Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Новият 132а от ЗДДСБихте ли коментирали член 132а от ЗДДС и в частност, ако се онаследи предприятие по член 60 от ТЗ - член 132 задължава регистрация в 14-дневен срок от вписването в ТР при придобиване на стоки и услуги по член 10 от ЗДДС, а новият член 132а говори за право на регистрация. Тоест правилата на чл. 132 не се прилагат вече за починали еднолични търговци?Отговори

 • Здравейте,

  Отбелязвам, че в Търговски закон е създадена възможност за наследниците, които поемат предприятието на ЕТ, да запазят и неговата фирма. Тази разпоредба позволява на наследниците да продължат търговската дейност на наследодателя си като добавят към фирмата името на новия собственик. Носител на правата и задълженията във връзка с търговската дейност на починалото лице става наследникът, който поеме предприятието. За наследниците са от значение правилата на ЗДДС, особено при дерегистрация поради смърт на физическо лице - едноличен търговец. В разпоредбите на закона, свързани с наследяването има промени, в сила от 01.01.2017 г.

  Съгласно ЗДДС когато данъчно задължено по закона лице получи стоките или услугите по наследство, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

  От 01.01.2017г. се даде Възможност за регистрация при наследяване. Създаде се чл. 132а, озаглавен "Регистрация при наследяване", съгласно който при смърт на регистрирано по този закон физическо лице - едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация лицето да има право да се регистрира по този закон. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от приемане на наследството съгласно Закона за наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. За дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация.


  Обръщам внимание, че, съгласно ЗДДС, смъртта на физическото лице – едноличен търговец е основание за задължителна дерегистрация. Датата на дерегистрация по ЗДДС на починали физически лица, регистрирани като еднолични търговци е датата на смъртта на физическото лице.Дерегистрацията по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит. Към датата на дерегистрация се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло,и частично или пропорционално данъчен кредит.

  Според закона от 01.01.2017г. при дерегистрация поради смърт на физическо лице - едноличен търговец няма да се смята, че лицето извършва доставка във връзка с дерегистрацията и съответно да се начислява данък когато:
  • общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е ползван данъчен кредит, е до 25 000 лв. включително;
  • общата сума на данъчните основи на наличните стоки и/или услуги надвишава 25 000 лв. и ако предприятието е поето по наследство или по завет и независимата му икономическа дейност бъде продължена от лице, което е регистрирано по този закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на починалото лице - само за стоките и услугите, налични към датата на регистрация.

  Следва да се отбележи, че на лице, регистрирано на основание 132а, се дава възможност за дерегистрация по избор. То може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация . Регистрираното лице може само избира кога да подаде заявление за дерегистрация.

  За справка:

  чл. 96, 106, 107, 108, 109, 111, 132а от ЗДДС
  чл. 60 от ТЗ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->