Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Изисквания за оповестяване за средни дружества и изготвяне на консолидирани счетоводни отчети

Публикувано на: 09.03.2011Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

от 18 юни 2009 година

за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети

(текст от значение за ЕИП)


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [1],

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора [2],

като имат предвид че:

(1) В заключенията на Председателството Европейският съвет от 8 и 9 март 2007 г. подчерта, че намаляването на административната тежест е важно за стимулиране на икономиката на Европа, особено с оглед на ползите, които то може да донесе на малките и средни предприятия. Съветът подчерта, че е необходимо голямо съвместно усилие от страна както на Европейския съюз, така и на държавите-членки за намаляване на административната тежест.

(2) Счетоводството и одитът са области, за които се установи, че административната тежест за дружествата в Общността може да бъде намалена.

(3) Съобщението на Комисията от 10 юли 2007 г. относно опростена бизнес среда за дружества в областите на дружественото право, счетоводството и одита установи, че са необходими изменения на Четвъртата директива на Съвета 78/660/ЕИО от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества [3] и Седмата директива на Съвета 83/349/ЕИО от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети [4]. Специално внимание е обърнато на по-нататъшното облекчаване на отчетната тежест, наложена на малките и средните по размер дружества.

(4) В миналото бяха извършени известен брой промени, с цел да се даде възможност на дружествата, попадащи в приложното поле на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО да използват счетоводни методи в съответствие с международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти [5] дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар на която и да е държава-членка, трябва да подготвят техните консолидирани отчети в съответствие с МСФО, и като следствие са освободени от повече от изискванията, установени в директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО. Тези директиви, обаче, все още формират основата на счетоводството за малки и средни по размер дружества в Общността.

(5) Малките и средни по размер дружества често са предмет на същите правила като по-големите, но техните специфични счетоводни потребности рядко са били оценявани. В частност увеличаващият се брой от изисквания за оповестяване поражда безпокойство за такива дружества. Обширните правила за отчетността създават финансова тежест и могат да възпрепятстват ефективното използване на капитал за продуктивни цели.

(6) Прилагането на Регламент (ЕО) № 1606/2002 също така подчерта необходимостта от изясняване на връзката между счетоводните стандарти, изисквани от Директива 83/349/ЕИО и МСФО.

(7) Когато разходите за учредяване могат да се разглеждат като активи в баланса, член 34, параграф 2 от Директива 78/660/ЕИО изисква тези разходи да бъдат обяснени в бележките към отчетите. Малките дружества могат да бъдат освободени от това изискване за оповестяване съгласно член 44, параграф 2 от същата директива. С цел да се намали ненужната административна тежест, следва също да бъде възможно освобождаването на средни по размер дружества от тези задължения за оповестяване.

(8) Директива 83/349/ЕИО изисква предприятието майка да подготви консолидирани отчети, дори ако само едно от дъщерните предприятия или всички от тях са с незначителен характер за целите на член 16, параграф 3 от тази директива. Вследствие на това тези предприятия попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1606/2002 и следователно трябва да подготвят техните консолидирани финансови отчети в съответствие с МСФО. Това изискване се счита за обременително в случаите, когато предприятието майка има само дъщерни предприятия с незначителен характер. Следователно предприятието майка следва да бъде освободено от задължението за съставяне на консолидирани счетоводни отчети и консолидиран годишен отчет, ако то има само предприятия дружества с незначителен характер, когато са разглеждани индивидуално и като цяло. Въпреки че това законово задължение следва да бъде премахнато, предприятието майка следва да продължи да може да съставя консолидирани счетоводни отчети и консолидиран годишен отчет по своя инициатива.

(9) Доколкото целта на настоящата директива, а именно намаляване на административната тежест, свързана със задълженията за оповестяване на средните по размер дружества в рамките на Общността, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради обхвата и последиците на действието, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(10) Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(11) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество [6], държавите-членки се насърчават да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, таблици, които доколкото е възможно илюстрират съответствието между тази директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние,


ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменение на Директива 78/660/ЕИО

В член 45, параграф 2 от Директива 78/660/ЕИО първото изречение на втората алинея се заменя със следното:

"Държавите-членки могат да разрешат на дружествата по член 27 да пропуснат оповестяването на информацията по член 34, параграф 2 и член 43, параграф 1, точка 8."

Член 2

Изменение на Директива 83/349/ЕИО

В член 13 от Директива 83/349/ЕИО се създава следният параграф:

"2а. Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 2 и членове 5 и 6, всяко предприятие майка, уреждано от националното право на държавата-членка, което има само дъщерни предприятия, които са с незначителен характер за целите на член 16, параграф 3, разглеждани едновременно индивидуално и като цяло, се освобождава от задължението, наложено в член 1, параграф 1."

Член 3

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 януари 2011 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. Pöttering

За Съвета

Председател

Š. FüleКоментари

Свързани документи със ЗС

-->