Petar Petrov Petar Petrov Потребител

Осчетоводяване на фактура за наем и консумативи от наемателЗдравейте

След многократно изчитане на разсъждения и коментари по подобни казуси, но от страна на наемодателя, искам да попитам как стоят нещата при наемателя, какъв документ трябва да му бъде издаден, какво трябва да пише в него, ако фирмата наемател е производител, ползване на ДДС и осчетоводяване? Трябва ли в договорът за наем изрично да в записано че и консумативи се поемат от наемателя или се подразбира?

Става въпрос за две фирми регистрирани по ДДС.

Моля за Вашето мнение!
Пердварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  от така поставения въпрос не става ясно, какво е точното питане, затова ще изразя принципно мнение.
  По принцип правната същност на договора за наем е уредена в ЗЗД (чл. 228 - 239), като с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване, а наемателят - да му плати определена цена.
  Така че на въпроса, свързан с документа,който следва да бъде издаден, бих отговорил договор за наем, който следва да бъде подписан от двете страни, тъй като този вид договори са двустранни, възмездни, консенсуални и облигационни - в смисъл, че не поражда вещно действие, както е например продажбата на стока.
  Колкото до другия ви въпрос, свързан с консумативите (ел. енергия, вода и топлонна енергия), ако те ще бъдат префактурирани е желателно това да бъде описано в договора за наем. Освен това съгласно чл. 232, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта. Консумативните разходи за такси и за електроенергия, топлофикация, вода, телефон и др. подобни са суми, дължими от наемателя на наемодателя във връзка с доставката по отдаването под наем на сграда или част от нея.
  Колкото до последния ви въпрос - осчетоводяване и ДДС третиране - наемът, който наемателят плаща се явява разход за външна услуга и следва да се отчита по икономически елемент. Колкото до правото на данъчен кредит от гледна точка на наемателя, в писмо на НАП с № 91-00-86 от 21.03.2007 г. се казва, че консумативите разходи са част от данъчната основа на доставката на услугата отдаване под наем на сграда или част от нея. Нещо повече, съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Съгласно ал. 3, т. 1 и т. 3 от същия законов текст данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, които са пряко свързани с доставката.
  Дължимите от наемателя на наемодателя консумативни разходи следва да бъдат документирани чрез включването на тези разходи във фактурите за наемното отношение или чрез издаване от наемодателя към наемателя на дебитни известия кьм фактурите, с които е документирана услугата за отдаване под наем на сградата или част от нея за съответния наемен период.
  По отношение на наемателя, ако префактурираните консумативни разходи са част от облагаема доставка, по отношение на която той е получател, за същите възниква право на данъчен кредит при общите правила на закона, с евентуално приложение на чл. 73 от ЗДДС. В случай че кредитът е приспаднат изцяло, ако наемателят извършва както облагаеми, така и освободени доставки, приспаднатият данъчен кредит подлежи на корекция на чл. 79, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗДДС.
  Ако префактурираните консумативни разходи са част от данъчната основа на освободена доставка, за наемателя не възниква право на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
  На последно място искам да обърна внимание на плащанията по ЗМДТ (ТБО, ДНИ и други местни данъци и такси). По принцип тези разходи по закон се дължат от собственика/ползвателя, но в наемния договор може да бъде уговорено да са за сметка на наемателя. В случай че регистрирано лице - наемодател, префактурира дължимия данък върху недвижимите имоти или таксата за битови отпадъци на своя наемател, тези разходи също следва да се включат в данъчната основа съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, тъй като са суми, дължими от получателя (наемателя) на доставчика (наемодателя) по силата на наемния им договор, независимо че по закон тежестта за заплащането им е за собственика или ползвателя на имотите.
  За този данък/такса по отношение на наемателя възниква право на данъчен кредит, ако наемното правоотношение е отчетено като облагаема доставка и при условие, че наетият имот се използва за извършване на облагаеми доставки.
  Идентично е третирането и на други разходи, които поначало са в тежест или в интерес на наемодателя, например застраховки по отношение на наетия имот.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Благодаря Ви за отговора, въпреки общата информация, която съм споделил. Основното което ме вълнуваше е осчетоводяването на фактурите и дебитните известия към тях за разходите за консумативи, по кои сметки трябва да бъдат отнесени. Ако Ви е възможно да покажете счетоводно записване, статии.
 • Здравейте,

  месечният наем, който Вие плащате, се явява разход за външна услуга.
  Контировките, които трябва да вземете при осчетоводяването, както на фактурите, така и на дебитните известия са следните:
  - при осчетоводяване на фактурата за наем:

  Дт Разходи за външни услуги (602)
  ан. сметка наем (месечен наем)
  Дт ДДС по покупките (4531)
  Кт Задължения към доставчици (401)
  ---------------
  при плащане на наема:
  Дт Задължения към доставчици (401)
  Кт Разпл. сметка (503)/ Каса в лева (501) - в зависимост от начина на плащане

  - при отчитането на ДИ за префактурираните консумативи контировките са същите, като е препоръчително да откриете нова аналитичност по сметка 602, например "разходи за консумативи", "съпътстващи разходи наем" или друго наименование, което си изберете.

  Поздрави!
  Станислав Колев
 • Отново много благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->