дължими и изискуеми след повече от една година, се записват отделно за всяка група.)

1. Вземания, произтичащи от продажби и доставки на услуги.

2. Вземания към свързани предприятия.

3. Вземания към предприятия, в които дружеството има дялово участие.

4. Други вземания.

5. Записан и изискуем, но невнесен капитал (освен ако националното законодателство предвижда записване на изискуемия капитал като актив в група А).

6. Предоставени аванси и натрупани приходи (освен ако националното законодателство предвижда да бъдат отразени като актив в група Д).

III. Инвестиции

1. Дялове в свързани предприятия.

2. Собствени акции или дялове (с означение на номиналната им стойност, а ако такава липсва — счетоводната им стойност), ако националното законодателство допуска записването им в баланса.

3. Други инвестиции.

IV. Парични средства в банки и в брой

Д. Предоставени аванси и натрупани приходи

(освен ако националното законодателство предвижда записване на предоставените аванси и натрупани приходи като актив в група Г, II, 6).

Е. Загуба за финансовата година

(освен ако националното законодателство предвижда записването ѝ в група А VI в раздел "Пасиви").

Пасиви

А. Собствен капитал

I. Записан капитал

(освен ако националното законодателство предвижда в това перо да бъде записан изискуемият капитал. В този случай размерът на записания капитал и на внесения капитал се записват поотделно).

II. Премии по акции (ажио)

III. Резерви от преоценка

IV. Резерви

1. Законов резерв, ако националното законодателство изисква такъв.

2. Резерв за собствените акции или дялове, ако националното законодателство изисква такъв, без да се засяга член 22, параграф 1, буква б) от Директива 77/91/ЕИО.

3. Уставни резерви.

4. Други резерви.

V. Печалби или загуби, пренесени от предходни години

VI. Годишен резултат от дейността

(освен ако националното законодателство изисква това перо да бъде записано в група Е в раздел "Активи" или в група Д в раздел "Пасиви").

Б. Фондове

1. Фондове за пенсии и аналогични задължения.

2. Фондове за данъци.

3. Други фондове.

В. Задължения

(Задълженията, които стават дължими и изискуеми в срок до една година, и задълженията, които стават дължими и изискуеми след повече от една година, се записват поотделно за всяко перо и за общия сбор на тези пера).

1. Заеми, като конвертируемите заеми се записват отделно.

2. Задължения към кредитни институции.

3. Плащания, получени във връзка с поръчки, ако не са записани отделно като намаляване на запасите.

4. Задължения, произтичащи от покупко-продажби и предоставяне на услуги.

5. Задължения по менителници.

6. Задължения към свързани предприятия.

7. Задължения към предприятия, в които дружеството има дялово участие.

8. Други задължения, включително данъци и обществено осигуряване.

9. Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди (освен ако националното законодателство предвижда записването им в група Г в раздел "Пасиви").

Г. Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди

(освен ако националното законодателство предвижда записването им в група В 9 в раздел "Пасиви").

Д. Печалба за финансовата година

(освен ако националното законодателство предвижда записването ѝ в група А VI в раздел "Пасиви").

Член 10

А. Записан невнесен капитал

от който изискуем капитал

(освен ако националното законодателство предвижда записване на изискуемия капитал в група Л. В този случай частта от капитала, която е изискуема, но не е внесена, се записва в група А или в група Г II 5).

Б. Разходи за учредяване

както са дефинирани в националното законодателство и ако последното допуска записването им като актив. Националното законодателство може да предвиди разходите за учредяване да се записват и като първо перо в раздел "Нематериални активи".

В. Дълготрайни активи

I. Нематериални активи

1. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност, ако националното законодателство допуска записването им като активи.

2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки и аналогични права и активи, ако те:

а) са придобити възмездно и не подлежат на записване в група В I 3; или

б) са създадени от самото предприятие, ако националното законодателство допуска записването им като активи.

3. Репутация, ако тя е придобита възмездно.

4. Плащания по сметка.

II. Материални активи

1. Земя и сгради.

2. Машини и съоръжения.

3. Други приспособления и движими вещи, инструменти и оборудване.

4. Плащания по сметка и материални активи в процес на изграждане.

III. Финансови активи

1. Дялове в свързани предприятия.

2. Вземания към свързани предприятия.

3. Дялови участия.

4. Вземания към предприятия, в които дружеството има дялово участие.

5. Инвестиции в ценни книжа, държани като дълготрайни активи.

6. Други заеми.

7. Собствени акции или дялове (с означение на номиналната им стойност, а ако такава липсва — счетоводната им стойност), ако националното законодателство допуска записването им в баланса.

Г. Краткотрайни активи

I. Материални запаси

1. Суровини и консумативи.

2. Незавършено производство.

3. Готова продукция и стоки за продажба.

4. Плащания по сметка.

II. Вземания

(Вземания, които стават дължими и изискуеми след повече от една година, се записват поотделно за всяко перо.)

1. Вземания, произтичащи от покупко-продажби и предоставяне на услуги.

2. Вземания към свързани предприятия.

3. Вземания към предприятия, в които дружеството има дялово участие.

4. Други вземания.

5. Записан капитал, който е изискуем, но още не е внесен (освен ако националното законодателство предвижда записване на изискуемия капитал в група А).

6. Предоставени аванси и натрупани приходи (освен ако националното законодателство предвижда записването им в група Д).

III. Инвестиции

1. Дялове в свързани предприятия.

2. Собствени акции или дялове (с означение на номиналната им стойност, а ако такава липсва — счетоводната им стойност), ако националното законодателство допуска записването им в баланса.

3. Други инвестиции.

IV. Парични средства в банкови сметки и в брой

Д. Задължения и натрупани приходи

(освен ако националното законодателство предвижда записването им в група Г II 6).

Е. Задължения: задължения, които стават дължими и изискуеми в срок до една година

1. Заеми, като конвертируемите заеми се записват отделно.

2. Задължения към кредитни институции.

3. Плащания, получени във връзка с поръчки, доколкото не са отразени отделно като намаляване на запасите.

4. Задължения, произтичащи от покупко-продажби и предоставяне на услуги.

5. Задължения по менителници.

6. Задължения към свързани предприятия.

7. Задължения към предприятия, в които дружеството има дялово участие.

8. Други задължения, включително данъчни задължения и задължения по обществено осигуряване.

9. Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди (освен ако националното законодателство предвижда записването им в група К).

Ж. Чисти краткотрайни активи/краткосрочни пасиви (като се вземат предвид задълженията и натрупаните приходи, записани в група Д), над задълженията със срок, ненадвишаващ една година (включително натрупаните задължения и приходите за бъдещи периоди, записани в група К).

З. Общ размер на активите след приспадане на задълженията със срок, ненадвишаващ една година

И. Задължения със срок, ненадвишаващ една година

1. Заеми, като конвертируемите заеми се записват отделно.

2. Задължения към кредитни институции.

3. Плащания, получени във връзка с поръчки, ако не са записани отделно като намаляване на запасите.

4. Задължения, произтичащи от покупко-продажби и предоставяне на услуги.

5. Задължения по менителници.

6. Задължения към свързани предприятия.

7. Задължения към предприятия, в които дружеството има дялово участие.

8. Други задължения, включително данъчни задължения и задължения по обществено осигуряване.

9. Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди (освен ако националното законодателство предвижда записването им в група К).

Й. Фондове

1. Фондове за пенсии и аналогични задължения.

2. Фондове за данъци.

3. Други фондове.

К. Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди

(освен ако националното законодателство предвижда записването им в група Е 9 или група И 9, или и по двата начина).

Л. Собствен капитал

I. Записан капитал

(освен ако националното законодателство предвижда в тази група да бъде записан изискуемият капитал. В този случай размерът на записания капитал и внесения капитал се записват поотделно).

II. Премии по акции (ажио)

III. Резерви от преоценка

IV. Резерви

1. Законов резерв, доколкото националното законодателство изисква такъв.

2. Резерв за собствени акции или дялове, доколкото националното законодателство изисква такъв, без да се засяга член 22, параграф 1, буква б) от Директива 77/91/ЕИО.

3. Уставни резерви.

4. Други резерви.

V. Печалби или загуби, пренесени от предходни години

VI. Резултат за финансовата година

Член 11

Държавите-членки могат да разрешат на дружествата, които към датата на приключване на баланса не надхвърлят праговете по два от следните три показателя:

- общ баланс: 1000000 европейски разчетни единици,

- чист оборот: 2000000 европейски разчетни единици,

- среден брой на заетите лица през финансовата година: 50,

да съставят съкратени баланси, в които да записват само групите, означени с букви и с римски цифри в членове 9 и 10, като посочват отделно информацията в скоби в група Д II от раздел "Активи" и в група В от раздел "Пасиви" в член 9, и в група Г II по член 10, но вписват общата сума за всяка група.

Член 12

1. Ако към датата на приключване на баланса едно дружество е надхвърлило или вече не надхвърля праговете по два от трите показателя по член 11, това обстоятелство се отразява върху прилагането на дерогацията по същата разпоредба, само ако настъпи през две последователни финансови години.

2. Сумите в европейски разчетни единици по член 11 могат да се увеличават най-много с 10 % с оглед на превръщането в национална валута.

3. Общият баланс по член 11 се състои от активите в групи от А до Д от раздел "Активи" в структурата по член 9 или активите в групи от А до Д в структурата по член 10.

Член 13

1. Когато един актив или пасив се отнася до няколко пера в структурата, връзката му с другите пера се посочва в перото, в което е записан този актив или пасив, или в приложението към отчета, ако това е нужно за разбирането на годишния счетоводен отчет.

2. Собствените акции или дялове и акциите в свързани предприятия могат да се записват само в групите, предвидени за тази цел.

Член 14

Всички задължения, поети на основание някаква гаранция, за които не съществува задължение да бъдат записани като пасиви, се записват в края на баланса или в приложението към отчета, като задължително се прави ясно разграничение между различните видове гаранции, признати от националното законодателство. Изрично се посочват предоставените вещни обезпечения. Задължения от този вид по отношение на свързаните предприятия се отразяват отделно.

РАЗДЕЛ 4

Особени разпоредби за някои групи в баланса

Член 15

1. Записването на отделен актив като дълготраен или краткотраен зависи от предназначението му.

2. Дълготрайни са онези активи, които са предназначени за продължително използване за дейността на предприятието.

3. а) Движението по различните групи за дълготрайни активи се отразява в баланса или в приложението към отчета. За тази цел отделно се записват, от една страна, постъпленията, разпорежданията и прехвърлянията през финансовата година, а от друга страна - кумулативните корекции в стойността към датата на приключване на баланса, и измененията в корекциите в стойността от предходни финансови години, внесени през съответната финансова година, като се започва с придобивната цена или производствените разходи за всяко перо в раздел "Дълготрайни активи". Корекциите в стойността се записват в баланса като ясно приспадане от съответните пера или в приложението към отчета.

б) Ако при съставянето на първия годишен счетоводен отчет в съответствие с настоящата директива придобивната цена или производствените разходи за един дълготраен актив не могат да се определят без прекомерни разходи или забавяне, като придобивна цена или производствени разходи може да бъде възприета остатъчната стойност в началото на финансовата година. Прилагането на настоящата разпоредба задължително се посочва в приложението към отчета.

в) Когато се прилага член 33, движенията по различните групи на дълготрайните активи по настоящия параграф, буква а) се отразяват, като се започва с придобивната цена или производствените разходи, получени чрез преоценката.

4. Параграф 3, букви а) и б) се прилагат към съставянето на раздел "Разходи за учредяване".

Член 16

Правата върху недвижими имоти и други аналогични права според определенията в националното законодателство се записват в група "Земя и сгради".

Член 17

По смисъла на настоящата директива "дялово участие" означава права върху капитала на други предприятия, независимо дали са удостоверени или не с документ, които имат за цел да допринесат за дейността на дружеството чрез създаването на трайна връзка с тези предприятия. Притежаването на част от капитала на друго дружество се смята за дялово участие, ако надхвърля процент, чиято минимална граница държавите-членки могат да фиксират най-много на 20 %.

Член 18

Разходите, направени през финансовата година, но които се отнасят към следваща финансова година, заедно с всеки приход, който се отнася към съответната финансова година, но ще бъде получен едва след изтичането ѝ, се записват в група "Предоставени аванси и натрупани приходи". Ако приходът е значителен, той се посочва в приложението към отчета.

Член 19

Корекциите в стойността включват всички корекции, които имат за цел да отразят намалението в стойността на отделните активи, установено към датата на приключване на баланса, независимо от това дали намалението е окончателно.

Член 20

1. Фондовете имат за цел да покрият загуби или задължения, чийто характер е ясно определен и които към датата на приключване на баланса вероятно ще бъдат претърпени или поети, или ще бъдат претърпени или поети със сигурност, но без да е сигурен размерът или датата на възникването им.

2. Държавите-членки могат да разрешат и създаването на фондове за покриване на задължения, възникнали през съответната или предходна финансова година, чийто характер е ясно определен и които към датата на приключване на баланса вероятно ще бъдат поети или ще бъдат поети със сигурност, но без да е сигурен размерът или датата на възникването им.

3. Фондовете не могат да се използват за коригиране на стойността на активите.

Член 21

Приходите, които са получени преди датата на приключване на баланса, но се отнасят към следваща финансова година, заедно с всяко задължение, което се отнася до съответната финансова година, но ще бъде изплатено едва през следващата финансова година, се записват в група "Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди". Държавите-членки обаче могат да предвидят записване на тези задължения в група "Задължения". Ако задълженията са значителни, те се посочват в приложението към отчета.

РАЗДЕЛ 5

Структура на отчета за приходите и разходите

Член 22

При съставянето на отчета за приходите и разходите държавите-членки задължително предписват една или повече от структурите по членове от 23 до 26. Ако една държава-членка предпише повече от една структура, тя може да разреши на дружествата да избират измежду възможните структури.

Член 23

1. Чист оборот.

2. Изменение на запасите от готова продукция и на незавършеното производство.

3. Дейност, извършена от предприятието за собствени нужди и капитализирана.

4. Други приходи от дейността.

5. а) Суровини и консумативи.

б) Други външни разходи.

6. Разходи за персонала:

а) работни заплати;

б) разходи за обществено осигуряване, като разходите за пенсии се посочват отделно.

7. а) корекции в стойността на разходите за учредяване и на дълготрайните материални и нематериални активи;

б) корекции в стойността на краткотрайните активи, ако надхвърлят размера на корекциите в стойността, обичайни за съответното предприятие.

8. Други разходи за дейността.

9. Приходи от дялово участие, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

10. Приходи от други инвестиции и вземания, които съставляват част от дълготрайните активи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

11. Други приходи от лихви и аналогични приходи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

12. Корекции в стойността на финансовите активи и на инвестициите, държани като краткотрайни активи.

13. Задължения от лихви и аналогични разходи, като отнасящите се до свързани предприятия се посочват отделно.

14. Данъци върху резултата от обичайната дейност.

15. Резултат от обичайната дейност след облагането с данъци.

16. Извънредни приходи.

17. Извънредни разходи.

18. Извънреден резултат.

19. Данъци върху извънредния резултат.

20. Други данъци, невключени в предходните групи.

21. Резултат за финансовата година.

Член 24

А. Разходи

1. Намаляване на запасите от готова продукция и на незавършеното производство.

2. а) Суровини и консумативи.

б) Други външни разходи.

3. Разходи за персонала:

а) работни заплати;

б) разходи за обществено осигуряване, като разходите за пенсии се посочват отделно.

4. а) Корекции в стойността на разходите за учредяване и на дълготрайните материални и нематериални активи.

б) Корекции в стойността на краткотрайните активи, ако надхвърлят размера на корекциите, обичайни за съответното предприятие.

5. Други разходи за дейността.

6. Корекции в стойността на финансовите активи и на инвестициите, държани като краткотрайни активи.

7. Задължения от лихви и аналогични задължения, като отнасящите се до свързани предприятия се посочват отделно.

8. Данъци върху резултата от дейността.

9. Резултат от дейността след облагането с данъци.

10. Извънредни разходи.

11. Данъци върху извънредния резултат.

12. Други данъци, неотразени в предходните групи.

13. Резултат за финансовата година.

Б. Приходи

1. Чист оборот.

2. Увеличение на запасите от готова продукция и на незавършеното производство.

3. Дейност, извършена от предприятието за собствени нужди и капитализирана.

4. Други приходи от дейността.

5. Приходи от дялово участие, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

6. Приходи от други инвестиции и вземания, които съставляват част от дълготрайните активи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

7. Други приходи от лихви и аналогични приходи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

8. Резултат от дейността след данъчното облагане.

9. Извънредни приходи.

10. Резултат за финансовата година.

Член 25

1. Чист оборот.

2. Производствени разходи (включително корекции в стойността).

3. Брутна печалба или загуба.

4. Разходи за разпространение (включително корекции в стойността).

5. Общи административни разходи (включително корекции в стойността).

6. Други приходи от дейността.

7. Приходи от дялови участия, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

8. Приходи от други инвестиции и вземания, които съставляват част от дълготрайните активи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

9. Други приходи от лихви и аналогични приходи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

10. Корекции в стойността на финансовите активи и на инвестициите, държани като краткотрайни активи.

11. Задължения от лихви и аналогични задължения, като отнасящите се до свързани предприятия се посочват отделно.

12. Данъци върху резултата от дейността.

13. Резултат от дейността след облагането с данъци.

14. Извънредни приходи.

15. Извънредни разходи.

16. Извънреден резултат.

17. Данъци върху извънредния резултат.

18. Други данъци, невключени в предходните групи.

19. Резултат за финансовата година.

Член 26

А. Разходи

1. Производствени разходи (включително корекции в стойността).

2. Разходи за разпространение (включително корекции в стойността).

3. Административни разходи (включително корекции в стойността).

4. Корекции в стойността на финансовите активи и на инвестициите, държани като краткотрайни активи.

5. Задължения от лихви и аналогични задължения, като отнасящите се до свързани предприятия се посочват отделно.

6. Данъци върху резултата от дейността.

7. Резултат от дейността след данъчното облагане.

8. Извънредни разходи.

9. Данъци върху извънредния резултат.

10. Други данъци, невключени в предходните групи.

11. Резултат за финансовата година.

Б. Приходи

1. Чист оборот.

2. Други приходи от дейността.

3. Приходи от дялови участия, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

4. Приходи от други инвестиции и вземания, които съставляват част от дълготрайните активи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

5. Други приходи от лихви и аналогични приходи, като получените от свързани предприятия се посочват отделно.

6. Резултат от дейността след облагането с данъци.

7. Извънредни приходи.

8. Резултат за финансовата година.

Член 27

Държавите-членки могат да разрешат на дружества, които към датата на приключване на баланса не надхвърлят праговете по два от следните три показателя:

- общ баланс: 4 милиона европейски разчетни единици,

- чист оборот: 8 милиона европейски разчетни единици,

- среден брой на заетите лица през финансовата година: 250,

да възприемат структура, различна от предписаните в членове от 23 до 26, при спазване на следните граници:

а) в член 23: пера 1 до 5 включително могат да се групират в едно перо, наречено "Брутен резултат";

б) в член 24: пера А 1, А 2 и от Б 1 до Б 4 включително могат да се групират в едно перо, наречена "Брутни приходи" или "Брутни разходи", според случая;

в) в член 25: пера 1, 2, 3 и 6 могат да се групират в едно перо, наречено "Брутен резултат";

г) в член 26: пера А 1, Б 1 и Б 2 могат да се групират в едно перо, наречено "Брутни приходи" или "Брутни разходи", според случая.

Прилага се член 12.

РАЗДЕЛ 6

Особени разпоредби относно някои пера в отчета за приходите и разходите

Член 28

Чистият оборот включва сумите, получени от продажба на стоки и предоставяне на услуги, които са част от дейността на дружеството, след приспадане на търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други преки данъци върху оборота.

Член 29

1. Приходите и разходите, получени или извършени извън дейността на дружеството, се записват в раздели "Извънредни приходи" или "Извънредни разходи".

2. В приложението към отчета се дават пояснения за размера и характера на приходите и разходите по параграф 1, освен ако те са незначителни за оценката на резултатите. Същото правило се прилага и за приходите и разходите, които се отнасят към друга финансова година.

Член 30

Държавите-членки могат да разрешат данъците върху резултата от дейността, както и данъците върху извънредния резултат да бъдат групирани в един раздел в отчета за приходите и разходите преди раздел "Други данъци, невключени в предходните раздели". В този случай в структурата по членове от 23 до 26 се пропуска раздел "Резултат от дейността след облагането с данъци".

Когато се прилага тази дерогация, дружествата са длъжни да посочат в приложението към отчета степента, до която данъците върху резултата засягат резултата от дейността и извънредния резултат.

РАЗДЕЛ 7

Правила за оценяване

Член 31

1. Държавите-членки гарантират, че оценяването на разделите в годишния счетоводен отчет се прави в съответствие със следните общи принципи:

а) предполага се, че дружеството продължава да осъществява дейността си;

б) методите на оценяване не могат да бъдат променяни през различните финансови години;

в) 2 принципът на предпазливостта следва във всички случаи да бъде спазван, и по-специално:

аа) могат да се включват само печалби, реализирани към датата на приключване на баланса;

бб) вземат се предвид всички предвидими рискове и предполагаеми загуби, възникнали в течение на съответната или предходна финансова година, дори и ако тези рискове или загуби са станали известни едва през периода между датата на приключване на баланса и датата на съставянето му;

вв) вземат се предвид всички амортизации, независимо от това дали резултатът в края на финансовата година е печалба или загуба;

г) вземат се предвид приходите и разходите, отнасящи се до финансовата година, независимо от датата на заплащане или инкасиране на тези приходи или разходи;

д) перата на разделите по активи и пасиви се оценяват поотделно;

е) началният баланс за всяка финансова година трябва да съответства на баланса, с който е приключена предходната финансова година.

2. Отклонения от тези общи принципи са допустими само в изключителни случаи. Всяко отклонение се посочва и обосновава в приложението към отчета заедно с оценка на влиянието му върху имуществото, финансовото състояние и резултата от дейността.

Член 32

Оценяването на разделите в годишния счетоводен отчет се прави в съответствие с разпоредбите на членове от 34 до 42, които се основават върху принципа на придобивната цена или производствените разходи.

Член 33

1. Държавите-членки могат да заявят пред Комисията, че си запазват възможността, чрез дерогация от член 32 и до извършването на по-нататъшно съгласуване, да разрешават или изискват от всички дружества или от някои видове дружества:

а) оценка на основата на възстановителната стойност — за материалните дълготрайни активи с ограничен срок на използуване и за материалните запаси;

б) оценка на разделите, фигуриращи в годишния счетоводен отчет, включително собствения капитал, на основата на други методи, различни от посочения в буква а), предназначени за отчитане на инфлацията;

в) преоценка за материалните дълготрайни активи, както и за финансовите дълготрайни активи.

Когато националните законодателства предвиждат методи на оценка, посочени в букви а), б) и в), те следва да определят тяхното съдържание, граници и условията за прилагането им.

Прилагането на такъв метод се подчертава в приложението към отчета, с посочване на съответните раздели в баланса и в отчета за приходите и разходите, както и на метода, приет за изчисляване на записаните стойности.

2. а) Когато се прилага параграф 1, размерът на разликите между оценката, направена на основата на използвания метод и оценката, направена според общото правило на член 32, се отнася към пасивите в раздел "Резерви от преоценка". Третирането на този раздел за целите на данъчното облагане се пояснява в баланса или в приложението към отчета.

С оглед прилагането на параграф 1, последна алинея, дружествата между другото публикуват в приложението към отчета таблица, която показва всяка промяна на резерва през финансовата година:

- размера на резерва от преоценка в началото на финансовата година,

- разликите от преоценка, прехвърлени в резерва от преоценка през финансовата година,

- сумите, които са капитализирани или прехвърлени по друг начин от резерва от преоценка през финансовата година, като се посочва характерът на всяко прехвърляне,

- размера на резерва от преоценка в края на финансовата година.

б) Резервът от преоценка по всяко време може да бъде капитализиран изцяло или частично.

в) Резервът от преоценка се намалява, когато прехвърлените в него суми вече не са необходими за прилагането на използвания метод на оценяване и постигането на неговите цели.

Държавите-членки могат да въведат правила за използването на резерва за преоценка, при условие че прехвърляне от този резерв към отчета за приходите и разходите се извършва само ако прехвърлените суми са записани като разходи в този отчет или отразяват действително настъпило увеличение на стойността. Тези суми се посочват отделно в отчета за приходите и разходите. Прякото или непряко разпределяне на каквато и да е част от резерва се допуска само ако тя представлява действително реализирана печалба.

г) Резервът от преоценка не може да бъде намаляван, освен в случаите по букви б) и в).

3. Корекциите в стойността се изчисляват всяка година на основата на стойността, приета за съответната финансова година. Чрез дерогация от членове 4 и 22 държавите-членки могат за разрешат или да изискват в съответните пера в структурата по членове от 23 до 26 да бъде отразен само размерът на корекцията в стойността, получен чрез прилагане на общото правило на член 32, а разликата, получена чрез метода на оценяване по настоящия член, да бъде отразена отделно. Членове от 34 до 42 се прилагат по аналогия.

4. Когато се прилага параграф 1, в баланса или в приложението към отчета се посочва следната информация поотделно за всеки раздел в баланса, в съответствие със структурата по членове 9 и 10, с изключение на материалните запаси:

а) или стойността на оценката, извършена в съответствие с общото правило на член 32, и кумулативния размер на корекциите в стойността, така както са представени към датата на приключване на баланса;

б) или стойността към датата на приключване на баланса на разликата между оценката, извършена в съответствие с настоящия член, и тази в резултат на прилагането на член 32 и при нужда кумулативният размер на допълнителните корекции в стойността.

5. Без да се засяга действието на член 52, Съветът, по предложение на Комисията и в срок от седем години от нотифицирането на настоящата директива, проучва и при нужда изменя настоящия член с оглед икономическото и валутното развитие в Общността.

Член 34

1. а) Ако националното законодателство допуска включване на разходите за учредяване в раздел "Активи", тези разходи се отписват след максимален срок от пет години.

б) До пълното отписване на разходите за учредяване не може да се извършва разпределение на печалбата, освен ако стойността на резервите и пренесената печалба е най-малко равна на стойността на неотписаните разходи.

2. Перата, записани в раздел "Разходи за учредяване", се разясняват в приложението към отчета.

Член 35

1. а) Дълготрайните активи се оценяват по придобивна цена или по производствени разходи, без да се засяга действието на букви б) и в) по-долу.

б) Придобивната цена или производствените разходи на дълготрайните активи с ограничен срок на използване се намаляват с корекции в стойността, изчислени така че да позволяват систематичното отписване на тези активи през целия срок на използуване.

в) аа) Стойността на финансовите дълготрайни активи може да се коригира, така че те да бъдат оценени на по-ниска стойност, с която ще бъдат записани на датата на приключване на баланса.

бб) Стойността на финансовите активи се коригира независимо от това дали срокът им на използване е ограничен, така че те да бъдат оценени на по-ниската стойност, с която ще бъдат записани на датата на приключване на баланса, ако се очаква трайно намаляване на стойността им.

вв) Корекциите в стойността, посочени в букви аа) и бб) се отнасят в разход в отчета за приходите и разходите и се посочват отделно в приложението към отчета, ако не са записани отделно в отчета за приходите и разходите.

гг) Оценяването на по-ниската стойност по букви аа) и бб) не може да продължи след отпадането на причините за внасяне на корекции в стойността.

г) Ако стойността на дълготрайните активи се коригира по изключение само за данъчни цели, размерът на корекциите се посочва и обосновава в приложението към отчета.

2. Придобивната цена се изчислява, като към заплатената цена се добавят акцесорните разходи.

3. а) Производствените разходи се изчисляват, като към придобивната цена на суровините и консумативите се прибавят разходите, които пряко се отнасят до съответния продукт.

б) Една приемлива част от разходите, непряко свързани със съответния продукт, може да бъде включена в производствените разходи, ако тази част се отнася към периода на производството.

4. Лихвите върху заемния капитал за финансиране на производство на дълготрайни активи могат да бъдат включени в производствените разходи, ако се отнасят до периода на производството. В този случай вписването им в раздел "Активи" се посочва в приложението към отчета.

Член 36

Чрез дерогация от член 35, параграф 1, буква в), вв) държавите-членки могат да разрешат на инвестиционните дружества по смисъла на член 5, параграф 2 да прихващат корекциите в стойността на инвестициите със собствения си капитал. В баланса тези суми се записват отделно в раздел "Пасиви".

Член 37

1. Член 34 се прилага към раздел "Разходи за научно-изследователска и развойна дейност". В изключителни случаи обаче държавите-членки могат да разрешат дерогация от член 34, параграф 1, буква а). В този случай те могат да предвидят и дерогация от член 34, параграф 1, буква б). Дерогацията се посочва и обосновава в приложението към отчета.

2. Член 34, параграф 1, буква а) се прилага към раздел "Репутация". Държавите-членки могат обаче да разрешат на дружествата систематично да отписват своята репутация в продължение на ограничен срок, по-дълъг от пет години, при условие че този срок не надхвърля срока на използване на актива и е посочен и обоснован в приложението към отчета.

Член 38

Материалните дълготрайни активи, суровините и консумативите, които постоянно се подновяват и чиято обща стойност има второстепенно значение за предприятието могат да бъдат записани в раздел "Активи" с неизменно количество и стойност, ако количеството, стойността и съставът им не се променят съществено.

Член 39

1. а) Краткотрайните активи се оценяват по придобивна цена или по производствени разходи, без да се засяга действието на букви б) и в) по-долу.

б) Стойността на краткотрайните активи се коригира с цел те да бъдат отразени така че да бъдат записани с по-ниска пазарна стойност, а при особени обстоятелства — с друга, по-ниска стойност към датата на приключване на баланса.

в) Държавите-членки могат да разрешат коригиране на стойността по изключение, когато то е нужно, на основата на разумна търговска преценка и ако оценката на тези активи няма да претърпи промяна в близко бъдеще поради колебания в стойността. Размерът на корекциите в стойността се посочва отделно в отчета за приходите и разходите или в приложението към отчета.

г) Оценяването с по-ниската стойност по букви б) и в) не може да продължи след отпадане на причините за внасяне на корекции.

д) Ако стойността на краткотрайните активи се коригира по изключение само за данъчни цели, размерът на корекциите се посочва и обосновава в приложението към отчета.

2. Прилагат се определенията за придобивна цена или за производствени разходи по член 35, параграфи 2 и 3. Държавите-членки могат да приложат и член 35, параграф 4. Разходите за разпространение не могат да се включват в производствените разходи.

Член 40

1. Държавите-членки могат да разрешат придобивната цена или производствените разходи на запасите от стоки от една и съща категория и на всички заместими вещи, включително инвестициите, да бъде изчислявана на основата на средно претеглени цени по метода "first in — first out" (метод "FIFO"), метода "last in — first out" (метод "LIFO"), или друг подобен метод.

2. Ако след прилагане на методите на изчисление по параграф 1 към датата на приключване на баланса записаната в него стойност се различава съществено от последната известна пазарна стойност преди същата дата, разликата се посочва общо по категории в приложението към отчета.

Член 41

1. Ако сумата за възстановяване по задължения надвишава полученото, разликата може да се запише като актив. Тази разлика се отразява отделно в баланса или в приложението към отчета.

2. Разликата се отписва на приемливи части всяка година и трябва да бъде напълно отписана най-късно към момента на възстановяване сумата по задължението.

Член 42

Размерът на фондовете не може да надвишава размера на необходимите суми.

Фондовете, които в баланса се записват в раздел "Други фондове", се посочват в приложението към отчета, ако са значителни.

РАЗДЕЛ 8

Съдържание на приложението към годишния счетоводен отчет

Член 43

1. Наред с информацията, която се изисква от други разпоредби на настоящата директива, приложението към отчета трябва да съдържа най-малко информация за:

1) методите на оценяване на отделните пера в годишния счетоводен отчет и методите на изчисляване на корекциите в стойността. За перата, които са включени в годишния счетоводен отчет и са изразени или първоначално са били изразени в чуждестранна валута, се посочва основата за превръщането им в местна валута;

2) наименованието и седалището на всяко предприятие, в което самото дружество или лице, което действа от свое име, но за сметка на дружеството, притежава най-малко част от капитала, чиято минимална граница държавите-членки не могат да фиксират на повече от 20 %, като се записват частта от притежавания капитал, размерът на собствения капитал и резултатът на съответното предприятие за последната финансова година, за която е приет годишен счетоводен отчет. Тази информация може да се пропусне, когато е незначителна, с оглед на целите на член 2, параграф 3. Информацията за соб ствения капитал и за резултата от дейността също може да се пропусне, ако съответното предприятие не обнародва баланса си и дружеството притежава пряко или непряко по-малко от 50 % от капитала на това предприятие;

3) брой и номинална стойност, а при липсата на такава — счетоводна стойност на акциите, записани през финансовата година в рамките на записания капитал, без да се засяга действието на член 2, параграф 1, буква д) на Директива 68/151/ЕИО или на член 2, буква в) от Директива 77/91/ЕИО по отношение размера на този капитал;

4) когато съществуват повече от един клас акции — брой и номинална стойност, а ако такава не съществува — счетоводна стойност на акциите от всеки клас;

5) наличието на привилегировани дялове, конвертируеми облигации или аналогични ценни книжа или права, с означение на техния брой и правата, свързани с тях;

6) размер на задълженията на дружеството, които стават дължими и изискуеми след повече от пет години, както и размер на всички задължения на дружеството, за които то е предоставило вещно обезпечение, с означение на характера и формата на тези задължения. Тази информация се посочва отделно за задълженията от всяко перо, в съответствие със структурата по членове 9 и 10;

7) общ размер на всички финансови задължения, които не са включени в баланса, доколкото тази информация допринася за оценката на финансовото състояние. Задълженията, свързани с пенсии, и задълженията към свързани предприятия, се посочват отделно;

8) разпределение на чистия оборот по смисъла на член 28 по категории дейност и по географски пазари, ако тези категории и пазари съществено се различават помежду си с оглед организацията на продажба на стоките и предоставянето на услугите в дейността на дружеството;

9) среден брой на заетите лица през финансовата година, разпределени по категории, и разходите за персонал за финансовата година, разпределени в съответствие с член 23, параграф 6, ако тези разходи не са посочени отделно в отчета за приходите и разходите;

10) степен, до която изчисляването на резултата за финансовата година е повлияно от оценяването на разделите, което чрез дерогация от принципите на член 31 и членове от 34 до 42 е извършено през съответната или предходна финансова година, с цел получаване на данъчни облекчения. Когато тази оценка има съществено значение за бъдещите данъчни задължения, трябва да се посочат подробности;

11) разлика между данъците, начислени за съответната или за предходна финансова година, и размер на дължимия данък за тези години, при условие че тази разлика има значение за бъдещото данъчно облагане. Тази сума може да бъде посочена и като кумулативна сума в отделно перо в подходящ раздел на баланса;

12) размер на възнагражденията, изплатени през финансовата година на членовете на ръководните, управителните и надзорните органи във връзка с функциите им, и всички задължения, възникнали или поети по отношение на пенсиите на бивши членове на тези органи, като се посочва общата сума за всяка категория;

13) размер на авансите и на кредитите, предоставени на членовете на ръководните, управителните и надзорните органи, като се посочват лихвите, основните условия и върнатите суми, както и задълженията, поети в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, с посочване на общата сума за всяка категория.

2. До извършването на по-нататъшно съгласуване държавите-членки не са длъжни да прилагат параграф 1, точка 2 към финансовите холдинги по смисъла на член 5, параграф 3.

Член 44

Държавите-членки могат да разрешат на дружествата по член 11 да съставят съкратени приложения към отчета, без информацията по член 43, параграф 1, точки от 5 до 12. Приложенията обаче трябва да съдържат данните по член 43, параграф 1, точка 6 като обща сума за всички включени раздели.

Прилага се член 12.

Член 45

1. Държавите-членки могат да разрешат посочването на данни по член 43, параграф 1, точка 2:

а) да се извърши във вид на изявление, представено в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 68/151/ЕИО. Това обстоятелство се посочва в приложението към отчета;

б) да се пропусне, ако поради естеството си то сериозно би навредило на някое от предприятията, към които се прилагат член 43, параграфи 1 и 2. Държавите-членки могат да поставят пропускането в зависимост от предварително разрешение на административен или съдебен орган. Всяко пропускане се посочва в приложението към отчета.

2. Параграф 1, буква б) се прилага и към информацията по член 43, параграф 1, точка 8.

Държавите-членки могат да разрешат на дружествата по член 27 да пропуснат посочването на данни по член 43, параграф 1, точка 8. Прилага се член 12.

РАЗДЕЛ 9

Съдържание на годишния доклад за дейността

Член 46

1. Годишният доклад трябва точно да представя най-малко развитието на дейността на дружеството и неговото състояние.

2. Докладът съдържа и информация за:

а) всички важни събития, настъпили след приключването на финансовата година;

б) вероятното бъдещо развитие на дружеството;

в) научно-изследователската и развойната дейност;

г) информация за придобиването на собствени акции по член 22, параграф 2 от Директива 77/91/ЕИО.

РАЗДЕЛ 10

Публикуване

Член 47

1. Надлежно одобреният годишен счетоводен отчет и годишен доклад за дейността заедно със становището на лицето, натоварено с проверката на отчета, се публикуват според законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО.

Законодателството на една държава-членка може да допуска годишният доклад да не се публикува според предвиденото по-горе. В този случай той се предоставя на разположение на обществеността в седалището на дружеството в съответната държава-членка. Трябва да съществува възможност при поискване да бъде получаван безплатен пълен или частичен препис от този доклад.

2. Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да разрешат на дружествата по член 11 да публикуват:

а) съкратени баланси, в които са включени само разделите, означени с букви и римски цифри по членове 9 и 10, като информацията в скоби в група Д II от раздел "Активи" и в група В от раздел "Пасиви" по член 9, и в група Г II по член 10 се посочва отделно, но като обща сума за всички включени групи; и

б) съкратено приложение към отчета без данните по член 43, параграф 1, точки от 5 до 12. Приложението обаче трябва да съдържа данните по член 43, параграф 1, точка 6 като обща сума за всички включени групи.

Прилага се член 12.

Наред с това държавите-членки могат да обнародват тези дружества от задължението да публикуват своите отчети за приходите и разходите и годишните си доклади, както и доклада на лицата, натоварени с проверката на счетоводните отчети.

3. Държавите-членки могат да разрешат на дружествата по член 27 да публикуват:

а) съкратени баланси, в които са включени само групите, означени с букви и римски цифри по членове 9 и 10, като в баланса или в приложението към отчета отделно се записват следните групи:

- В I 3, В II 1, 2, 3 и 4, В III 1, 2, 3, 4 и 7, Г II 2, 3 и 6 и Г III 1 и 2 от раздел "Активи", както и В 1, 2, 6, 7 и 9 от раздел "Пасиви" по член 9,

- В I 3, В II 1, 2, 3 и 4, В III 1, 2, 3, 4 и 7, Г II 2, 3 и 6, Г III 1 и 2, Е 1, 2, 6, 7 и 9, както и по група и 1, 2, 6, 7 и 9 по член 10,

- информацията в скоби в група Г II от раздел "Активи" и група В от раздел "Пасиви" по член 9, като обща сума за всички включени групи, както и поотделно за група Г II 2 и 3 от раздел "Активи" и В 1, 2, 6, 7 и 9 от раздел "Пасиви",

- информацията в скоби в група Г II по член 10 като обща сума за всички включени групи и поотделно за група Г II 2 и 3;

б) съкратени приложения към отчета без данните по член 43, параграф 1, точки 5, 6, 8, 10 и 11. Приложенията обаче трябва да съдържат данните по член 43, параграф 1, точка 6 като обща сума за всички включени пера.

Настоящият параграф не засяга действието на параграф 1 по отношение на отчета за приходите и разходите, годишния доклад и доклада на лицето, натоварено с проверката на отчета.

Прилага се член 12.

Член 48

Ако годишният счетоводен отчет и годишният доклад за дейността се публикуват изцяло, те трябва да бъдат възпроизведени във вида и с текста, на основата на които лицето, натоварено с проверката на заключението, е съставило доклада си. Те трябва да бъдат придружени от пълния текст на заключението, с което се одобрява отчетът. Ако лицето, натоварено с проверката на отчета, е изразило резерви или откаже да одобри отчета, това обстоятелство се посочва и обосновава.

Член 49

Ако годишният счетоводен отчет не се публикува изцяло, в обнародвания вариант задължително се посочва, че той е съкратен, и се дава информация за регистъра, в който отчетът е представен в съответствие с член 47, параграф 1. Ако отчетът все още не е представен, този факт трябва да бъде посочен. Докладът на лицето, натоварено с проверката на отчета, не може да придружава тази публикация, но задължително се посочва дали този доклад съдържа резерви, респективно дали е отказано да бъде съставен.

Член 50

Заедно с годишния счетоводен отчет и по аналогичен начин се публикуват:

- предложението за разпределение на печалбата или третиране на загубата,

- разпределението на печалбата или третирането на загубата,

когато тези групи не са включени в годишния счетоводен отчет.

РАЗДЕЛ 11

Проверка на годишния счетоводен отчет

Член 51

1. а) Годишните счетоводни отчети на дружествата задължително се проверяват от едно или повече лица, които имат правоспособност според националното законодателство да проверяват счетоводни отчети.

б) Лицето или лицата, натоварени с проверката на отчета, трябва също да проверят дали годишният доклад за дейността съответства на годишния счетоводен отчет за същата финансова година.

2. Държавите-членки могат да освободят дружествата по член 11 от задължението по параграф 1.

Прилага се член 12.

3. Ако бъде извършено освобождаване по параграф 2, държавите-членки са длъжни да въведат в законодателството си подходящи санкции за случаите, в които годишният счетоводен отчет или годишният доклад за дейността не е съставен в съответствие с изискванията на настоящата директива.

РАЗДЕЛ 12

Заключителни разпоредби

Член 52

1. Към Комисията се създава Комитет за връзка със следните функции:

а) без да се засяга действието на разпоредбите на членове 169 и 170 от Договора, да улеснява хармонизираното прилагане на настоящата директива чрез редовни заседания, посветени по-специално на практическите проблеми при прилагането ѝ;

б) при нужда да консултира Комисията във връзка с изменянето и допълването на настоящата директива.

2. Комитетът за връзка се състои от представители на държавите-членки и на Комисията. Председателството се осъществява от представителя на Комисията. Административното обслужване се осигурява от Комисията.

3. Комитетът се свиква от председателя по негова инициатива или по искане на един от членовете му.

Член 53

1. По смисъла на настоящата директива "Европейска разчетна единица" е единицата, определена в Решение 3289/75/ЕОВС на Комисията от 18 декември 1975 г [5]. Първоначалната равностойност в национална валута се изчислява по курса в деня на приемане на настоящата директива.

2. На всеки пет години Съветът по предложение на Комисията проучва и при нужда променя сумите, изразени в европейски разчетни единици в настоящата директива, с оглед тенденциите в икономическата и валутната сфера в Общността.

Член 54

Настоящата директива не засяга действието на законодателството на държавите-членки, което изисква годишните счетоводни отчети на дружества извън тяхната юрисдикция да бъдат представяни в регистъра, където са вписани клоновете на тези дружества.

Член 55

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в двегодишен срок от нотифицирането ѝ. Те незабавно информират Комисията за това.

2. Държавите-членки могат да предвидят, че разпоредбите на параграф 1 ще започнат да се прилагат 18 месеца след края на предвидения двегодишен срок.

Срокът от 18 месеца може да се замени със срок от пет години:

а) за нерегистрираните дружества в Обединеното кралство и Ирландия;

б) с оглед прилагането на членове 9 и 10 и членове от 23 до 26 относно структурата на баланса и на отчета за приходите и разходите, ако една държава-членка е въвела друга структура за тези документи не повече от три години преди обявяването на настоящата директива;

в) с оглед прилагането на настоящата директива към изчисляването и записването в баланса на амортизацията на активи по член 9, група В II 2 и 3 и член10, група В II 2 и 3;

г) с оглед прилагането на член 47, параграф 1 от настоящата директива към дружествата, които вече имат задължение за публикуване по член 2, параграф 1, буква е) от Директива 68/151/ЕИО. В този случай член 47, параграф 1, втора алинея от настоящата директива се прилага към годишните счетоводни отчети и към доклада на лицето, натоварено с проверката на отчета;

д) с оглед прилагането на член 51, параграф 1 от настоящата директива.

Наред с това срокът от 18 месеца може да бъде увеличен на 8 години за дружествата, които имат основен предмет на дейност корабоплаване и са учредени преди влизането в сила на разпоредбите по параграф 1.

3. Държавите-членки осигуряват съобщаването на Комисията на текстовете на основните разпоредби на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 56

Задължението в годишните счетоводни отчети да бъдат включени групите по членове 9 и 10, и по членове от 23 до 26, които се отнасят до свързани предприятия, и задължението да се предоставя информация за тези предприятия в съответствие с член 13, параграф 2, член 14 или член 43, параграф 1, точка 7, влизат в сила едновременно с влизането в сила на Директивата на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети.

Член 57

1. До влизането в сила на Директивата на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети и без да се засягат разпоредбите на Директиви 68/151/ЕИО и 77/91/ЕИО, държавите-членки не са длъжни да прилагат към зависимите дружества от група, регулирана от националното им законодателство, разпоредбите на настоящата директива относно съдържанието, проверката и публикуването на годишните счетоводни отчети на тези зависими дружества, ако са спазени следните условия:

а) към господстващото дружество трябва да се прилага законодателството на държава-членка;

б) всички акционери или съдружници на зависимото дружество трябва да са изразили съгласието си с освобождаването от това задължение. Тази декларация се прави за всяка финансова година;

в) господстващото дружество трябва да е заявило, че гарантира задълженията, поети от зависимото дружество;

г) зависимото дружество трябва да публикува декларациите по букви б) и в) в съответствие с член 47, параграф 1, първа алинея;

д) годишният счетоводен отчет на зависимото дружество трябва да бъде консолидиран с годишния счетоводен отчет на групата;

е) освобождаването от задължението за съставяне, проверка и публикуване на годишния счетоводен отчет на зависимото дружество се разкрива в приложението към годишния счетоводен отчет на групата.

2. Към годишния счетоводен отчет на групата се прилагат членове 47 и 51.

3. Доколкото е възможно, към годишния счетоводен отчет на групата се прилагат членове от 2 до 46.

Член 58

1. До влизането в сила на Директивата на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети и без да се засяга действието на Директива 77/91/ЕИО, държавите-членки не са длъжни да прилагат към господстващите дружества в групите, регулирани от националното им законодателство, разпоредбите на настоящата директива относно проверката и публикуването на отчетите за приходите и разходите на тези господствуващи дружества, ако са спазени следните условия:

а) освобождаването трябва да бъде публикувано от господстващото дружество в съответствие с член 47, параграф 1;

б) годишният счетоводен отчет на господстващото дружество трябва да бъде консолидиран с годишния счетоводен отчет на групата;

в) освобождаването от задължението за проверка и публикуване на отчета за приходите и разходите на господстващото дружество се посочва в приложението към годишния счетоводен отчет на групата;

г) резултатът от дейността на господстващото дружество, определен според принципите на настоящата директива, се записва в баланса на същото дружество.

2. Към годишния счетоводен отчет на групата се прилагат членове 47 и 51.

3. Доколкото е възможно, към годишния счетоводен отчет на групата се прилагат членове от 2 до 46.

Член 59

До извършването на по-нататъшно съгласуване държавите-членки могат да разрешат оценката на участията в свързани предприятия по метода "equity", ако са спазени следните условия:

а) използването на този метод на оценяване трябва да бъде отразено в приложението към отчета на дружеството, което притежава такова участие;

б) разликата към момента на придобиване между придобивната цена на участията и представляваната от тях част от капитала, включително резервите на дъщерното дружество, резултатът и пренесената печалба и загуба, се записват отделно в баланса или в приложението към отчета на дружеството, което притежава тези участия;

в) придобивната цена на участията се увеличава или намалява в баланса на дружеството, което ги притежава, с печалбата или загубата, реализирана от свързаното предприятие, съразмерно на притежаваната част от капитала;

г) сумите по буква в) се записват всяка година като отделно перо в подходящ раздел на отчета за приходите и разходите на дружеството, което притежава такива участия;

д) когато свързаното предприятие разпределя дивиденти на дружество, което притежава такива участия, тяхната счетоводна стойност съответно се намалява;

е) ако сумите, записани в отчета за приходите и разходите в съответствие с буква г), надвишават размера на дивидентите, които вече са получени или чието изплащане може да се претендира, разликите се отнасят в резерв, който не подлежи на разпределяне между акционерите.

Член 60

До извършването на по-нататъшно съгласуване държавите-членки могат да предвидят, че инвестиците, в които инвестиционните дружества по смисъла на член 5, параграф 2 са вложили средствата си, ще бъдат оценявани по пазарната им стойност.

В този случай държавите-членки могат да освободят инвестиционните дружества с променлив капитал от задължението да отразяват отделно корекциите в стойността по член 36.

Член 61

До влизането в сила на Директивата на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети държавите-членки не са длъжни да прилагат към господстващите дружества на групи, регулирани от националното им законодателство, разпоредбите на член 43, параграф 1, точка 2 за размера на собствения капитал и резултата от дейността на съответните предприятия, ако годишните счетоводни отчети на тези предприятия са консолидирани с годишния счетоводен отчет на групата или участието в тези предприятия е оценено по метода "equity".

Член 62

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 25 юли 1978 година.

За Съвета

Председател

K. Von DohnanyiКоментари

Свързани документи със ЗС

-->