Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Продължителност на ревизия по ДОПК. Възможности за удължаване и спиране на ревизията.

Публикувано на: 11.03.2011Срокът за извършване на ревизия е 3 месеца, от връчването на заповедта за възлагане. Ако този срок е недостатъчен, може да се продължи до един месец с нова заповед за възлагане от органа, възложил ревизията. Възможно е в хода на производството тези срокове да се окажат недостатъчни поради особена фактическа сложност на конкретен случай, тогава срокът може да се продължи до не повече от три години с нова заповед за възлагане на изпълнителния директор, издадена въз основа на мотивирано предложение на териториалния директор.

Когато през ревизирания период са извършени вътреобщностни доставки, придобивания или доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по смисъла на ЗДДС, срока на продължителност на ревизията е до 6 месеца, а не до 3 и възможността за удължаване на ревизията е до 2 месеца, а не до 1.

Спиране на производството по ревизията е възможно при:

- Заболяване на лице, чието участие в ревизията е наложително – тази причина се удостоверява чрез медицински документ.

- Образувано съдебно производство, чийто изход е от значение за ревизията – доказва се чрез удостоверение, издадено от съдебния орган, пред когото е образувано.

- Смърт на законен представител на лицето, до учредяване на настойничество или попечителство.

- Подадена молба от ревизираното лице – еднократно, за определен срок, максимум 3 месеца. Производството по ревизията се спира със заповед и не подлежи на обжалване. Ревизията продължава, когато отпадне основанието за нейното спиране, чрез издаване на нова заповед за възобновяване на производството и връчването й на заинтересованите страни, без право на обжалване.Коментари

Свързани документи с ДОПК

-->