Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Счетоводно и данъчно третиране на разходите за билети от градския транспорт, за придвижване на служители от местоработата до местоживеенето.

Публикувано на: 11.03.2011Счетоводно третиране

Билетът за градски транспорт, не отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството за първичен счетоводен документ. В закона категорично са описани минималните реквизити, които трябва да има един първичен счетоводен документ, адресиран за друго предприятие или физическо лице - наименование и номер, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; наименование, адрес и ЕИК и/или ЕГН на издателя и получателя; предмет и стойностно изражение на стопанската операция.Основен принцип в Закона за Корпоративното Подоходно Облагане е Документалната Обоснованост, съгласно който счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за Счетоводството, който отразява вярно стопанската операция.  Видно е, че билета за градски транспорт не отговаря на това изискване, следователно не би могъл да се признае разхода за транспорт, при представяне на билети за градски транспорт. Тези разходи могат да се оправдаят и разхода да бъде счетоводно признат, когато бъде получена фактура за закупена карта за градски транспорт.


Данъчно третиране

ЗКПО

Разходът за транспорт на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно е вид социален разход. Този социален разход не се облага с еднократен Данък върху разходите, освен когато е извършен чрез допълнителни автобусни линии или с лек автомобил. Освободен от Данък върху разходите е и този вид транспорт, когато се извършва с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони и без извършването на разхода данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си. В закона се пояснява,какво представляват допълнителните автобусни линии, а това са автобусни линии по утвърдена транспортна схема с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места, допълващи основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно. Иначе казано, това са маршрутните таксита в София и други големи градове. Това означава, че дори да има закупена с фактура карта за пътуване с маршрутно такси от местоживеенето до местоработата и обратно ще се облага с Данък върху разходите.

ЗДДС

За целите на Закона за Данък върху Добавената Стойност разходите за превоз на служителите от местоживеенето до местоработата и обратно се третира като разход предназначен за безвъзмездни доставки към персонала, съгласно чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС, което изключва правото на ползване на данъчен кредит за този разход, дори когато е отчетен с първичен счетоводен документ, в който на отделен ред е вписан начисления и платен данъчен кредит.

ЗДДФЛ

Когато работодателя прави социални разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно, и тези разходи са за негова сметка, независимо дали подлежат на облагане или не по ЗКО, то тези разходи не се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения на лицата, които ще ползват този транспорт.

КСО

Социалните разходи, предоставяне постоянно или периодично пряко на работниците и служителите се облагат с осигурителни вноски в размера на фонд "Пенсии", съгласно чл.6, ал.11 от КСО, вноски в Универсален Пенсионен Фонд, съгласно чл.157, ал.3 от КСО и здравни вноски, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от Закона за Здравното Осигуряване. Осигурителните вноски за фонд Пенсии и здравните вноски се разпределят между работодателя и работника или служителя в съотношение 60:40, а вноската в Универсален Пенсионен Фонд е за сметка на работодателя.Коментари

  • Управлявам фирма /събирателно дружество/ в провинцията. Обектът, който стопанисвам се намира на 4 км. от моето местоживеене, което е и седалище на фирмата. До обекта си ходя с автобус на местната фирма превозвач. Това не е градски транспорт, защото тук няма такъв. Не знам с точност, но може би е извънградска линия, въпреки, че се води квартал на града. Имам и кола, но тя е лична. Тук чета, че ако не можеш без кола /грубо/ да си вършиш занятието, то и тя може да се признава за разход. За пътя вземам билет. Пътувам два пъти дневно. Ходих при превозвача за фактура, но той отговори, че само билетите, които шофьора ми издава са достатъчни за признаване на пътя за разход на фирмата. Тук Вие пишете, че билетът от градски транспорт не съдържа реквизитите и съответно не може да бъде разход. Управителя на превозваческата фирма твърди обратното. Моля да ми обясните това истина ли е и как са уредени правно тези въпроси. Ще Ви бъда благодарен, ако ми помогнете.
    С уважение:
    /Иван Христов/
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->