Анита Иванова Анита Иванова Потребител

Плащане в брой при услуга в ЕСЗдравейте,


Фирмата ни извършва услуга в Италия. Мястото на изпълнение е в Италия. Фирмата ни няма постоянен обект там. Ние издаваме фактура с нулева ставка на ДДС. Плащането е обаче в брой - трябва ли да издам касова бележка, и ако да - може ли тя да е от касовият ни апарат в офиса в София, или трябва да регистрираме в Италия такъв?Отговори

 • Здравейте,
  За регламентиране на регистриране и документиране на продажбите чрез електронни касови апарати с фискална памет Министерство на финансите издава Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно наредбата всички плащания в брой следва да се документират чрез издаване на касова бележка, описани са и изключения в които определени данъчно задължени лица, при определени условия не следва да издават касова бележка. Вие не попадате в посочените изключения, следователно следва да издадете касов бон за получената сума. Това, че мястото на изпълнение на доставката е в Италия няма никакво значение. Прилагам едно разяснение на НАП, във връзка с получаване на суми в брой от служители на фирмата, на места отдалечени от търговския обект, където има касов апарат. Аналогично, ако ще получавате плащания в брой трябва да имате фискални устройства, които да издават касов бон съдържащ «Без Стационарен Обект» или другия допустим вариант, да си осигурите други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г.;

  Прилагам и Разяснението на НАП

  РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 2-13-37 ОТ 25.05.2009 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

  Отправили сте писмено запитване, в което сте изложили следната фактическа обстановка:
  Дружеството Ви има намерение да изгради информационен портал в интернет. В него чрез месечен абонамент различните дружества ще могат да рекламират своята дейност. За целта дружеството има за идея да изгради широка агентска мрежа в цялата страна за набиране на клиенти, които да се включат в информационната система. Ще се сключват договори и клиентите предварително ще заплащат съответния месечен абонамент. Някой от бъдещите Ви клиентите обаче ще са в обекти, отдалечени от банкови клонове и за тях ще бъде трудно да Ви превеждат парите по банков път.
  В тази връзка поставяте следния въпрос: Има ли възможност агентите да вземат пари в брой срещу приходен касов ордер, като в последствие в офиса на дружеството ще бъде бъдат регистрирани на касов апарат съответните суми и заедно с фактурата ще бъдат изпращани на клиента чрез куриер или Български пощи?

  Във връзка с поставените в писмото Ви въпроси относно прилагането на Наредба № Н-18 на Министъра на финансите и Закона за данък добавена стойност изразявам следното принципно становище:

  Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Съгласно ал. 2 към чл. 118 от ЗДДС фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
  Прилагането на чл. 118 от ЗДДС, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на Министъра на финансите от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
  Съгласно чл. 3 от посочената наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път.
  Разпоредбата на чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № Н-18 на Министъра на финансите регламентира, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, като фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
  Следователно за да съобразите дейността си с изискванията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите би трябвало да въведете в експлоатация толкова на брой фискални устройства, колкото ще са Вашите агенти, които ще приемат заплащане за извършваните от Вас услуги в брой, като съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредбата фискалната касова бележка, която ще бъде издавана от тези фискални устройства трябва да съдържа задължително следния специфичен реквизит - текста "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ".
  Предвид изразеното в запитването Ви затруднение във връзка с организиране на дейността Ви по гореописания начин, разпоредбите на Наредба № Н-18 от 2006 г. на МФ Ви дават възможност и да попаднете и сред кръгът на освободените лица от задължението да издават фискална касова бележка, които е очертан в чл. 4 и чл. 5 от същата.
  Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 2006 г. на МФ не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следната дейност: продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.);
  Следователно, ако се снабдите с билети или други удостоверителни знаци (квитанция, талон и др.) за извършваната от Вас услуга, които отговарят едновременно на следните условия:
  * съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност;
  * съдържат най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата;
  * отпечатани са по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. то издавания от Вас документ ще може да служи като документ за плащане за извършена услуга, заместващ фискалната касова бележка и няма да е необходимо да въвеждате в експлоатация касови апарати. Ако билетите или удостоверителните знаци за услуги не отговарят едновременно на изброените три условия, заедно с тях ще трябва да издавате и касови бележки от фискално устройство.


  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->